Galatasaray Spor Kulübü 9. Tüzüğü ile ilgili olarak Kulüp Divanınca yapılan öneriler


Galatasaray Spor Kulübü Tüzüğü ile ilgili olarak tamamen veya kısmen değiştirilen Tüzük maddeleri:
Üyelik ve koşulları
Madde 4 – Kulübe asli üye olabilmek için aşağıda yazılı koşullar aranır
a) yasal nitelikleri haiz olmak,
b)amatör olmak, :
ö) rakip sayılabilecek bir kulüpte kayıtlı ve görevli olmamak,
d) kaydiye ücreti ve bir yıllık aidatı peşin ödemiş olmak ve aidat ödemeyi taahhüt etmek,
e) beş yıllık, iki asli üye tarafından önerilmiş olmak,
f) sicil kurulunca önce adaylık ve sonra asli üyelik hakkında karar verilmiş olmak,
g) bir yıllık adaylık dönemi geçirmiş olmak,
Ancak,
1-Galatasaray Lisesinde en az üç yıl okumuş ve okumakta olanlardan,
2-Asli üyelerin ana]arı, babaları, eşleri ve çocuklarından
3-Galatasaray Spor Kulübünde beş yıl süreyle lisanslı spor yapmış, yarışmalara katılmış ve hizmetleri Yöneti
Kurulunca olumlu karara bağlanmış olup, Spor yaşantısı nı Galatasaray Spor Kulübünde Kapamış olanlardan,
tavsiye aranmaz.
Madde : 5 -Kulübün beş tür üyesi vardır
1-Sportif üye
2-Küçük üye
3-Aday üye
4-Asli üye
5-Fahri üye
1) Sportif üye : Kulübe yalnız spor yapmak için alınan ve yarışmalara katılan lisans sahibi sporculardır. Bunların asli üye olabilmeleri için beş yıl süreyle bu niteliklere sahip, hizmetleri yönetim kurulunca olumlu karara bağlanmış ve spor yaşamlarını Galatasaray Spor Kulübünde kapamış olmaları gereklidir.
2)Küçük üye : Henüz kanuni yaş haddini doldurmamış olup Galatasaray Lisesinde okumakta olanlar ile asli Üyelerin çocukları küçük üye ola kabul edilirler.
3) Aday üye : 4 madde hükümlerine göre üye olmak üzere kulübe başvurmuş ve maddenin a, b, c, d, e hükümlerini yerine getirmiş ve Sicil Kurulunca aday üyeliğine karar verilenlerdir.
5) Fahri Üye : Kulübe yararlı olacağı düşüncesi ile Yönetim Kurulu tarafından veya Kulüp Divanının önerisi üzerine Yönetim Kurulunca kabul edilen kişiler Fahri üye olabilirler. Fahri üyeler aidat ödemezler, oy hakları yoktur.
a ve b bentlerinde tanımlamaları yapılmış olan Sportif ve küçük üyelerin 18 yaşını doldurduktan, aday üyelerin de bu niteliklerini kazandıktan sonra bir yıl süre ile 4.maddenin (9) fıkrası gereğince adaylık dönemi geçirmiş olmaları zor
Madde: 6 :- Aday üye olmak için başvuranlar Yönetim Kurulunca tespit edilecek Kaydiye ücretini ödemekle yükümlüdürler.
Asli ve aday üyeler yılda üç yüz liradan aşağı olmamak üzere Genel Kurulca tespit edilecek olan aidatı ödemek zorunluluğundadırlar.
Denizcilik Tesislerine katılmak isteyen asli ve aday üyeler yukarıda belirtilen ödemelerin dışında Yönetim Kurulunca tespit dilecek olan Tesislere Katılma payı ile Tesislerden Yararlanma payın ödemek zorundadırlar.
Kulübe aidatını veya Denizcilik tesislerine yararlanma payını veya her ikisini ödemeyen üyeyi Yönetim Kurulu her yıl sonunda taahhütlü mektupla ödemeye davet eder ve Sicil Kuruluna da bildirir.
Davete rağmen borcunu kırk beş günlük süre içinde ödemeyen üyenin kaydının dondurulması bir karar ile Sicil Kuruluna bildirilir.
Bu gibilerin Yönetim Kuruluna yazılı olarak başvurmaları halinde geriye doğru aidat ile Denizcilik Tesislerine kayıtlı ve oraya olan Tesislerden yararlanma payı borçları tahsil edilerek durum bir karar ile Yazılı olarak Sicil Kuruluna bildirilir ve Sicil Kurulunca üyeliklerinin devamına karar verilebilir.
Kaydiye ve Tesislere Katılma Paylarından istisnalar
Sportif üyelerle küçük üyelerde, halen okuyan çocuklarından Lisesi öğrencilerinden ve vefatları halinde asli üyelerin hanım eşleri ve çocuklarından kaydiye ücreti alınmaz.
Denizcilik Tesislerine kayıtlı asli üyenin vefatı halinde hanım eşi Kulübe üye ise derhal, üye değil ise üç ay için 4.madde hükümlerine göre üye olmak için kulübe başvurarak işlemini tamamladığında Katılma payını ödemeksizin Denizcilik Tesislerine katılabilir.
Kulüp Divanında on beş yılını doldurmuş asli üyelerden ve G.S. Lisesinde okuyan öğrencilerden Denizcilik Tesislerine katılma payı alınmaz.
Kulübün yetkili organları
a)Genel Kurul
b)Yönetim Kurulu
c)Kulüp Divanı
d)Denetleme Kurulu
e)Sicil Kurulu
f)Disiplin Kurulu
Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır
Madde 9-Genel Kurul Kulübün en yüksek Organı olup, aidatını toplantıdan az bir ay evvel tamamen ödemiş Asli üyeler topluluğudur.
a) Kulüp Başkanını Yönetim Kurulunu, Denetleme Kurulunu ve disiplin kurulunu seçmek,
b)Kulüp bütçesini görüşmek ve kabul etmek,
c)Hesapları incelemek ve inceletmek,
d)Kulüp Başkanını, Yönetim Kurulunu, Denetleme Kurulunu mali ve idari bakımdan ayrı ayrı ibra etmek,
e)Kulübün ikametgahı ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olan gayrı menkul alımı ve gereksiz gayrı menkullerin satımı ile kulübe ait gayrı menkullerin üçüncü şahıslara tahsisi hakkında karar vermek,
f)Borçlanmaya karar vermek,
g)Gereken hallerde her türlü inceleme ve soruşturma yapmak, Tesisler kurmak için yönetim Kuruluna yetki vermek,
h)Tüzük koymak, değiştirmek ve kaldırmak
i)Profesyonel takımların ticari bir işletme haline gelmesine karar vermek ve bu kararın uygulanmasını yapacak kurulları seçmek ve gerekli yetkilerle donatmak,
j) Sulh ve ibra etmek
k) Tüzük hükümlerine aykırı faaliyet gösterdiği ve Genel Kurulca kabul edilmiş yıllık Bütçe esasları dışında işlem yaptığı saptanan Yönetim Kurullarını ibra etmemek,
ı) Gerektiğinde Kulüp Başkanını, Yönetim Kurulunu ve denetleme kurulunu düşürmek,
m) Kulübün her türlü sorunlarını görüşmek,
n) Yasal hükümler ve tüzük esasları dahilinde kulübün feshine karar vermek,
i) Tüzük maddelerini yorumlamak,
o) Kulübün kurulacak birlik veya federasyonlara katılması veya ayrılması hakkında karar almak,
p) Dernekler kanunu sınırları içinde Uluslar arası sportif faaliyetlerde bulunmaya, yurt dışında sportif dernek ve teşekküllere üye olmaya, üyelikten ayrılmaya karar vermek,
r) Vakıf ve yardımlaşma veya dayanışma sandıkları kurmak,
s)Dernekler kanunu ve tüzük ile kendisine tanınan diğer yetkileri kullanmak ye görevleri yapmak,
( k ) bendinde belirtildiği gibi, ibra edilmezse Yönetim Kurulu düşer.Genel Kurul Başkanlık Divanı Tüzük hükümlerinin yerine getirilerek yeni Kulüp Başkanı ve Yönetim Kurulu seçimi için Genel Kurulu Olağanüstü toplantıya çağırmasını yönetim kurulundan yazı ile ister.
Yıllık toplantı Ve gündemi
a) Genel’ Kurul Başkanlık divanı seçimi
b) Yönetim Kurulunun yıllık sportif, İdari ve mali faaliyet raporu,
c) Denetleme kurulu raporu,
d) Yönetim Kurulunun ibrası,
e) Denetleme kurulunun ibrası,
f) Kulüp Divanı raporu,
g) Sicil Kurulu raporu,
h) Disiplin kurulu raporu,
i)Yönetim kurulu ve diğer kurullarca yararlı görülen diğer konular,
j)Bütçe
k)Dilekler,
Yıllık Olağan Genel Kurul toplantılarında gündem maddelerine geçilmeden önce genel kurulda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme eklenmesi zorunludur.
Ancak, Tüzük değiştirilmesi ile Yönetim Kurulunu düşürme önerileri gündeme eklenmek yolu ile görüşülemez.
Görüşmeler başladıktan sonra gündeme hiçbir ek yapılamaz.
Seçim toplantıları, gündemi ve Seçimle ilgili genel kurallar
Madde 12 – Seçim toplantısı iki yılda bir kez yıllık Genel Kurul toplantısını izleyen ikinci hafta sonundaki tatil günlerinden birinde veya Tüzüğün 13.maddesi gereğince olağanüstü yapılır.
Seçim toplantılarının açılış ve başlama saati 10.- dur.
Seçim Toplantıları Tüzüğün l4.maddesi gereğince Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır ve ilan edilir.
Ancak bu tüzükte belirlenen toplantının başlangıç saati olan 10.- hiç bir suretle değiştirilemez.
Seçim Toplantılarının gündeminde yalnız :
a) Başkanlık Divanı,
b) Oy toplama ve ayrım görevlileri,
e) Kulüp Başkan
d) Yönetim Kurulu,
e) Denetleme kurulu
f) Sicil Kurulunun seçimleri bulunur.

Başkanlık Divanı ile oy toplama ve ayrım görevlilerinin seçimi gösterme oyu ile, Kulüp Başkanı ve diğer organların seçimi gizli oy ve açık sayım esaslarına göre yapılır.
Seçim toplantılarının gündemine hiçbir ekleme ve konuşma yapılamaz.
Genel kurula katılma hakkını haiz üyelerin usul hakkındaki yasal konuşma hakları ile başkan adaylarının programlarını, yapacaklarını anlatan, kurullarını ve kurullarını oluşturacak adayları tanıtıcı bilgileri içeren her türlü basılı broşür dağıtma ve en çok on dakika konuşma hakları saklıdır.
Konuşma sırası ad çekme ile belirlenir.
Kulüp Başkanı, Yönetim Kurulu, denetleme kurulu, sicil Kurulu ve disiplin Kurulu için oy toplama ve ayrımını yapmak ve her sandık başında bunlardan üç kişiyi bulunduracak yeter sayıda oy toplama ve ayrım görevlisi seçilir.
Genel Kurul Başkanı seçimlerin nasıl yapılacağını tüzük hükümlerini belirterek Genel Kurula açıklar.
Genel Kurula katılma hakkına sahip her asli üye tüzükte belirtilen yöntem, kural ve koşullara göre seçme ve seçilme hakkına sahiptir.
Her asli üyenin bir oy hakkı vardır ve oyunu kendi kullanır
Kulüp Başkanı ve seçimle gelen organlar iki yıl için seçilirler.
Seçimler hiç bir surette ertelenemez.
Olağanüstü toplantı ve gündemi
Madde 13 — Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı;
a) Yönetim kurulunun göreceği gerek,
b) Denetleme kurulunun yazılı isteği,
c) Aidatını ödemiş asli üyelerin 1 / 5 nın yazılı isteği,
d) Kulüp Divan Kurulunun kararına dayanan yazılı isteği,
b, c, d, bentlerindeki istekler üzerine, Yönetim Kurulu Genel kurulu en geç 15 gün içinde, olağanüstü çağırmak zorundadır.
Toplantı gündemi, Toplantı istemini yapanlar tarafından belirlenir ye toplantıda gündeme değişiklik ve ekleme yapılamaz.
Genel Kurul toplantılarının yeter sayısı ve toplantılara katılma
Madde: 15 — Genel Kurul toplantıdan en az bir ay öncesine kadar (bu ay dahil) aidatını tamam ödemi asli üyelerin yandan bir fazlasının katılması ile toplanır.
Bu üyelerin listesi Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır, Sicil kurulunca kendilerindeki kayıtlarla karşılaştırılır.
Genel Kurula katılacak üyeler, listedeki adları hizasına imza ederek giriş kartlarını alırlar ve toplantıya girerler.
İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa14.madde de belirtildiği üzere yapılan çağrıda gösterilen tarih, saat ve yerde ikinci toplantı yapılır. ‘
İkinci toplantıda çoğunlu. aranmaz, hazır bulunan asli üyelerle toplantı yapılır. Ancak bu ikinci toplantıya katılan aslı üye sayısı Kulüp Yönetim ve Denetleme kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.
Genel Kurul görüşmeleri
Madde: 16 — Genel kurul toplantısı Kulüp başkanı veya başkan adına hareket eden bir Yönetim kurulu üyesi tarafından açılır.
Toplantıyı açan kişi, Gündemin birinci maddesi gereği Başkanlık Divanının oluşturulması için de ilk önce Genel Kurul Başkanının seçilmesi gerektiğini ve bu seçimlerin gösterme oyu ile yapılacağını bildirerek aday gösterilmesini
İster. Gösterilen aday veya adaylar arasından yapıları seçimi kazanan kişi Genel Kurul Başkanı olur.
Toplantıyı açan kişi Genel Kurul Başkanını göreve çağırarak Başkanlık Divanını oluşturacak diğer kişilerin de gösterme oyu ile seçimlerinin yapılmasını isteyerek yerini Genel Kurul Başkanına bırakır.
Gene Kurul Başkanı iki Başkan yardımcısı ve yeteri kadar sekreter için Genel Kuruldan aday gösterilmesini ister, gösterilen adaylar arasından yapılan seçimde kazanan Genel Kurul. Başkanı tarafından göreve çağrılırlar ve Başkanlık Divanı oluşur.
Başkanlık divanı Tüzük hükümlerinin uygulanması ve görüşmelerin düzenle yürütülmesini sağlamakla görevli ve yükümlüdür.
Başkanlık divanı görüşmelerin selamet ve düzenini bozanlara ihtar cezası verebilir.
Toplantıyı sürekli biçimde bozanlar hakkında Başkanlık Divanının önerisi üzerine gösterme oyu ile Genel Kurulca toplantıdan çıkarma cezası verilebilir.
Bir asli üye toplantıdan çıkartma cezasına çarptırılsa dahi, o toplantı seçim toplantısı ise sırası geldiğinde oyunu kullanır fakat salonda kalamaz.
Seçimlerde oylamalar ile oyların sayım ve dökümüne ve ayrımına na hiyle karıştıran ve oy pusulalarını tahrif edenler Genel Kurul Başkanlık Divanı tarafından Disiplin Kuruluna verilebilirler.
Öneriler
Madde 20-Görüşme yeterliği önerisi ile bütçe veya tüzükte değişiklik önerilerinin yazılı olarak yapılması gerekir.
Yazılı yapılmayan bu tür öneriler üzerinden işlem yapılmaz.
Görüşme yeterliği önerisi gündemin bir maddesi üzerinde en az beş üye konuşmadan ve önerinin Başkanlık Divanına verilmesinden.
Söz almış bulunan üyeler bu haklarını kullanmadan oylanamaz.
Ancak, önerinin Başkanlık divanına verilmesini izleyerek durumun ve o ana kadar söz almış olup da konuşma sırası gelmemiş olanların isimleri Başkanlık Divanınca Genel Kurula bildirilir.
Oy pusulaları, niteliği, yaptırılması, dağıtımı , Oy zarfları, Seçim toplantılarına katılma Oy toplama ve ayrım görevlileri , Oy sandıkları, Oy vermeye başlama ve oy vermenin bitişi
Madde: 21 – Kulüp Başkanı ve tüzüğün 12.maddesinde belirlenen organların seçimi ile ilgili olarak kullanılacak Birleşik oy pusulaları 21 x 28 santimetre boyutunda olup, biçimi ve niteliği değiştirilmemek için tüzüğün sonuna eklenmiştir.
a)Seçimlerin o verme ve oy ayrımı yönünden düzenli ve sağlıklı geçmesi amacı ile bu Birleşik oy pusulaları Kulüp Divanı Başkanlığı tarafından Genel Kurula katılma hakkını haiz asli üyelerin sayısının beş katı kadar olmak üzere her hangi bir basımevinde bastırılarak bedeli kulüpçe ödenir ve Kulüp Divanı Başkanlığınca teslim alınır.
b) Kulüp Başkanlığı görevine talip ve aday olanlar seçim Genel Kurulundan en çok bir hafta önce Kulüp Divanı Başkanlığına yazılı olarak baş vurarak en çok seçim Genel Kuruluna katılma hakkını haiz üye sayısının yüzde yirmi beş kadar fazlası ile isimsiz boş Birleşik oy pusulalarını maliyet bedelini makbuz karşılığı kulüp veznesine yatırmak koşulu ile kendilerinin ve organları için gösterecekleri adaylarının isimlerini yazdırmak için alırlar.
c) Kulüp Divanı Başkanı paranın yatırıldığına ilişkin makbuzu görmeden Birleşik oy pusulalarını teslim etmezler.
d) Oy ayrımının sağlıklı, kolay ve çabuk olması amacı ile Başkan adaylarının Birleşik oy pusulalarına adaylarının isimlerini Siyah . Kırmızı, Yeşil ve Mavi renklerden hangi ile bastıracakları, Başkan adayları veya yazılı olarak bildirdikleri temsilcilerinin önünde Kulüp Divanı Başkanlığınca kura ile belirlenir.
e) Başkan adayları organları için belirledikleri adayları ve kendi isimlerini Kulüp Divanı başkanlığından aldıkları Birleşik oy pusulalarına kendileri için kura ile belirlenen renkte bastırmak zorunluluğundadır.
f) Hangi Başkan adayının hangi renkle baskı yaptıracağına ilişkin kura sonucunun tutanağı bir nüshası Genel Kurul hazırlık dosyasına konmak üzere Yönetim kuruluna verilir.
g) Oy zarfları da Kulüp Divanı başkanlığınca yeterli sayıda mühürlenerek Genel Kurul tarihinden 48 saat önce bir tutanakla Yönetim Kuruluna teslim edilir ve tutanağın bir sureti de seçim toplantısı başladıktan sonra Genel Kurul Başkanlık Divanına verilir.
h) 47.madde de belirtildiği üzere Yönetim kurulunca üçer kişilik hazırlanmış olan Genel Kurula katılma hakkını haiz asli üyelerin listesi, Genel Kurul öncesinde kulüp görevlilerince asil üyelere imza ettirilerek kendilerin birer giriş kartı ile birlikte Kulüp Divanı başkanlığının mührünü taşıyan özel yaptırılmış birer oy zarfı ile birer tane boş Birleşik oy pusulası verilir.
i) Genel kurul toplantısı başladıktan sonra gelen Genel ula katılma hakkını haiz asli üyeler, Genel Kurul Başkanlık divanına başvurarak (h) bendindeki işlemi yapar, giriş kartı ve oy zarfı ile birleşik oy pusulasını alırlar
j)(h ve i) bentlerinde belirtildiği biçimde özel yaptırılmış olan Oy zarflarını almış olan asli üyeler, daha sonra her hangi bir nedenle ellerinden çıktığını veya kaybettiklerini belirterek kullanmak üzere yeniden bir oy zarfı isteyemezler, böyle bir istekte bulunanlara oy zarfı verilmez.
k) Genel Kurul Başkanlık Divanınca belirlenmiş olan yerlere, Genel Kurula katılma ve oy ver hakkını haiz her üç yüz üye için, oy sandıkları ile birlikte asil üyelerin sicil numaraları ile ve soyadları yazılı birer liste konur.
l) Genel Kurul Başkanı tarafından her sandığın başına daha önce tüzüğün l2.maddesi uyarınca gösterme oyu ile belirlenen Oy toplama ve ayrım görevlilerinden en az üç kişi getirilir ve bu üç kişi yine Genel Kurul Başkanı tarafından Genel Kurul Başkan Yardımcılarından veya sekreterlerinden birinin başkanlığında OY TOPLAMA KOMİSYONU ‘ nu oluştururlar.
m) Oy verme sandıklarının yerlerine yerleştirilmeleri v toplama komisyonunun yerlerini almalarından sonra Saat :11.- de oy toplama işlemine başlanır ve bu işlem aralıksız sürer.
n) Oy verme sandıklarının yakınında ve Genel Kurul Başkanlığınca belirlenmiş olan yerlerde maddenin birinci paragrafında belirtilen 21 x 28 boyutundaki, Başkan adaylarının kendileri ve organları için bastırmış oldukları basılı Birleşik oy pusulaları bulundurulabilir. .
o) Başkan adayları Genel Kurul Başkanına yazılı olarak isim bildirmek koşulu ile her sandık başında birer temsilci bulundurabilirler. Temsilciler hiç bir işleme karışamaz, yalnız gözetim görevini yaparlar, oy verme işlemi sırasında Tüzük hükümlerine aykırı davranışlarda bulunulduğunu veya seçime hiyle karıştırıldığını sezerler veya saptarlarsa doğrudan Genel Kurul Başkanına başvurabilirler.
ö) Her sandık komisyonu oy toplama işlemine başlamadan önce üyelerin önünde oy sandığını açar, boş olduğunu görüp üyelere gösterdikten sonra, sandığı kapatır, kilitler, anahtarını Genel Kurul Başkanına teslim eder ve tutanağını tutar.
p) Sandığın üzerinde bir yere görünür bir biçimde ve da önceden hazırlanmış olan ve o sandığa hangi sicil numarasından hangi sicil numarasına kadar olan üyelerin oy kullanabileceklerini gösterir büyük kartelalar asılır
r) Her sandığın bir numarası vardır ve üye sicil numaralarına göre bu sandık numaraları da birbirini izler.
s) Her aslı üye ancak kendi sicil numarasının kayıtlı olduğu sandıkta oyunu kullanabilir
ş) Oy kullanmak için çağrı beklemeğe gerek yoktur. Her aslı üye kendi sicil numarasının kayıtlı bulunduğu sandık önünde sıraya girerek, sıra kendisine geldiğinde listedeki sicil numarası ve isminin hizasına imzasını attıktan sonra oyunu kullanır.
t) Sandık başındaki görevliler, tanımadıkları kişilerden fotoğraflı kimlik belgesi sorabilirler. Kimlik belgesi sorulanlar bu tür bir belge göstermek zorundadırlar. Gösteremeyenler veya Genel Kurul Başkanlık Divanına kimliklerini belirleyemeyenler oy kullanamazlar.
u) Oy verme saat 11- den 15.e kadar aralıksız sürdürülür. Bu sürenin bitimine beş dakika kala durum Genel Kurul Başkanı tarafından Genel Kurula duyurulur, oylarını kullanmayanlar varsa uyarılırlar.
ü) Saat 15 – e geldiğinde sürenin dolduğu Genel Kurul Başkanı tarafından Genel Kurula duyurulur ve tutanağa geçirilir.
Sürenin bitiminden sonra ancak sandık başında sıraya girmiş asli üyeler varsa onlar oylarını kullanırlar. Sürenin dolmasından ve Genel Kurula duyurulmasından sonra kimse sıraya giremez
v) Oylamada kapalı yer usulü yoktur.
Birleşik oy pusulalarının kullanılması
1-Boş Birleşik oy pusulalar istenilen isimler yazılabileceği gibi, basılı oy pusulalarından da istenilmeyen isimler çizilebilir, istenilen isimler eklenebilir.
2-Her organ için asil ve yedek üyeler toplamının yarıdan bir fazlasının yazılmış olması zorunludur. Aksi takdirde organ için yazılmış olan oylar geçerli sayılmaz.
3-Boş veya basılı Birleşik oy pusulalarına eklenen isimlerin yanlış anlam ve yoruma yer vermeyecek biçimde, ad ve soy adı ile belirgin bir biçimde yazılmış olması gereklidir.
4-Bir organ için bir isim birden fazla yazılamaz.
5-Başkan seçimi için birden fazla isim yazılırsa hiç birisim, diğer organlar için ise asil ve yedekler toplamı olarak tüzükte belirlenen sayıdan fazla isim yazılırsa, yukarıdan aşağıya doğru aşağıda fazla yazılmış olan isimler geçerli sayılmaz.
Oy ayrımı
Madde :22- Zarflar ve listelerdeki imzalar.
a) Oy verme işlemi 21.maddedeki biçimde son bulduğunda tutanağa yazılır ve Oy Sandıkları o sandıkta oylarını kullanan asli üyelerin imzalarını taşıyan listeler Genel Kurul Başkanının. Huzurunda toplanır :
b) Genel Kurul Başkanlık divanı ve oy toplama ve ayrım görevlilerinin, Başkan adaylarının temsilcileri varsa onların da önünde ve Genel Kurulun huzurunda sandıkların kilidi Genel Kurul Başkanı tarafından sandıkların numara sırasına göre açılır.
C) Bir sandık açılıp içinden çıkan oy zarfları ile oy kullananların imzalarının sayısı karşılaştırılmadan ikinci sandığın açılmasına geçilmez.
d) Sandıktan çıkan oy zarfları teker teker sayılarak tutanağa geçirilir.
e) O sandıkta oy kullanan asli üyelerin imzaları teker teker sayılarak tutanağa geçirilir.
f) Sandıktan listede imza sayısından az oy zarfı arsa ayrıca bir işlem yapılmaz, fakat tutanağa geçirilir..
g) Sandıktan imza sayısından fazla oy zarfı çıkmışsa, zarfların içinden gelişigüzel olarak fazla zarf sayısı kadar zarf alınarak içi açılmadan derhal imha edilir ve tutanağa geçirilir,
h)Zarfsız çıkan oy pusulaları geçerli sayılmaz. Sandıktan zarfsız oy pusulası çıkarsa bunlar da imha edilerek tutanağa geçirilir.
2-Zarfların açılması ve oy pusulaları
İmza sayısı ile oy zarfı sayısı başa baş geldiğinde
a) Zarflar teker teker açılır ve oy pusulaları incelenerek zarflar ayrılır.
b) Bir zarfın içinden birden fazla aynı kişi ve kişiler için Birleşik koy pusul çıkarsa bu oylar bir tane sayılır ve
bir tanesi imha edi1lerek tutanağa geçirilir.
e) ‘Bir zarf içinden iki ayrı Başkan adayı ve organları için birer birleşik pusulası çıkarsa bunların iki de geçerli sayılmaz ve imha edilerek tutanağa geçirilir.
u) Bir zarfın içinden üzerine hiç bir isim yazılmamış boş bir Birleşik oy pusulası ile birlikte basılı bir Birleşik oy pusulası çıkarsa, üzerine isim yazılmamış, işaret konmamış boş Birleşik oy pusulası imha e diğeri geçerli sayılır ve tutanağa geçirilir.
e) Bir zarfın içinden üzerine hiç bir isim yazılmamış boş bir oy pusulası ile birlikte basılı olup da üzerinde düzeltme, ekleme, çıkartma yapılmış basılı bir Birleşik oy pusulası çıkarsa, üzerine isim yazılmamış, işaret konmamış boş Birleşik oy pusulası imha edilir, diğeri geçerli sayılır ve tutanağa geçirilir.
f) Bir zarfın içinden üzerine hiç bir isim yazılmamış boş bir Birleşik oy pusulası ile birlikte isimsiz olarak bastırılmış olup üzerine elle yazılmış .isimler bulunan bir Birleşik y pusulası çıkarsa, üzerine isim yazılmamış, işaret konmamış boş Birleşik 0y pusulası imha edilir, diğeri geçerli sayılır ve tutanağa geçirilir.
g) Basılı veya elle doldurulmuş oy pusulaları ile zarfların üzerinde oy kulan kişinin kimliğini belirleyen işaret, isim. veya imza bulunduğunda o zarflar ile Birleşik oy pusulaları geçersiz sayılır.
h) Basılı Birleşik oy pusulalarından istenmeyen isimler çıkarılmış ve yerlerine yeni isimler yazılmışsa o Birleşik pusulaları geçerli sayılır.
i) Bir organ için birden fazla isim yazılmış ise bir defa yazılmış, sayılır.
j)Başkan seçimi için birden fazla isim yazılmışsa hiç bir isim, diğer organlar için Asil ve yedekler toplamı olarak tüzükte belirlenen sayıdan fazla isim yazılmışsa yukarıdan aşağıya doğru sayılarak aşağıda fazla yazılmış olan isimler geçerli sayılmaz.
k) Boş veya basılı Birleşik oy pusula eklenen isimlerden yanlış anlam ve yoruma yer verecek biçimde, ad ve soyadı belirgin bir biçimde yazılmamış olanlar geçerli sayılmaz.
Her organ için asil ve yedek üyeler toplamının yarısından bir fazlasının yazılmış olması zorunludur. Aksi takdirde o organ için yazılmış oylalar geçerli sayılmaz.
3) Oy Ayrımı
Yukarıda belirtilen yöntem ile her sandık numara .83. ile birbirinin ardından açılıp tutanakla tutulduktan sonra geçerli Birleşik oy pusulaları bir araya getirilir ve bu işlem y bir tutanağa geçirildikten sonra birleşik oy pusulaları perfore edilmiş yerlerinden ayrılarak :
1-Kulüp ‘Başkanı
2-Yönetim Kurulu
3-Denetleme Kurulu
4-Sicil Kurulu
5-Disiplin Kurulu
Oy pusulaları oy ayrımı görevlilerine verilir ve oyların ayrımına başlanır.
Sonuçlanan oy ayrımları, tutanakları tutuldukça Genel Kurul Başkanı tarafından Genel Kurula duyurulur.
Kulüp Başkanı olabilmek için geçerli plan oyların çoğunu almak yeter –
Organlarda, en çok oy alanlar asil, onlardan sonra oy alanlar yedek olurlar.
Kulüp Başkanı ve organların seçiminde oy ayırımı sonucu eşit oy alanlar olursa, Genel Kurul Başkanı tarafından Genel Kurula önceden duyurulmak koşulu ile ve Genel Kurul huzurunda ad çekme yolu ile kazanan belirlenir.
Organların seçimlerinde birden çok kişi eşit oy alırsa , Genel Kurul Başkanı önceden Genel Kurula duyurmak koşulu ile ve Genel Kurul huzurunda organların asil üye yedek üyeleri ve yedek üyeleri sıraları ad çekme yolu ile
belirlenir.
Oy ayrım görevlileri oy ayrımlarının sonucunu birer tutanakta belirterek Genel Kurul Başkanlık Divanına verirler. Genel Kurul Başkanı oy ayrımının sonuçlarını tümü ile Genel Kurula açıkladıktan sonra seçim toplantısını kapatır.
Kulüp Başkanlığına ve organlara seçilmiş olan asil ve yedek üyelere Genel Kurul Başkanı tarafından yazılı olarak tebligat yapılır.
Kulüp Başkanı
Madde : 23- Kulüp Başkanı olmak için en az 10 yıllık asli üye olmak gereklidir.
Kulüp Başkanlığı her hangi bir nedenle boşalırsa Yönetim Kurulu da düşer.
Kulüp Başkanlığının boşalması halinde, Olağanüstü Genel Kurul yeni Kulüp Başkanı ve yönetim kurulunu seçmek üzere 15 gün içinde toplantıya çağrılır.
Ancak, boşalma seçim döneminin bitişine 6 ay veya daha az kala oluşursa bu takdirde bir önceki fıkrada yazılı olan seçim yapılmaz. Dönem sonuna kadar kulüp Başkanı görevi mevcut Yönetim Kurulunca kendi arasından seçilecek ve Başkan olabilme niteliği taşıyan bir üye tarafından yürütülür.
Yönetim Kurulu
Madde :24- Yönetim Kururu Çulu Başkanı ile 10 asli üyeden oluşur. Yedek üye sayısı 5 dir.
Yönetim kurulu gerek görür ve karar verirse, yedek üyeler de toplantılara ve görüşmelere katılabilirler, yalnızca oy veremezler.
Görev bölümü
Madde: 25- Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından ;
3 Başkan yardımcısı
1 Genel Sekreter
1 Muhasip üye
1 Veznedar üye
seçer ve bunlar n görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyerek karar defterine geçirir ve seçim sonuçları ile görev, yetki ve sorumlulukları Kulüp Lokalinde yazılı olarak ilan ederek üyelere duyurur.
Karar defterinde belirtilmek koşulu ile Muhasip üyenin 15 günden fazla bir süre için izinli veya hasta olarak göreve gelememesi halinde Yönetim kurulu başka birisinin bu görev geçici olarak vekalet etmesine karar verir ve bunu da kulüp lokalinde yazılı olarak ilan ederek üyelere duyurur.
Yönetim kurulu her zaman için Başkan hariç diğer görevlerde yeni kararlarla değişiklik yapabilir.
Görev ve yetkileri
Madde 26 – Yönetim kurulunun görev ve yetkileri
a) 27.maddedeki esaslar dahilinde kulübü temsil etmek
b) Galatasaray Lisesinde sporun gelişmesini sağlamak,
c) Kulübün idari, mali ve Sportif faaliyetlerinin tüzük hükümlerine uygun olarak düzenlenip yürütülmesini sağlamak,
d) Genel Kurulca kabul edilmiş bütçeye göre Mali Tasarruflar yapmak,
e) Kulübün karar defteri, gelir ve gider defteri, bütçe, kesin hesap ve Bilanço defteri, demirbaş defterini noterden tasdik ettirmek ve diğer defterler ile birlikte düzenli tutulmasına ye gününe işlenmesini sağlamak,
f) Kulübün İdari ve Sportif faaliyet raporu ile birlikte kesin hesaplarını, Kulüp Muhasebe planı ve Yönetmeliğine uygun olarak ve Genel Kurulca kabul edilmiş bütçe ile karşılaştırmalı bir biçimde bölüm bölüm, fasıl fasıl ve maddelerine göre ayrı olarak hazırlamak ve Genel Kurula sunmak,
g) Bütçe tasarısını, son yılların gelir-gider karşılaştırmaları, brüt ve net gelirler, spor şubelerinin harcamaları, yatırım gereksinimleri, kulüp ve üye ilişkileri, cari harcamalar, ekonomik konjonktür göz önünde tutularak, amacı gerekçeleri ve karşılaştırmaları ile Genel Kurulda sunmak,
h) f ve g b belirtilen İdari ve Sportif faaliyet raporu ile kesin hesap ve bütçe tasarısını Genel Kurul toplantısından. a bir hafta önce çoğaltılmış olarak isteyen üyeye verilmek üzere kulüpte hazır bulundurmak,
i) Kulüp işleri için gerekli göreceği komiteleri seçmek, atamak ve azletmek,
j) Kulüp işlerinin yürütülmesi için gerekli kadroları tespit etmek, personeli işe almak ücretlerini belirlemek, ücretlerini artırmak ve işten çıkartmak,
k) Tüzüğün 36.maddesinde belirlenmiş davranışlarda bulunan üyeleri haklarında karar alınmak üzere Disiplin kuruluna sevk etmek,
ı) Disiplin Kuruluna sevk ettiği bir üye hakkında gerek gördüğünde, bu konuda Disiplin kurulu bir karar alıncaya kadar, kulübe ve tesislere devamdan men için tedbir kararı almak,
j) Aday üye olmak için başvurmuş olanlarla, asli üye olma durumuna gelmiş iken sicil kurulun haklarında red kararı verilen kişiler hakkında kesin kararı vermek,
k) Yönetmelikler hazırlamak,
ı) Genel Kurula katılacakların listesini hazırlamak,
m) Her yıl sonunda 6.madde gereğince aidatını ve varsa tesislerden yararlanma payını ödemeyenlere tebligat yapmak ve süresi içinde ödemeyenlerin kayıtlarının kapatılması için Sicil Kuruluna bildirmek,
n) Gerek gördüğünde veya, denetleme kurulunun , aidatını ödemiş aslı üyelerin 1 / 5 nın yazılı istekleri veya Kulüp Divanının kararı ve yazılı isteği üzerine Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak,
Kulüp Divanına iki ayda bir Mali, İdari ve Sportif rapor vermek,
ö) Kulüp hizmetlerini’ düzenli bir biçimde yürütebilmek için personelin görev tanımlamalarını yapmak, görevlilerin yetki ve sorumluluklarını belirlemek , – –
p) Yeni seçilen Yönetime seçimi izleyen l5 gün içinde Genel Kurul Başkanlık Divanı ve denetçiler huzurunda devir ve teslim işlemini yapmak,
r) Dernekler kanunu ve bu tüzük ile kendisine tanınan yetkileri kullanmak ve verilen görevleri yapmak,

Toplantılar- Kulübü temsil ve ilzam
Madde 27 -Yönetim kurulu en az haftada bir kez, belirlenen yer, gün ve saatte toplanır.
Yönetim Kurulu, Kulüp Başkanının, yokluğunda görevlendireceği Başkan yardımcılarından birisinin, onların da yokluğunda Genel sekreterin başkanlığında üye sayısının çoğunluğu ile toplanır ve mevcut çoğunlukla karar alır..
Oylarda eşitlik halinde toplantıya başkanlık edeni oyu iki sayılır
Genel Kuruldan yetki alınmış olması koşulu ile kulübü yükümlülük ve borç altına sokacak kararların toplantı çoğunluğunun oy birliği ile alınması zorunludur.
Tüzükteki ve .Bütçedeki yetkilere dayanarak Yönetim Kurulu kararı ile kulübü
a- İdari işlerde Başkan veya Yönetim Kurulunun görev veya yetki verdiği Başkan yardımcıları ile Genel Sekreter teker teker,
b-Mali işlerde; Başkan veya Yönetim kurulunun görev ve yetki verdiği Başkan yardımcısı ile Muhasip üyenin ortaklaşa imzaları temsil ve ilzam,
eder.
Kulüp Divanı
Madde:29-Kulüp divanı Ana sicil defterindeki kulübe giriş kayıtlarına göre 30 yılını doldurmuş ve bu süre. içinde aidatını düzenli arak ödemiş asli üyeler ile Kulüp Başkanı ve eski başkanlarından kurulur.
Görev ve yetkileri
Madde : 3O -Kulüp divanının göre ve yetkileri;
a) Kulübün gelişmesini ve geleceğini ilgilendiren İdari, Mali, Sosyal ve Sportif konuların, Tüzük hukuk ve bütçe esaslarına uyulup uyulmadığını incelemek, sonuca göre alacağı kararları yönetim kuruluna temenni ve tavsiye olarak bildirir, gerekirse yeni bir Divan kurulu kararı ile ilk olağan Genel Kurula sunmak,
b) Yönetim kurulunun her türlü faaliyet ve tasarruf izlemek, Yönetim. Kurulundan bilgi verilmesini istemek, lüzum gördüğünde denetçi veya denetçiler aracılığı ile inceleme yaptırmak, gerekirse yönetim kurulunu uyarmak,
c) Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını Yönetim Kurulundan veya Denetleme kurulundan istemek,
d) Gerektiğinde yeniden bir tüzük yapılması, yürürlükteki tüzük maddelerinin değiştirilmesi hususlarında çalışmalar yapma hazırlanacak tasarıyı Yönetim Kuruluna sunmak,
e) Yönetim Kurulunun, Denetleme kurulunun, Divan ve kulüp üyelerinin yazılı başvuruları üzerine Tüzük maddelerini ilk olağan n Kurul toplantısına kadar geçerli olmak kaydı ile yorumlamak,
f) Yönetim kurulunun iki ayda bir vereceği Mali, İdari Sportif faaliyet raporunu incelemek ve gerekirse görüşünü bildirmek
g) Kulüp organları arasında meydana gelebilecek her türlü anlaşmazlıkları uzlaştırmak , gidermek,
h) Yönetim kurulunca hazırlanacak bütün yönetmelikler verilecek çeşitli konular hakkında görüşünü açıklamak,
i) Kulüp asli üyelerinin, Disiplin kuruluna aktarılmamış şikayetlerini incelemek ve varılacak sonucu gereği için. Yönetim Kuruluna bildirmek
j) Disiplin kurulu altı ayı aşan geçici çıkarma ve kulüpten çıkarma kararlarını resen incelemek ve resen karara bağlamak,

Çalışma yöntemi
Madde 31
a)Kulüp Divan iki yılda bir Nisan ayında kendi Başkanını, iki başkan yardımcısını bir veya iki yılı seçmek üzere eski başkan, yokluğunda Başkan yardımcısı tarafından toplantıya çağrılır.
Seçimi yönetmek için hazır bulunan en kıdemli Divan üyesi oturuma Başkanlık eder.
Seçim gösterme oyu ile yapılır.
b)Kulüp divanı çalışmaları Başkan, Başkan yardımcıları ve raportörler tarafından yürütülür.
Boşalmalar halinde yerlerine, ilk toplantıda yenileri seçilir ve yeni seçilenler eskilerinin sürelerini tamamlarlar,
Başkanlığın boşalmasında yeni seçime altı aydan az bir süre kalmış ise seçim yapılmaz, Başkanlık Divanının en kıdemli Başkan yardımcısı Başkan olur.
c-Başkan ve Başkan Yardımcılarının toplantıya gelememeleri halinde oturumda bulunan en kıdemli üye başkanlık eder.
d-Kulüp divanı ayda bir defa olağan olarak, belirlenecek gün, saat ve yerde toplanır
Ancak Divan gerekirse aylık olağan toplantıların bir ila ikisi için, toplanmama kararı alabilir.
e-Olağan. toplantı gündemi Başkan, yokluğunda Başkan yardımcısı / Yardımcıları tarafından hazırlanır.
Toplantıda gündeme geçmeden önce üyelerin talebiyle Başkanlık. oylamayla gündeme ekleme yapabilir.
f-Kulüp Başkanının, Diyen başkanlığının, divan üyelerinin en az on üyenin ve Denetleme Kurulunun yazılı istekleri üzerine, belli bir konunun veya konuların görüşülmesi için, Kulüp Divanı, Başkan, yokluğunda Başkan yardımcısı tarafından gün, saat, yer ve gündem üyelere ve öneri sahiplerine yazı ile bildirilerek, olağanüstü toplantıya çağrılır.
Olağanüstü toplantı gündemine başka bir konu eklenemez.
Toplantı ve karar yeter sayısı
Madde 32-a) Kulüp Divanı en az yirmi üyesi ile toplanır ve gerekli kararları alır.
b) 30.maddenin (c ve i) bentlerinde belirtilen kararların alınması için Kulüp Divanının tam sayısının yarıdan bir faz çoğunluğu ile toplanması gereklidir.
İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa yeniden çağrı yapılmaksızın bir hafta sonra aynı yer, gün ve saatte yapılacak toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu ile karar alınır.
c)Kararlar oylamaya katılanların çoğunluğu ile alınır. Gösterme oylamada eşitlik olduğunda ve Başkan oylamaya katıldığında, başkanın oyu iki sayılır.
d) Gizli oylamada eşitlik olduğu taktirde oylama çoğunluk elde edilinceye kadar tekrarlanır.
Ancak ilk iki oylamada sonuç alınamazsa Kulüp Divanınca alınacak kararla oylama bir sonraki toplantıya ertelenebilir.
Başkan oyunu, en son kullanabileceği gibi oylamaya da katılmayabilir.
Gizli Oylamada, Başkanlık Divanı içinde birer beyaz kağıt bulunan üzeri Kulüp Divanı mühürü ile mühürlenmiş zarfları üyelere dağıtır.
Sicil numarasına göre ad okunarak toplanan zarflar başkanlık divanınca toplanır, oy ayrımının sonucu açıklanır.
Oylar KABUL- RED ve ÇEKİMSER şeklinde kullanılır.
Denetleme kurulu
Madde : 33 — Denetleme kurulu üç ( 3 ) üyeden. oluşur. Yedek üye sayısı üçtür.
Görev ve yetkileri
Madde 34 — Denetleme kurulunun görev ve yetkileri;
a) Kulübün bütün hesaplarını teftiş ve incelemek,
b) Hesap defterlerinin düzeni işlemesi ve sarfiyatın bütçeye uygunluğunu kontrol etmek,
c) Noksan ve usulsüz görecekleri hesap ve sarfiyat işlerinde yazı ile Yönetim Kurulunu uyarmak,
d) Kulüp için önemli sayacakları bir konu hakkında genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak,
e) Gerektiğinde izlemek üzere Yönetim Kurulu Toplantılarına katılmak,
f) Tüzüğün 30 (b) bendi gereğince Kulüp Divanınca gerekli görünen incelemeleri yapmak ve Kulüp Divanına bildirmek,
g- Tüzüğün 32.maddesinin (b) bendi gereğince usulüne uygun olarak alınmış karar gereğince Kulüp Divanınca yazılı olarak Tüzüğün 30.maddesinin (e) bendi gereğince talep edildiğinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmaktır.
Denetleme kurulu bu görevleri Kurul olarak veya bir üyesi ile yapabilir.
Disiplin Kurulu
Madde:35- Disiplin kurulu, Kulüp Divan üyeleri arasından seçilen 7 asil üyeden oluşur. Yedek üye sayısı üçtür.
Bu Kurul ilk toplantısında kendine bir başkan, bir başkan yardımcısı ve her olay için bir raportör seçer.
Disiplin cezasını gerektiren haller
Madde : 36 —
a) Kulüp içinde ve dışında ahlak ve adaba aykırı hareket edenler,
b) Kulübün şeref ve itibarını zedeleyen hareketlerde bulunanlar,
c) Üyelik şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak harekette bulunanlar,
d) Toplum yaşamının gerektirdiği Görgü kuralları dışına çıkanlar,
e) Kulüp Başkanı, Yönetim Kurulu, Kulüp Divanı, Denetleme, Sicil Kurulu, Disiplin kurulu ve komite üyelerini küçük düşürücü veya suizan altında bırakacak beyan ve davranışlarda bulunanlar,
f) Kulüp tüzüğüne, yönetmeliklere, yönetim kurulunca alınmış kararlara uymayanlar ve aykırı hareket edenler,
Disiplin kurulu tarafından cezalandırılırlar.
Spor dallarında verilen disiplin cezaları bu maddenin kapsamı dışındadır
Karar Yeter sayısı
Madde : 39 -Disiplin kurulu üye sayısının çoğunluğu ile toplanır ve rnevcudun çoğunluğu ile karar verir. Oylarda eşitlik halinde Başkanın oyu iki sayılır.
Kınama ve altı aya kadar çıkarma kararları kesindir.
Altı aydan fazla geçici çıkarma ve kulüpten çıkarma kararları kulüp Divanı tarafından resen incelenerek kesin karara bağlanır.
Sicil Kurulu
Madde:4 Sicil kurulu, kulübün on yılını doldurmuş asli üyeleri arasından seçilen 7 asil üyeden oluşur Yedek sayısı üçtür.
Görev ve yetkileri
Madde : 43 –
a)Kulübe üye olmak isteyenlerin başvurularını incelemek, kabul kararlarını doğrudan, red kararlarını kesin sonuca varılması için Yönetim Kuruluna sunmak,
b)Küçük üye, Sportif üye, aday üyeler için ana sicil defterleri, bir muhaberat ve bir karar defteri tutmak,
c)Ana sicil ve karar defterlerini noterden tasdik ettirmek,
d)Yönetim Kurulunca hazırlanan Genel Kurula katılacak asli üyelerin listesini, Ana sicil defteri, ve aidat defterinden karşılaştırmak ve bir eksiklik veya. yanılgı varsa yazılı olarak yönetim kuruluna bildirmek,
e)Bu tüzük ile kendilerine tanınan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak
tır.
Üye kabulünde sıra
Madde : 45 – Galatasaray Spor kulübüne üye olmak isteyenler, kulübün basılı başvuru belgesini 4.madde esaslarına göre doldururlar, imza ederler, gerekiyorsa tavsiye edenlere imza ettirirler, yeter sayıda fotoğraf verirler ve kaydiye ücreti ile bir yıllık aidatı peşin olarak yatırırlar.
Başvuru belgesinde eksiklik olanlardan kaydiye ve aidat alınmaz.
Başvuru, ‘Kaydiye ve aidatın tahsil edildiği makbuzun üzerindeki tarihten başlar.
Başvuru belgesi Yönetim Kur1 mahsus mahallinde 7 gün süre ile asılı bırakılır ve 7 gün sonunda bir Yönetim Kurulu kararı ile sicil kur aktarılır.
Sicil Kurulu üye olmak için yapılan başvuru sırasına göre karara bağlar.
Kabul edilenlerin aday ve asli üye sicil numaraları ‘ esasa göre verilir.
Sicil Kurulunun Red kararları Yönetim kurulunda görüşülür ve Yönetim Kurulunca kesin karara bağlanır.
Üyelik başvuruları Sicil Kurulunca 30 gün içinde sonuçlandırılmadığı takdirde Yönetim kurulu resen karar verir.
Sicil kurulunun kabul kararları aday ve asli üyelere Sicil Kurulunca, Reddedilenlere Yönetim Kurulunca duyurulur.
Madde : 46 — Kulübe üye olmak isteyenler hakkındaki, kararlar gizli oy ile verilir. Alınan, karar deftere “KABUL” veya “REDDEDİLMİŞTİR “ biçiminde geçirilir.
Başvurusu reddedilen kimseye red nedeni bildirilmez ve iki yıl geçmeden yeniden yapacağı başvuru işleme konmaz.
Bunlar kulübe ve tesislerine devam edemezler.
Genel Kurula katılacak üye listelerinin hazırlanması
Madde : 47 — Genel Kurul toplantısının ilanı ile birlikte, bu toplantıya katılma ha haiz olan üyelerin listesi üç. takım halinde hazırlanarak Sicil kuruluna verilir.
Sicil kurulu bu listeyi Ana sicil defteri kayıtlarına ve asli d%lerin ödenmiş aidatlarına göre inceler ve bir hafta içinde görmüş olduğu eksiklik ve yanılgıları listelerle birlikte ve bir yazı ile Yönetim Kuruluna bildirir.
Sicil Kurulunca bulunan yanılgı ve eksik Yönetim Kurulunca da gerekli ve sakıncasız bulunursa liste onaylanarak bir takımı kulüp lokalinde mahsus mahalline asılır ve iki takımı Genel Kurul hazırlık dosyasına konur.
Genel Kurula katılacak asli üyeler için Yönetim Kurulunca hazırlanmış olan listede Yönetim ve Sicil Kurulu arasında bir görüş ayrılığı belirir ve bu taraflar arasında görüşme ile sonuçlandırılamazsa durum derhal Kulüp Divanı Başkanlığına intikal ettirilir.
Kulüp divanı Başkanlığı konunun kendisine intikal ettirilişinden itibaren bir hafta içinde Yönetim Kurulu ve Sicil Kurulundan görevlendirilen birer kişiyi toplantıya çağırır, gerekli bilgi ve belgeleri alır, inceler ve karara varır.
Bu konuda Kulüp Divanı Başkanlığının kararı kesindir.
Denizcilik Tesisleri
Madde :49 -Kulübün Kuruçeşme’deki Galatasaray Adası ile Kalamış ‘ taki Su sporları Tesisleri ile diğer tesislerden yararlanmak isteyen asli ve aday üyeler bu tesisleri sürdürme ve geliştirme giderlerini karşılamak üzere Yönetim Kurulunca tespit edilecek olan Tesislere katılma payı’nı ödemekle yükümlüdürler.
Bu pay her üye için aynıdır ve bir kez ödenir.
Tesislerden yararlanan asli ve aday üyeler her yıl için Yönetim Kurulunca tespit edilen Tesislerden Yararlanma Payı’nı ödemek zorundadırlar
Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü takdirde bu tesislerden yararlanacak üye sayısını, tesislerin istiab haddine göre sınırlayabilir.
Yönetim Kurulu üye ve yararlanan sayısında yetersizlik gördüğünde, tespit edeceği Yararlanma payını peşin tahsil etmek koşulu ile her tesis için ayrı ayrı MEVSİMLIK MİSAFİR kabul edebilir.
Misafirlik bir mevsim için olup, gelecek yıl için Yönetim Kurulunu ve Kulübü bir yükümlülük altına sokmaz.
O yıl için Denizcilik Tesislerinden yararlanamayacağını yazılı olarak Mart ayı sonuna kadar Kulübe yazılı olarak bildiren ve kayıttan geçirten Asli üyeler o yıl için Yararlanma payını ödemeyebilirler.
Ancak bu istemine ve başvurusuna rağmen asli üyenin kendisi, eşi veya çocuklarından birisi bir kez için dahi Denizcilik Tesislerine gelip yararlanırlarsa, Yönetim Kurulunca alınan Yararlanma payından bağışık tutulması kararı iptal edilerek adı geçen asli üyeden kendisi ve yarar eşi ve çocukları için yararlanma payı tahsil edilir.
Denizcilik Tesislerinin Yönetimi
Madde:50 -Kulüp Başkanı doğal olarak Denizcilik Tesislerinin de başkanıdır.
Denizcilik Tesislerini Yönetim Kurulu Asil ve. üyeleri arasından seçilen altı kişilik bir komite yönetir.
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları’ndan birisini “Denizcilik Tesislerini Yönetecek olan komite Başkanı” olarak seçer.
Bütçenin yürürlüğü
Madde :54-Bütçe 1 Ocak tarihinden 31 Aralık Tarihine kadar geçerli olmak üzere hazırlanır ve bu donem için hüküm ifade eder.
Ancak, Yönetim Kurulu yeni Bütçenin kabulüne kadar her ay içi bir önceki yıl Bütçesinin l / 12 uygulayabilir.
Madde: 55-Kulübün mali işleri bir ‘Muhasebe planı ve Yönetmeliği ile Genel Kurul tarafından kabul edilmiş bütçe ile yürütülür.
Bütçede :
a)Kulüp
b) Amatör Spor Dalları
c) Profesyonel Futbol dalı
d) Denizcilik Tesisleri – Galatasaray Adası
e) Deniz tesisleri – Kalamış Tesisleri
f)Taşınmazlar
ın gelir ve giderleri, borçları ve alacakları ve mevcutları gösterilir.
Bütçenin hazırlanışı
Madde:56-Bütçe tasarısı Kulüp muhasebe planı ve yönetmeliğine uygun olarak son yılların gelir- gider karşılaştırmaları, brüt ve net gelirler, spor şubelerinin yatırım gereksinmeleri kulüp ve üye ilişkileri, cari harcamalar, ekonomik konjonktür göz önünde tutularak amacı gerekçeleri ve karşılaştırmaları ile birlikte Yönetim. Kurulu tarafında hazırlanır.
Ek Bütçe
Madde: 57-Yıl içinde meydana gelen yeni ihtiyaçlar için ek ödenek zorunlu duyan Yönetim Kurulu, Yeni giderleri ‘karşılayacak ek gelir göstermek suretiyle bir öneri hazırlayarak Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.
Bütçe uygulamaları ve mali işler
Madde 58-Genel Kurulca kabul edilmiş bütçenin açık vermeden yürütülmesini sağlamak Yönetim Kurulunun en başta gelen görevidir.
Bütçe Yönetim Kurulu tarafından dengeli bir biçimde uygulanır.
Bütçenin uygulanması Yönetim Kurulunca hazırlanan bir yönetmelik ile yürütülür
Bütçeye göre yapılacak harcama ve ödemelerde:
a). Bütçenin bölüm ve fasıllarında o iş veya ödeme için ödenek bulunması,
b) Yönetim Kurulu kararı olması,
e) Muhasip üye ile Kulüp Başkanının veya yerine görevlendireceği bir yardımcısının imzasının bulunması, zorunludur.
Muhasebe fişlerine Yönetim Kurulu kararının tarih ve numarasının yazılı olması gereklidir.
Bunun dışında yapılan ödemeler geçerli sayılmaz ve görevliler bu ödemeyi yapmazlar, yaparlarsa sorumlu olurlar ve bu ödemeyi şahsen yapmış sayılarak tazmin ederler;
Yönetim Kurulu kararına dayanarak verilen avanslar, işin veya hizmetin bittiğinin ertesi iş günü Hesap veya para iadesi olarak muhasebeye verilir. Bunun aksi zimmet sayılır.
Yönetimi Kurulu Bütçe içinde yalnızca maddeler arasında aktarma ‘yapma yetkisine sahiptir.
Yönetim Kurulu, Vergi Usul Kanunu ve Genel Muhasebe Kurallarına uygun olara gelecek yıllara ilişkin gelirlerle gelecek yıllara sarkan giderleri Bütçede önceden belirtmek koşulu ile Reeskont yapmağa yetkilidir.
Aynı bölüm ile ilgili olsa bile Gelirlerin mahsubu yolu ile giderler düşürülemez.
Aşağıdaki işlemler bu kuralın dışındadır
1-Her türlü spor yarışmaları, balo ve müsamere ve benzerleri ile Piyango hesaplarında gelirler ve giderler bütün ayrıntıları ile gösterilmekle beraber hesaba tek kalemde gelir olarak, –
2-Sporcuların ve spor kafilelerinin yurt içi deplasman giderlerinde, B.T.G.M. den sporcular için alınan yolluklar gelir olarak ayrı gösterilir ve yine bütün ayrıntıları ile gösterilmesi gerekli olan Giderlerden düşülerek kalan bakiyesi ilgili bölüme gider olarak,
kaydedilir.
Organlar ve Komitelerle ilgili çeşitli hükümler
Madde: 61 Bir üye, kulübün seçilmiş organlarından birinden çoğunda görev alamaz.
Tüzük hükümlerine göre organlara seçilme niteliğini haiz olmayan kimseler, seçilmiş ve göreve başlamış olsa dahi seçimleri geçersiz sayılır.
Bunlar hakkında vermek hakkı Kulüp divanına aittir. Kurullar ilk toplantılarında tüzük hükümlerine göre vaziyetlerini tespit ve karara bağlarlar.
Kurullar alacakları kararları karar defterler geçirirler. Seçimle gelen organ]arda boşalmalar halinde yerlerine
gelen yedekler süreyi tamamlar.
Seçimle ‘gelen organların ve komitelerin üyeleri, üst üste üç toplantıya izinsiz veya özürsüz katılmadıkla takdirde istifa etmiş sayılırlar.
Stadın ismi
Madde : 65 — Kulübün kurucularından ve 1 numaralı üyesi Ali Sami Yen’ in at anmak üzere Mecidiyeköy ‘ deki Stadyuma Ali Sami Yen Stadı adı verilmiştir.
Kulübün feshi
Madde : 67 – Kulübün feshi hakkındaki kararlar için Dernekler kanununun hükümleri uygulanır. .
Genel Kurulca feshine karar verildiği takdirde seçilecek beş kişilik bir kurul marifeti ile Tasfiye muamelesi yapılır. Tasfiye neticesinde kalan menkul ve gayrimenkul mallar ve kıymetler spor çalışmalarına tahsis edilmek üzere Galatasaray Lisesine devrolunur.
Vakıf – Yardımlaş ve dayanışma sandıkları
Madde : 69 — Galatasaray Spor kulübü, spor tesisleri ile kuracağı spor okullarının ihtiyaçlarını karşılamak, amatör dalların gelişmesine katkıda bulunmak, üyeler arasında yardıma muhtaç olanlar ile eş ve çocuklarının bakım ve tedaviler temin etmek, çocuklarının öğrenimini sağlamak bu gibi üyelerin cenazelerini kaldırmak, mezarlarını yaptırmak, üyeler arasında sosyal dayanışmanın kuvvetlenmesini sağlayacak olanakları yaratmak ve devam ettirmek amacı ile yalnız olarak veya başka gerçek ve tüzel kişiler ile birlikte bir vakıf, dayanışma ve Yardımlaşma sandıkları kurabilir.
Spor Dallarının yönetimi
Madde:70 – Spor dalları, yönetmeliğine göre kurulacak Spor Dalları Şuralarının seçecekleri ve Yönetim Kurulunca onaylanan Komiteler tarafından yönetilir.
Şuraların nasıl seçileceği, görev ve sorumlulukları Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bir Yönetmelikte bütün ayrıntıları ile belirtilir.
Devir – Teslim
Madde : 71 – Yönetim Kurulunun değişmesinde devri teslim zorunludur. Devir Teslim işlemi, Seçim Genel Kurulunu izleyen on beş gün içinde Genel Kurul Başkanlık Divanının gözetiminde yapılır.
Devire gelmeyen yönetim kurulu sorumlu olur.
Yönetmelikler
Madde : 72 — Bütün Yönetmelikler, Yönetim kurulunca hazırlanır ve kulüp Divanının görüşüne sunulur.
Yürürlük
Madde : 73 — İş bu Tüzüğün değişen maddeleri ile yeni şekli Genel Kurulun kabulü anında yürürlüğe girer, aykırı olanlar yürürlükten kalkar.
Geçici madde
Kaydı donmuş olup da, geriye doğru 5 yıllık aidat ödeyerek kaydını açtırmış veya bu defa aynı şekilde kaydını açtıracak eski asli üyeler 1980 yılı sonuna kadar Sicil Kuruluna yazılı olarak başvurduklarında bir kereye mahsus olmak üzere kulübe ilk kaydedildikleri tarihten itibaren bütün kıdemlerini kazanırlar.

***

24 Mayıs 1980 tarihli Olağanüstü Genel Kurul ’da kabul edilen tüzük hakkında İstanbul Valiliği’nden gelen yazı:
Hu. İş. 1 (1980) 973 – 593
Galatasaray Spor Kulübü Derneği Tüzüğü hakkında
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE
İLGİ 23. 6. 1980 gün, Şb. 1 De. 34 – 04 / 191 – 39766 sayılı yazınıza .
Galatasaray Spor Kulübü Derneği Tüzüğü, 1630 ve 2261 numaralı yasalar gereğince incelendi.
Tüzük;
Başlığında ve 1. maddesinde “Galatasaray Spor Kulübü” denilmiş, oysa Türk Medeni Kanununda “Cemiyet” ve numaralı Yasada “Dernek” olarak isimlendirilen kuruluşların isimleri ve başlıklarında “Dernek” sözcüğünün bulunması gerektiğinden tüzel kişilik adının “GALATASARAY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ” biçiminde gösterilmesi,
Yine aynı zorunluluğun sonucu olarak;
Ya 1. madde sonunda “Galatasaray Spor Kulübü Derneği bu tüzükte Dernek olarak anılacaktır” kuralı eklenerek derneği belirtmek amacıyla “Kulüp” sözcüğü geçen maddelerde bu isim sözcüğü yerine “Dernek” sözcüğünün kullanılması,
Yahut kulüp sözcüğü kullanılmak isteniyorsa o takdirde o takdirde “Galatasaray Spor Kulübü Derneği” yazılmasının zorunlu olduğunun bilinmesi,
Birinci kenar başlıkta “Kulübün adı, Konusu, Amacı,” yazılmış, oysa Dernekler Yasasının 7. maddesinin (a) bendinde “Derneğin Adı ve Merkezi” ve (b) fıkrasında “Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek üzere sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri” istenmiş olduğundan işbu kenar başlığın “DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ, AMACI, ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ” olarak düzenlenmesi,
1. maddeye Derneğin merkezi ile Yasa / 12. madde gereği ikametgahının da eklenmesi,
3. maddenin Dernek kurucularına ayrılması Yasanın 7. maddesinin (c) bendi gereği olduğundan kurucuların bu maddede gösterilmesi,
Tüzüğün 1 – 6 – 10 – 17 – 19 – 63 – 89 – 92 – 100 – 108 – 114 – 120 – 124 – 139 – 146 – 153 – 154 – 155 – 157 ve geçici maddelerinde kalemle yapılmış tashihler vardır. Uygulamada doğacak aksaklık ve anlaşmazlıkların önlenmesi için sonradan yapıldığı anlaşılan düzeltmelerin giderilmesi,
Üyelikle ilgili 5 / 6 fıkrasının Yasa / 2261 ile değişik Dernekler Yasası 2. madde uyarınca 15. ve 16. maddelerde dikkate alınarak açık hüküm yazılmak suretiyle tamamlanması veya en azından “Dernek kurma hakkına sahip olmak“ biçimine getirilmesi (ek – form – 2),
24. maddenin (d) bendi “yıllık ödentilerini ödemiş” deyimi Yasanın 18. maddesinde sadece “Dernek üyelerinin beşte biri” olarak belirlenen hükmüne kayıtlama getirmekte olduğundan ibarenin bu yönde düzeltilmesi,
31. ve 36. maddelerdeki “başkan yardımcısı” hükmünün Yasanın 22. maddesine göre “başkan vekili” biçiminde yazılması,
34. maddenin son fıkrasındaki “görüşmeler başladıktan sonra gündeme hiçbir ekleme yapılamaz” hükmünün Yasa 23. maddeye aykırı düştüğü cihetle çıkarılması,
43 / b fıkradaki hüküm yetersiz olduğundan açıklığa kavuşturulması,
49. maddedeki yönetim kurulu görev ve yetkileri arasına, genel kurulu toplantıya çağırmak yetkisi yazılmadığından Yasa / 18 / 3. fıkra gereğince yazılması,
56. maddenin (b) fıkrasında “Kulüp Divanının Yönetim Kurulu’nu uyaracağı yazılmıştır. Yasanın 17. maddesinin son fıkrasına göre Yönetim Kurulu’nu uyarma ancak bir Genel Kurul görevi olabileceğinden ve zorunlu organlar dışındaki kuruluşlara ancak Yönetim Kurulu yetkileri devredilebileceğinden bu fıkranın çıkarılması,
71. maddenin Yasadaki sıralama gereği üyelikten çıkarılma koşulların da gösterilmesi,
İç denetim şekilleri hususunun Yasa 7 / 1 fıkrası uyarınca madde açılarak anlatılması (ek – form – 3)
122. maddenin 1 – 3 fıkralarının Yasa 2261 ile değişik Dernekler Yasası 51/ 2 fıkraya uygun hale getirilmesi, (ek – form – 4) gerekmektedir.
Galatasaray Spor Kulübü Derneği adına düzenlendiği anlaşılan Tüzüğün 1630 numaralı Dernekler Yasasındaki kuralların da ötesinde bir çok özel hükümlere de ayrıntılı biçimde yer verilerek hazırlandığı, bu itibarla Yasa 7. maddesindeki esaslarla birlikte bir yönetmelikle halledilebilecek konuların da gösterilerek yazıldığı müşahede edilmiştir.
Yasada açıklanan ve bağlayıcı nitelikte olan hükümler dikkate alınmak, dernekçe uygulanacağı belirlenen kurallar da özet biçimde yansıtılmak suretiyle tüzük düzenlenebilirdi. Bu hali ile Tüzük yayımının maddi külfeti önemsenmiyorsa bu biçimde bırakılmasının mümkün olduğu, yahut tashihler sırasında görüşümüzün dikkate alınmasında yarar bulunduğu görüşüne varılmıştır.
Yukarıda eleştirilen maddeler dışındaki hükümler uygun görülmüştür.
Bu sonuç ile uygun görülen maddeler için 1630 numaralı yasanın 12. maddesi uygulanabilir ise de, yeni Tüzük eski tüzüğü tamamen kaldırmış bulunduğundan eskisi yürürlükte kalmak koşulu ile yeni Tüzüğün tümünün yeniden Genel Kurulda görüşülmesi de mümkündür.
2261 numaralı yasa ile ilgili intibak nedeni ile tüzükte eleştirilen hususların üç ay içinde yeniden düzenlenmesi gereğinin dernek yönetim kuruluna tebliğini rica ederim.
İstanbul Valisi Y.
M. Vedat Okay
Hukuk İşleri Müdürü

***

3 Ocak 1981 tarihli Olağanüstü Genel Kurulda Vilayet Hukuk İşlerinin düzeltme önerileri olduğu gibi kabul edilmiş, tüzüğün diğer maddeleri olduğu gibi kalmıştır. 

 

Reklam