GALATASARAY SPOR KULÜBÜ 8. ANA TÜZÜĞÜ


KISIM 1
KONU VE AMAÇ
DERNEĞİN ADI, MERKEZİ, AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPILACAK FAALİYET VE ŞUBESİNİN OLMADIĞI

Madde 1 -Galatasaray Lisesine devam etmiş ve tüzük hükümlerine göre üye kaydedilmiş
bulunanların sportif inkişaflarını sağlamak. spor terbiye ve nezaketini geliştirmek ve üyeleri arasında sevgi ve tesanütü arttırmak gayesi ile :
”GALATASARAY SPOR KULÜBÜ”
adında merkezi İstanbul Beyoğlu’nda beyannamesinde yazılı mahalde amatör bir spor derneği kurulmuştur.
Dernek bu amacı gerçekleştirmek için her türlü sportif ve spor ile ilgili faaliyette bulunur, müsabakalar. müsamereler ve konferanslar düzenler,kurslar açar ve yapılan müsabakalara katılır. Çeşitli spor tesisleri vücuda
getirir, gerektiğinde profesyonel takımlar kurar, eğitici, yetiştirici ve eğlendirici çalışmalarda bulunur.
Derneğin hiç bir yerde şubesi yoktur.
TEMSİL EDEN RENK VE ALAMETİ FARİKA
Kulübü temsil eden renkler SARI-KIRMIZI, alameti farikası kırmızı (G) içinde sarı (S) ve kuruluşunu gösteren 1905 tarihidir.
GAYE,RENK, AD VE ALAMETİ FARİKANIN DEĞİŞTİRİLEEMEYECEĞİ
Kulübün amacı, adı, renkleri ve alameti farikası hiç bir suretle değiştirilemez.
KISIM II
ÜYELİK VE ŞARTLARI
Kulübe üye olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:
a) Kanuni nitelikleri haiz olmak,
b) Amatör olmak,
c) Rakip sayılabilecek bir kulüpte kayıtlı veya görevli olmamak.
d) Beş yıllık iki Asli Üye tarafından tavsiye edilmiş olmak,
e) Tüzük ve yönetmelik ile belirtilen şartları yerine getirmiş olmak,
f) İki yıllık bir adaylık devresi geçirmiş olmak,
g) Yönetim Kurulunca üyeliğine karar verilmiş olmak.
ÜYE TÜRLERİ
Kulübün üç tür üyesi vardır :
a) Sportif üye: Kulübe yalnız amatör spor yapmak üzere alınan lisans sahibi
üyedir. Ayrıca, Galatasaray Lisesi öğrenicisi ile Asli üyelerin kanuni yaş haddini doldurmamış çocukları, küçük üye olarak kulübe kabul edilebilirler. Bu sıfatla Kulübe kabul edilenlerin dördüncü maddeye göre Asli Üye sıfatını kazanmadıkça oy hakları yoktur.
b) Asli üye : Dördüncü madde hükümlerine göre üyeliğine karar verilmiş olan kimse Asli Üyedir.
c) Fahri Üye: Kulübe faydalı olacağı düşüncesiyle Yönetim Kurulu tarafından veya Divan Hey’etinin tavsiyesiyle Yönetim Kurulunca kabul edilen kişiler, fahri üye olabilirler. Fahri üyeler aidat ödemezler ve oy hakları yoktur.
KAYDİYE VE AİDAT
Madde 6-Asli Üyeler yönetmelik ile tespit edilecek kaydiye ücretini ve .senede üç yüz liradan aşağı olmamak üzere Genel Kurulca tespit olunacak yıllık aidatı ödemekle yükümlüdür. Denizcilik kısmına devam etmek isteyen üyeler yukarıdaki ödemeler dışında, yine aynı yönetmelik ile saptanacak ”Tesislere katılma payı ” ile “Tesislerden istifade payını “ ödemek zorunluluğundadırlar.
Kulübe aidatını ve Denizcilik kısmına Tesislerden istifade payını ödemeyen üyeyi Yönetim Kurulu taahhütlü mektupla ödemeye davet eder. Buna rağmen borcunu bir ay içinde ödemeyen üyenin kaydı, Yönetim Kurulu Kararı ile dondurulur. 49. madde hükümlerine uymayan üyenin tesislerden faydalanma hakkı dondurulur .
Bu gibilerin yeniden baş vurmaları halinde, geriye doğru beş senelik borçları tahsil edilerek Yönetim Kurulunca üyeliklerinin devamına karar verilebilir.
ÜYELİK HAKKINI KAYBETME
Madde 7 – 4. maddenin (a) bendinde yazılı şartları kaybeden üye ile hakkında bu tüzük hükümlerine göre “Daimi ihraç “ kararı verilen üyelerin kulüpten kaydı silinir. 4. maddenin b ve c bendinde yazılı şartları kaybeden üyenin kaydı, bu vasfı yeniden kazanıncaya kadar dondurulur.
KISIM III
GENELKURUL
KURULUŞU
Madde 8-Genel Kurul, Kulübün en yüksek organı olup, aidatını toplantıdan en az beş gün evvel tamamen ödemiş asli üyeler topluluğudur.
GENEL KURULUN GOREV VE YETKİLERİ
Madde 9 -Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:
a)-Kulüp Başkanını, Yönetim Kurulunu, Denetleme Kurulunu, Disiplin Kurulunu ve Sicil Kurulunu seçmek,
b) Kulüp bütçesini görüşmek ve onaylamak,
c) Hesapları incelemek veya incelettirmek. .
d) Kulüp Başkanını. Yönetim Kurulunu, ‘ Denetleme Kurulunu. mal! ve idari bakımlardan ayrı ayrı ibra etmek,
e) Kulübün ikametgahı ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olan gayrimenkul alımı ve gereksiz gayri menkullerin atımı ile Kulübe ait gayri menkullerin üçüncü şahıslara tahsisi hakkında karar vermek,
f) Borçlanmaya karar vermek,
g) Gereken hallerde her türlü incelemeye soruşturma yapmak, tesisler kurmak için Yönetim Kuruluna yetki vermek,
h) Ana Tüzüğü değiştirmek,
i) Profesyonel Takımların ticari bir işletme haline gelmesine karar vermek ve bu kararın uygulanmasını yapacak heyetleri seçmek ve gerekli yetkilerle donatmak,
j) Sulh ibra etmek,
k) İcabında Kulüp Başkanını, Yönetim Kurulunu ve Denetleme Kurulunu düşürmek,
l) Kanuni hükümler ve tüzük esasları dahilinde Kulübün feshine karar vermek,
m) Tüzük maddelerini tefsir etmek,
n) Derneğin federasyona katılması veya ayrılması hakkında karar almak,
0) Dernekler Kanunu çerçevesinde uluslararası sportif faaliyetlerde bulunmaya, yurt dışında sportif dernek ve teşekküllere üye olmaya, üyelikten ayrılmaya karar vermek,
p) Dernekler Kanunu ve tüzük ile kendisine tanınan diğer yetkileri kullanmak ve görevleri yapmak.
GENEL KURULTOPLANTISI
Madde 10 -Genel Kurul üç şekilde toplan1r :
a) Yıllık olağan toplantı,
b) Seçim toplantısı,
c) Olağanüstü toplantı1
YILLIK TOPLANTI VE GÜNDEMİ ;;
Madde 11- Yıllık Genel Kurul Toplantısı her yıl Ocak ayının ilk haftasında yapılır ve aşağıda yazılı gündemi görüşür ve karara bağlar.
a) Yönetim Kurulunun Yıllık mali ve idari faaliyet raporunun okunması,
b) Denetleme Kurulunun raporunun okunması,
c) Yönetim Kurulunun ibrası,
d) Denetleme Kurulunun ibrası,
e) Yönetim Kurulu ve öteki organlarca faydalı görülen sair konuların görüşülmesi, .
f)- Bütçenin müzakere ve tasdiki,
g) Dilekler.
Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantılarında .gündem maddelerine geçilmeden önce yoklamada hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından, görüşülmesi yazılı olarak istenilen konuların gündeme eklenmesi zorunludur. Ancak, tüzük değiştirilmesi ile düşürme teklifleri gündeme ekleme suretiyle görüşülmez.
Görüşmeler başladıktan sonra gündeme hiç bir ek yapılmaz.
SEÇİM TOPLANTISI VE GÜNDEMİ
Madde l2- Seçim Toplantısı iki yılda bir defa, Yıllık Genel Kurul Toplantısını takip eden hafta içinde yapılır ve gündemde yalnız :
a) Kulüp Başkanının
b) Yönetim Kurulunun
c) Denetleme Kurulunun ,
d) Seçimle gelen diğer kurulların
seçimleri bulunur. Bu toplantı gündemine hiç bir ilave yapılamaz.
Başkan seçiminden önce, Başkan adayları programlarını Genel Kurula kısaca açıklarlar. Bu programlar üzerinde görüşme yapılamaz
OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI VE GÜNDEMİ
Madde 13- Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı :
a) Yönetim Kurulunun göreceği lüzum
b) Denetleme Kurulunun yazılı isteği
c) Aidatını ödemiş asli.üyelerin 1/ 5 ‘nin. yazılı isteği üzerine toplanır.
a ve b bentlerindeki istekler üzerine Yönetim Kurulu. Genel Kurulu en geç on beş gün içinde olağanüstü çağırmak zorunluluğundadır. Toplantı gündemi toplantı isteğini yapanlar tarafından düzenlenir ve toplantıda gündemde değişiklik ve ilave yapılamaz.
TOPLANTILARIN İLANI VE TOPLANTI YETER SAYISI
Madde 14- Genel Kurul toplantılarının gündemi, tarih, saat ve yer belirtilmek suretiyle. toplantıdan en az on gün önce günlük iki gazete ile ilan olunur ve durum mahalli Mülkiye Amirliğine bildirilir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde , yeni toplantının tarihi ve saati ile yeri gündem ile birlikte toplantıdan en az beş gün önce günlük iki gazete ile ilan olunur.
Genel Kurul toplantısına başlandıktan sonra, herhangi bir sebeple ve kongre kararı ile gün ve yer tespit edilmek suretiyle ertelenmesi halinde. Birinci toplantının devamı mahiyetindeki 8onraki toplantının ayrıca ila.nı gerekmez. Genel Kurul toplantı8ının bir defadan fazla geri bırakılması caiz değildir.
Madde 15- Genel Kurul. toplantıdan bir ay öncesine kadar (bu ay dahil) aidatını tamamen ödemiş Asli üyelerin mutlak çoğunluğu ile toplanır. Bu üyelerin listesi Yönetim Kurulu ve Sicil Kurulu tarafından hazırlanır ve Genel Kurula katılacak üyeler listedeki adları hizasına imza ederek toplantıya girerler. İlk toplantıda çoğunluk temin edilemez ise. bir hafta sonra yapılacak toplantıda hazır bulunan Asli Üyelerle toplantı yapılır. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Kulüp Yönetim ve Denetleme kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.
MÜZAKERELERİN CEREYANI
Madde 16~ Genel Kurul Toplantısı, Kulüp Başkanı veya adına hareket eden Kurulun diğer bir üyesi tarafından açılır. Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce Genel Kurul g6sterme oyla bir başkan. bir veya iki başkan yardımcısı ve lüzumu kadar sekreterden kurulu bir başkanlık divanı seçer. Başkanlık Divanı işbu tüzük hükümlerinin uygulanmasını ve görüşmelerin düzenle yürütülmesini sağlamakla yükümlüdür. Başkanlık Divanı, görüşmelerin selamet ve düzenini bozanlara ihtar cezası verebilir. Toplantıyı devamlı şekilde bozanlar hakkında, Başkanlık Divanının teklifi üzerine Genel Kurulca bir oturum veya devamlı olarak toplantıdan çıkarma cezası verilebilir.
Madde 17 -Söz isteyen üyelere yazılma sırasına göre, usul hakkında söz isteyenlerle, komisyonlar ve organların sözcülerine ise öncelikle söz verilir. Üye söz sırasını bir diğerine bırakabilir. Bu takdirde sözünü bıraktığı üyelerin sırası gelince konuşmak hakkıdır.
Genel Kurula katılan üyelerden 10 kişinin yazılı isteği üzerine konuşma süresi kısıtlanabilir. Ancak bu süre beş dakikadan az olama,z. Kurullar sözcüleri ve varsa önerge sahipleri bu sınırlamanın dışındadır.
Madde 18- Genel Kurulda üyeler tarafından kulüp işlemlerine ilişkin sorulara Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu sözcüleri cevap vermekle yükümlüdür.
Genel Kurul, çalışmasını kolaylaştırmak için belirli görevlerle yardımcı komisyonlar kurabilir. Genel Kurul Toplantısında :
a) Yönetim Kurulu,
b) Denetleme Kurulu,
c) üyeden on kişi
yazılı olarak kapalı oturum isteyebilirler. Bu öneri görüşme açılmaksızın oya konur. Önerinin kabulü halinde Asli Üye olmayanlar salondan çıkarılır.
Toplantı Başkanı, gündem görüşülürken veya oya konarken düşüncesini açığa vurmaz, ancak oyunu kullanabilir. E~er konuşmalara katılmak isterse yerini başkan yardımcısına bırakarak söz ister ve sıraya girer. Ancak o maddenin müzakeresi sona erince başkanlık yerine geçebilir.
Gündemde bulunan bir konunun görüşülmesi ile ilgili olarak Genel Kurula verilmiş olan bir önerge, sahibi tarafından geri alınabilir. Ancak başka bir üye bu önergeyi üzerine alırsa, önerge görüşülür ve karara bağlanır.
Madde 19- Görüşme yeterliği gündemin bir maddesi üzerine en az 3 üye konuştuktan sonra verilebilir. Görüşme yeterliği önerisi verilinceye kadar söz almış bulunan üyelerin:konuşma hakki saklıdır. Önerge, söz almış olan kimselerin adları okunmak ve bu kişilerin konuşma haklarının saklı olduğu açıklanmak suretiyle, lehte ve aleyhte birer kişiye söz verildikten sonra oya konulur.
Madde 20 -Gerek görüşme yeterliği önerisi ve gerekse bütçede ve tüzükte değişiklik önerilerinin yazılı olarak yapılması gereklidir.
SEÇİM İLE İLGİLİ HUSUSLAR
Madde 21- Seçim toplantılarında. seçimlere başlamadan önce Başkanlık Divanı Genel Kurul ı1yelerine.oyların kullanılış tarzı hususunda tüzük hükümlerini hatırlatır ve bundan sonra Genel Kurul tarafından her organ seçimi için en az üçer kişilik birer tasnif komitesi seçilir. Bu komiteler Genel Kurul Başkanının nezareti altında toplanacak oyların tasnif ve zaptını tutmakla görevlidir.
Madde 22-a) Başkan ve organların seçimleri ayrı ayrı listelerin oy sandıklarına aynı zamanda atılması suretiyle gizli oyla yapılır. Başkanlık Divanınca, yoklama sırasına göre çağırılan üyeler oylarını adı geçen. Divanın mührünü taşıyan pusulalara yazmak veya seçimlere başlamadan önce,aynı Divana mühürletilerek sandık başında bulundurulacak Başkan adaylarının basılı listelerinden birini aynen veya değiştirerek gene bu mührü taşıyan zarflara koymak ‘suretiyle kullanırlar.
b) Kullanılan oy pusulalarında, en az aday sayısının yarısından bir fazla adın yazılmış ve bu miktar aday için oy kullanılmış olması zorunludu1″.
Bu orandan az adı taşıyan oy pusulaları sayımda geçerli sayılmaz.
Oylar toplandıktan ve Genel Kurul Başkanı tarafından oyunu kullanmayan üyenin mevcut olup olmadığı sorulduktan ve varsa onlar da oylarını kullanmaya çağırıldıktan sonra oy toplama işine son verildi~i ilan olunur. Bundan sonra oy verilmez.
c) Toplanan oy pusulaları Başkanlık Divanınca sayılır. Kullanılan oylar seçime katılan üye sayısından çok ise. çok olan miktar kadar gelişi güzel oy pusulası ayrılarak yok edilir ve durum zapta geçirildikten sonra pusulalar sayım için tasnif komitesine teslim edilir. Tasnif Komitesi sayımın sonucunu bir tutanakla belirterek. ilan edilmek üzere Genel Kurul Başkanlık Divanına verir. Mühürsüz ve bu maddelerde gösterildiği şekilde düzenlenmemiş oy pusulaları hükümsüzdür. Bir zarftan birden fazla oy pusulası çıkarsa hepsi geçersizdir.
Geçersiz sayılan oy pusulalarının sayısı ve geçersizlik nedenleri tutanakta gösterilir .
KISIM IV
KULÜP BAŞKANI VE YONETİM KURULU
KULÜP BAŞKANI
Madde 23- Kulüp Başkanı olmak için en az on yıllık aslı üye bulunmak şarttır. Haklarında verilmiş muvakkat ihraç cezası olanlar, bu ceza yerine getirilmiş olsa “dahi, Kulüp Başkanı seçilemezler.
Oylama sonunda toplantıya katılanların yarısından çoğunun oyunu alan aday Başkan seçilir. Adaylardan hiçbirisi bu sayıda oy alamazsa. en çok oy alan iki aday arasında ikinci oylama yapılır. ve en çok oy alan Başkan seçilir. Kulüp Başkanı iki yıl için seçilir. Kulüp Başkanlığı herhangi bir sebeple boşalırsa Yönetim Kurulu da düşer. Kulüp Başkanlığının boşalması halinde, Genel Kurul, yeni Kulüp Başkanını ve Yönetim Kurulunu seçmek üzere 15 gün içinde toplantıya çağırılır. Yeni seçilen Kulüp Başkanı ve Yönetim Kurulu eskisinin .süresini tamamlar. Ancak boşalırsa seçim devresinin bitişine 6 ay veya daha az kala oluşursa, bu takdirde bir önceki fıkrada yazılı seçim yapılmaz. Devre sonuna kadar Kulüp Başkanı görevi mevcut Yönetim Kurulunca kendi arasından seçilecek ve Başkan olabilmek vasıflarını haiz bir üye tarafından yürütülür.
YONETİM KURULUNUN TEŞEKKÜLÜ
Madde 24- Yönetim Kurulu Kulüp Başkanı ile 10 asil üyeden kurulur. Yedek üye sayısı beştir. Asil ve yedek üyeler ayrı ayrı iki sene için seçilir .Haklarında geçici çıkarma kararı verilmiş olanlar. bu ceza yerine getirilmiş olsa dahi, Yönetim Kuruluna seçilemezler. Yönetim Kurulu üyeleri, Kulübün öteki seçilmiş kurullarında görev alamazlar.
GOREV TAKSİMİ
Madde 25~ Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından
2 veya 3 Başkan yardımcısı
1 Genel Sekreter
1 Muhasip
1 Veznedar
seçer. Seçim sonuçları Kulüp Lokalinde ilan edilerek üyelere açıklanır.
GOREV VE YETKİLERİ
Madde 2ö- Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır :
a) 27. maddedeki esaslar dahilinde Kulübü temsil etmek,
b} Denizcilik Kısmı İdare Komitesi ile Müze Komitesini ve lüzum göreceği diğer Komiteleri tayin ve saptamak,
c) Kulübün idari, mali ve sportif faaliyetlerini, tüzük hükü1nleri dairesinde düzenleyip yürütmek ve Genel Kurulca hazırlanmış-bütçeye göre malı tasarruflar yapmak.
d) Bu işlerin görüşülmesi için gerekli göreceği idari, teknik ve ücretli elemanlar atamak ve gereğinde bu elemanları çıkarmak,
e) Kulübün bütçesini hazırlamak ve bir yıl önceki bütçeye ait kati hesap özetlerini Genel Kurula sunmak ,
f) Galatasaray Lisesinde sporun gelişmesini sağlamak amacı ile okulun spor faaliyetlerinde yardıma hazır bulundurmak,
g) Kulübün üye kayıt defteri, karar defteri, gelen ve giden evrak defteri, gelir ve gider defteri, bütçe kesin hesap ve Bilanço defterleri ile Dernekler Kanununa. göre noterden tasdik ettirilecek demirbaş, aidat vesair kayıt defterlerinin muntazam tutulmasını ve günü gününe işlenmesini sağlamak,
h) Yıl sonunda Kulübün faaliyetlerine ait raporları. Genel Kurula sunmak,
Sicil Kurulu kararlarını sonuçlandırmak,
j ) Dernekler Kanunu ve bu tüzükte kendisine tanınan yetkileri kullanmak verilen görevleri yapmak.
TOPLANTI VE TEMSİL
Madde 27 -Y3önetim Kurulu. Kulüp Başkanının yokluğunda başkanın tensip edeceği yardımcılardan birinin başkanlığında üye sayısının çoğunluğu ile toplanır ve mevcut çoğunlukla karar alır. Gösterme oylarda eşitlik halinde toplantıya başkanlık edenin oyu iki oy sayılır. Kulübü taahhüt altına sokacak veya ilzam edecek
kararların toplantı çoğunluğu ile alınması şarttır.
Tüzükteki ve bütçedeki yetkilere güre. Yönetim Kurulu kararı ile KULÜBÜ ;
a) İdari işlerde : Kulüp Başkanı, yokluğunda, Kulüp Başkan Yardımcıları, veya Genel Sekreter teker. teker,
b)Mali işlerde : Kulüp Başkanı yokluğunda, Kulüp Başkan Vekillerinden biri ile Muhasip üye toplu olarak temsil ve ilzam ederler.
YETKİLİ KILMA
Madde 28- Yönetim Kurulu, üyelerinden bir kaçını veya. birini, Yönetim Kurulu yetkilerinden bir kısmını kullanmaya yetkili kılabilir. Bu tasarruf Kurulun ortak sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. -Yetkili kılınma kararının mahiyeti ve şümulü Yönetim Kurulu kararında açıkça belirtilir.
KISIM IV
KULÜP DİVANI

KURULUŞU
Madde 29-Kulüp Di~,,anı aşağıda yazılı üyelerden teşekkül eder :
a) 30 yılını doldurmuş asli üyeler,
b) Eski Kulüp Başkanları
KULÜP DİVANININ GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 30 -Kulüp Divanının görev ve yetkileri şunlardır :
a) Kulübün gelişmesini ve geleceğini ilgilendiren konuları incelemek ve -alınacak sonuçları Yönetim Kuruluna ve lüzumu halinde Genel Kurula. arz etmek,
b) Yönetim Kurulu tarafından kendisine iletilen konularda görüşünü bildirmek
c) Yönetim Kurulunun faaliyet ve tasarruflarını yakından izlemek, bu maksatla uyaracağı Denetleme Kurulunun raporu üzerine Yönetim Kurulunun dikkatini çekmek,
d) Bu maddede belirtilmemiş olmakla beraber, tüzüğün diğer maddeleri verilmiş görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak;
e) Altı ayı aşan çıkarma kararlarının resen tetkiki ye karara bağlanmasını sağlamak.
ÇALIŞMA TARZI VE YETER SAYI
Madde 31- Kulüp Divanının çalışmaları kendi aralarından iki yıl için seçecekleri 1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı ve raportör tarafından yürütülür. Boşalma halinde, yeniden seçilenler eskilerin sürelerini tamamlar.
Kulüp Divanı ayda en az bir defa olağan ve kendiliğinden, Yönetim Kurulunu Denetleme Kurulunun veya Kulüp Divanı üyelerinden on’ unun yazılı isteği üzerine olağan üstü toplanır. Bu toplantıda gündemde bulunan konu dışında görüşme yapılamaz.
Madde 32-Kulüp Divanı en az 20 üye ile toplanır. Çoğunluğu ile karar verir. Oylarda eşitlik halinde toplantıya başkanlık edenin oyu iki oy sayılır.
30. maddenin (e) bendinde yazılı çıkarma kararlarım incelemek için yapılacak toplantıların yeter sayısı en az elli üyedir. Karar oy çokluğu ile alınır.
KISIM VI
DENETLEME KURULU
KURULUŞ
Madde 33- Denetleme Kurulu, asli üyeler arasından, üç asil ve uç yedek üyeden kurulu olmak üzere Genel Kurul tarafından iki yıl için seçilir. Asil ve yedek üyeler ayrı ayrı seçilir. Haklarında verilmiş çıkarma kararı bulunanlar, bu karar yerine getirilmiş olsa dahi, denetçi seçilemezler. Asli üyeler arasında boşalma halinde yedek üyeler eski üyenin zamanını tamamlar. Denetleme Kurulu Üyeleri Kulübün diğer seçilmiş organlarında görev alamazlar.
GOREV VE YETKİLER
Madde 34- Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri :
a) Kulübün bütün hesaplarını teftiş ve incelemek.
b) Hesap defterlerinin düzenli işlenmesi ve sarfiyatın bütçeye uygunluğunu kontrol etmek,
c)Noksan ve usulsüz görecekleri hesap ve sarfiyat işlerinde yazı ile Yönetim Kurulunu uyarmak,
d) Kulüp için önemli sayacakları bir husus hakkında Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak,,
e) Hesap devresi sonunda hazırlayacakları raporları Genel Kurula arz etmek
f) Dernekler Kanunu ve bu Tüzükte gösterilen sair görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
KISIM VII
DİSİPLİN KURULU
KURULUŞ
Madde 35- Disiplin Kurulu, Genel Kurul tarafından Kulüp Divanı üyeleri arasından seçilen 7 asil ve 3 yedek üyeden kurulur. Asli ve yedek üyeler ayrı ayrı seçilir. Bu Kurul, ilk toplantısında kendine bir başkan, bir başkan yardımcısı ve her olay için bir raportör seçer.
GÖREV VE YETKİLER ,
a) Kulüp içinde ve dışında adap ve ahlaka aykırı hareket edenler,
b).. Kulübün şeref ve itibarını zedeleyici hareketlerde bulunanlar,
c) Üyelik şeref ve haysiyeti ile bağdaşamayan davranışlarda bulunanlar,
d) Toplum hayatının gerektirdiği görgü kaideleri dışına çıkanlar,
e) Kulüp Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerini, Denetleme Kurulu üyelerini, Kulüp Divanı, Disiplin Kurulu ile Komite Üyelerini küçük düşürecek veya suizan altında bırakacak beyan ve davranışlarda bulunanlar,
f) Kulüp Tüzüğüne, yönetmeliklere ve Yönetim Kurulunca alınmış kararlara uymayanlar ve aykırı hareket edenler,
Sportif branşlarda verilen disiplin cezaları bu faslın kapsamı dışındadır.
DİSİPLİN CEZALARI
Madde 37 -3ö. maddedeki suçları işleyenlere verilecek disiplin cezaları şunlardır :
a) Kınama,
b) Üç aya kadar geçici çıkarma,
c) 1 Yıla kadar geçici çıkarma,
d) Çıkarma.
SAVUNMA
Madde 3s- Disiplin Kuruluna verilen bir üye yazılı savunması alınmadan cezalandırılan Üye arzu ederse savunmasını sözlü olarak yapar. Kendisine taahhütlü gönderilen yazının tebellüğ tarihinden itibaren özürsüz yedi gün içinde yazılı savunmasını Kulübe vermeyen veya s0zlti savunma yapacağını yazı ile bildirmeyen üye, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.
KARAR YETER SAYISI
Madde 39- Disiplin Kurulu üye sayısının çoklu~u ile toplanır ve mevcudun çoğunluğu ile karar verir. Oylarda eşitlik halinde başkanın oyu iki sayılır. İhraç ve geçici ihraç kararları için en az altı {iyenin olumlu oy kullanması şarttır. Kınama ve altı aya kadar geçici çıkarma kararları kesindir. 6 aydan fazla geçici çıkarma ve çıkarma kararları Kulüp Divanı tarafından resen tetkik edilir ve nihai olarak karara bağlanır .
Ceza kararları, ilgili üyenin siciline işlenmesi ve gereğinin yapılması için yönetim Kuruluna bildirilir .
KULUBE DEVAMDAN MEN
Madde 40 -Haklarında çıkarma kararı alınmış kimselerin Kulüp Lokaline ve tesislerine bir üyenin misafiri o]arak dahi gelmesine izin verilmez. Geçici çıkarma Cezası almış olanlar için de, cezanın devamı süresince, aynı suretle hareket edilir.
ZAMAN AŞIMI
Madde 4l- Olay tarihinden itibaren ö ay içinde kovuşturma yapılmayan davran1.ş ve eylemler zaman aşımına uğrar.
KISIM VIII
SİCİL KURULU
KURULUŞU
Madde 42- Sicil Kurulu, kulübün on yılını doldurmuş asli üyeleri arasından Genel Kurulca iki sene için seçilen yedi asli ve üç yedek üyeden kurulur.
Asli üyeler ile yedek üyeler ayrı ayrı seçilir.
GÖREV VE YETKİLER
Madde : 43 – Sicil Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır :
a)Kulübe aza olmak isteyenlerin taleplerini incelemek ve bu hususta alınacak kararı Yönetim Kuruluna sunmak,
b)Fahri üyeler, namzet üyeler için bir ana sicil defteri,muhaberat ve bir karar defteri tutmak,( Ana Sicil ve karar defterlerinin noterden tasdikli olması şarttır.
GÖREV BÖLÜMÜ
Madde : 44 – Sicil Kurulu ilk toplantısında, kendine bir Başkan, bir Başkan yardımcısı ve bir raportör seçer. Aynı toplantıda ayrıca mutat toplantı gün saatlerini tespit ederek üyelerin ve üyelik için müracaat edenlerin görebilecekleri bir yere asmak suretiyle ilan eder.
ÜYE KABULÜNDE SIRA
Madde 45- Kulübe üye olmak için yapılan müracaatlar Sicil Kurulunca, müracaat sırasına göre müzakere edilir ve kabul edilenlerin namzet ve aslı üye sicil numaraları bu esasa gôre verilir.
KARARLARIN VERİLMESİ
Madde 4ö- Kulübe üye olmak isteyenler hakkında kararlar gizli oy ile verilir, Alınan kararlar deftere ”kabul ” veya ”Red” edilmiştir şeklinde geçirilir.
Müracaatı reddedilen kimseye red sebebi bildirilmez ve iki sene geçmeden yeniden yapacağı müracaat nazarı itibara alınmaz. Bunlar Kulübe ve tesislerine devam edemezler. Sicil Kurulun kararı yönetim Kurulunun tasdiki ile tekemmül eder.
Madde 47 –Genel Kurul Toplantısının ilanından evvel, bu toplantıya katılma hakkını
haiz üyelerin listesi Yönetim Kurulunca hazırlanarak Sicil Kuruluna verilir. Sicil Kurulu bu listeyi ana sicil defteri kayıtlarına göre tetkik eder ve gerekli tashihi yaptıktan sonra onaylar. Bu liste, Kulüp Lokalinde, üyelerin kolayca görebilecekleri bir yere asılır ve toplantı tarihine beş gün kalıncaya kadar askıda kalır. Asılış ve askıdan iniş tarihleri Sicil kurulunun karar defterine kaydedilir.
ÜYE LİSTESİNİN ASILMASI
Madde 47 -Genel.Kurul toplantısının ilanından evvel, bu toplantıya katılma hakkına haiz olan üyelerin listesi Yönetim Kurulunca hazırlanarak Sicil Kuruluna verilir.
Sicil Kurulu bu listeyi ana sicil defteri kayıtlarına göre tetkik eder ve gerekli tashihi yaptıktan sonra onaylar. Bu liste, Kulüp Lokalinde, üyelerin kolayca görebileceği bir yere asılır ve toplantı tarihine beş gün kalıncaya kadar askıda kalır. Asılış ve askıdan iniş tarihleri Sicil karar defterine kaydedilir.
Askı müddeti içinde aidatını ödeyen üyelerin isimleri listeye ilave edilir ve böylece tamamlanan liste toplantı günü Genel Kurul Başkanlık Divanına verilir.
Tehir edilen toplantılarda, toplantı tarihinden 5 gün evveline kadar aidatını ödeyen üyeler için ayrı bir liste tanzim edilir ve bu liste de Genel Kurul Başkanlık Divanına verilir.
Madde 48 – Herhangi bir suretle açık ve mükerrer yazılmış sicil numaraları Sicil Kurulunun karar defterine geçirilmek suretiyle iptal olunur. Ayrıca ana sicil defterinde bu numaralar hizasına şerh verilerek Sicil Kurulunun
Başkanı tarafından imzalanır ve mühürlenir. Bu şekilde iptal olunan sicil numaraları hiç bir suretle birisine verilemez.
KISIM IX
DENLZCLLİK TESİSLER!
Madde 49 -Kulübün Kuruçeşme’deki Galatasaray Adası ile Kaplamıştaki su sporu tesislerinden ve ileride kurulacak diğer tesislerden faydalanmak isteyen asli üyeler, bu tesislerin idame ve geliştirme masraflarını karşılamak üzere, Yönetim Kurulunca tespit edilecek ”Tesislere katılma payını ödemekle yükümlüdür. Bu pay her üye için aynıdır ve bir kere ödenir. Eski tüzük hükümlerine göre ,İçtimai Kısım’ asli üyesi olanlar ”Tesislere katılma payı’’nı ödemezler. –
Tesislerden faydalanan asli üye, ayrıca, her sene için, Yönetim Kurulunca tespit edilen Tesislerden istifade payını ödemek zorundadır.
Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü takdirde bu tesislerden faydalanacak üye sayısını, tesislerin istiap haddine güre sınırlayabilir.
DENİZCİLİK KISMININ YONETİMİ
Madde 50 -Denizcilik kısmının malı ve idari. işlemleri, bu kısmın bütçesi ve Kulüp Yönetim Kurulundan alınan yetkiler dahilinde 7 kişilik bir komite tarafından yürütülür. Komite üyelerini, Denizcilik Kısmına devam eden asli üyeler arasından Yönetim Kuruıu seçer. Komiteye Yönetim Kurulundan bir üye başkanlık eder. Komite, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve mevcudun çoğunluğu ile karar alır. Oylarda eşitlik halinde Başkanın oyu iki oy sayılır Kulübü ilzam edecek kararların, Kulüp Yönetim Kurulu tarafından onaylanması veya 2s8. madde mucibince bu konuda Yönetim Kurulunun önceden yetki vermiş olması gerekir.
Madde 51~ Denizcilik Kısmı Komitesi, idari ve mali yönden Kulüp Yönetim Kurulunun murakabesi altındadır ve tasarruflarından bu kurula karşı sorumludur . Denizcilik Kısmı Komitesi, kendisine, bağlı tesislerin idaresi için alt komiteler kurabilir. Bu alt komiteler Denizcilik Kısmı Komitesine bağlıdır ve bu komitenin kararlarına uygun olarak görev görürler.
Madde 52- Denizcilik Kısmı’ Komite üyeli~inde boşalma halinde, aynı esaslar dahilinde atanan: yeni üre, eskisinin süresini tamamlar. Kulüp Yönetim Kurulu, gere] gördüğü takdirde, Komite üyelerini teker teker veya, toplu olarak değiştirebilir .
Madde 53- Denizcilik Kısmının faaliyetleri, Kulüp Yönetim Kurulu tarafından, bu tüzük hükümlerine güre hazırlanan bir yönetmelik ile düzenlenir.
KISIM X
MALİ HÜKÜMLER
BÜTÇE
Madde 54- Kulübün mali işleri Genel Kurul tarafından onaylanmış bir bütçe ile yönetilir. Bütçede :
a Amatör Kısımların
b) Profesyonel futbol kısmının
c) Stadyumun
d) Denizcilik kısmının
gelir ve giderleri ayrı bôlümler halinde gösterilir.
Denizcilik Kısmının gelirleri ancak bu kısmın yatırımları ile cari harcamalarına tahsis edilebilir.
MERİYETİ
Madde 55- Bütçe 1 Ocak tarihinden 31 Aralık tarihine kadar geçerli olmak üzere hazırlanır ve bu devre için hüküm ifade eder.
Madde 5ö- Bütçe son üç yılın gelir ve giderlerinin karşılaştırılması suretiyle Kulübün muhtelif kısımlarının cari harcamaları ve yatırım ihtiyaçları göz ününde tutularak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve Genel Kurul toplantısında en az bir hafta önce teksir edilmiş olarak isteyen üyeye verilmek üzere Kulüpte bulundurulur.
Madde 57 -Yıl içinde meydana gelen yeni ihtiyaçlar için ek ödenek zorunluluğunu duyan Yönetim Kurulu, yeni giderleri karşılayacak ek gelir göstermek suretiyle bir teklif hazırlayarak Genel Kurulu toplantıya çağırabilir.
Madde 5s.. Bütçe bölümleri arasında aktarmalar Genel Kurulun, maddeler arasındaki aktarmalar ise Yönetim Kurulunun yetkisi içindedir.
BÜTÇE TATBİKİ VE SONUCU
Madde 59- Bütçenin tatbikatı hazırlanacak bir yönetmelik ile düzenlenir.
Madde 60 -Kulübün kati hesapları her yıl mali kongrede Genel Kurulun bilgisine ve tasvibine arz olunur.
KISIM XI
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
KURUL VE KOMİTE ÜYELERININ DEVAMSIZLIĞI
Madde 61- Bu tüzüğe göre kurulmuş kurulların ve komitelerin üyeleri; üst üste üç toplantıya mazeretsiz katılmadıkları takdirde istifa etmiş sayılırlar.
TÜZÜK TADİLATI
Madde 62- Tüzük tadiline rnüteallik kararlar, ancak Genel Kurulun olağanüstü toplantısında aidatını ödemiş asli üyelerin beşte birinin katılması ve bu mevcudun çoğunluğu ile alınır.
30 YILINI DOLDURAN ÜYELERİN DURUMU
Madde 63- Kulübe kayıt olduklarından itibaren 30 sene geçmiş olan aslı üyeler, ancak
bu müddet zarfında aidatlarım muntazaman ödemek suretiyle Kulüp ile ilişkilerini devam ettirdikleri takdirde, 29. madde mucibince Kulüp Divanı üyesi olabilirler. Sicil Kurulu her takvim yılı sonunda yukarıdaki şartlara göre 30 yılını doldurmuş asli üyenin kayıtlarını ana sicil defterinden inceler ve karara bağladıktan sonra tebliğ eder ve Yönetim kurulu ile Kulüp Divanına keyfiyet bildirilir.
Galatasaray Spor Kulübünün kurucuları aşağıda isimleri yazılı kişilerdir :
1- Ali Sami YEN
Reji müdüriyeti Umumiyesi Tercümanı Erenköy, Doktor Celal İsmail Paşa Evi T.C. tebaası
2- Rıza KARA
Müteahhit, Tavukpaşa 51. T.C. tebaası
3- Refik Cevdet KALPAKÇIOĞLU
Galatasaray Mektebi Sultanisi muallimlerinden, Kızıl toprak, Zühtü Paşa Köşkü T.C. tebaası
STADIN İSMİ
Madde 65- Kulübün kurucularından 1 numaralı üyesi Ali Sami Yen ‘in hatırasını anmak üzere Kulübün Stadına ALİ SAMİ YEN STADI adı verilmiştir.
GALATASARAY LİSESİ MÜDÜRÜNÜN ÜYELİĞİ
Madde 66- Galatasaray Lisesi Müdürü, Kulübün Yönetim Kurulunun doğal üyesidir.
KULÜBÜN FESHİ
Madde 67 -Kul{1b11n feshi hakkındaki kararlar için Dernekler Kanununun 43. ve- 44. maddeleri hükümleri uygulanır. Genel kurulca fes:hine karar verildiği takdirde, seçilecek beş kişilik bir kurul marifeti ile tasfiye muamelesi yapılır. Tasfiye neticesinde kalan menkul ve gayrimenkul mallar ve kıymetler spor ‘faaliyetlerine tahsis edilmek üzere Galatasaray Lisesine devrolunur.
SAKLANACAK DEFTERLER VE EVRAK
Madde 68 -Kulübe ait kanuni defterler ile muhaberat ve sair evrak on yıl müddetle muhafaza edilir. Bu sürenin sonunda ,kıymetli olan evrak-‘ile organların karar defterleri, Genel Kurul zabıtları, ait oldukları kurullarca Müze Komitesine tevdi edilerek müzeye mal edilir.
VAKIF KURMAK
Madde 69- Galatasaray Spor Kulübü, spor tesisleri ile kuracağı spor okullarının ihtiyaçlarını karşılamak, amatör kısımların gelişmesine katkıda bulunmak, üyeler arasında yardıma muhtaç olanlar ile eş ve çocuklarının bakım ve tedavilerini temin etmek, çocuklarının öğrenimini sağlamak, bu gibi üyelerin cenazelerini kaldırmak, mezarlarını yaptırmak, isteyeler arasında sosyal dayanışmanın kuvvetlenmesini sağlayacak olanakları yaratmak ve devam ettirmek amacı ile yalnız olarak veya başka gerçek veya tüzel kişiler ile birlikte bir vakıf kurabilir.
AMATÖR SPOR DALLARININ YÖNETİMİ
Madde 70’- Amatör spor dalları, yönetmeliğe göre kurulan ”Amatör Spor Şuraları’1nın seçecekleri komite tarafından yönetilir. Bu Kulüp Yônetim Kurulun sorumludur.
TÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ
Madde 71- Bu tüzük kabul tarihi olan 5 Mayıs 1973 tarihinden itibaren Yürürlüğe girer ve bundan evvelki tüzüğü yürürlükten kaldırır.

GEÇİCİ MADDELER
ESKİ TÜZÜĞE GORE SEÇİLMİŞ OLANLARIN DURUMU.
Geçici Madde 1- Bu tüzüğün kabulünden evvel eski tüzük hükümlerine göre seçilmiş olan Kulüp Başkanı ile Yônetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Sicil Kuru: devrelerinin sonuna kadar görevde kalırlar. Bu tüzükle asli ve yedek üyeleri sayıları arttırılmış olan Kurulların asli ve yedek üye sayılarının tamamlanabilmesi için bu tüzüğün kabul tarihinden itibaren ö ay içinde seçim yapılır. Yeni kurulan Disiplin Kurulu asil ve yedek üyelikleri seçimi için de aynı işlem yapılır.
ESKİ MİSAFİR AZALARIN DURUMU
Geçici Madde 2 -Bu Tüzüğün kabulünden evvel eski tüzük hükümlerine güre Denizcilik Tesislerine misafir aza yazılmış olanlar, ö ay zarfında asli üye olma isteğinde bulunabilirler. Süresi içinde bu istekte bulunmayanların
veya bulunup da istekleri Yönetim Kurulunca reddedilenlerin Kulüp ile alakası kesilir.
YÖNETMELİKLER
Geçici Madde 3- Bu tüzükte yer alan yönetmelikler Yônetim Kurulunca ö ay içerisinde hazırlanır ve Kulüp Divanı’nın görüşüne sunulur.

Reklam