GALATASARAY SPOR KULÜBÜ 7. ANA NİZAMNAME


KISIM : 1
MEVZU VE GAYE
Madde : 1 – Galatasaray Mektebine devam etmiş ve Nizamname hükümlerine göre aza kaydedilmiş bulunanların sportif inkişaflarını sağlamak, spor terbiye ve nezahatini geliştirmek ve azaları arasında sevgi ve tesanütü arttırmak gayesi ile,
GALATASARAY SPOR KULÜBÜ
Adında, merkezi İstanbul’da, beyannamesinde gösterildiği mahalde amatör bir kulüp kurulmuştur.
Kulübü temsil eden renk ve alameti farika
Madde : 2 Kulübü temsil eden renk SARI KIRMIZI ; alameti farikası kırmızı ( G ) içinde sarı ( S ) ve kuruluşunu gösteren 1905 tarihidir.
Madde : 3 – Kulübün gayesi, adı, renkleri ve alameti farikası hiç bir suretle değiştirilemez.

KISIM : II
AZALIK VE ŞARTLARI
Madde : 4 – Kulübe aza olabilmek için talibin :
a – Kanuni hükümlere göre aranılan vasıfları haiz bulunması,
b – Amatör olması,
c – Kulübün meşgul olduğu sporları yapmakta olan rakip sayılabilecek kulüpte kayıtlı veya vazifeli olmaması,
ç – Beş senesini ikmal etmiş iki asli aza tarafından tavsiye edilmiş bulunması ( Galatasaray Mektebine devam etmiş olanlardan veya bu vasfı haiz asli azadan birinin babası, anası, karısı ve çocuğundan tavsiye aranmaz.)
d- Kulübün matbu teklif varakasının talip tarafından doldurularak mahsus mahallinde onbeş gün müddetle asılması ve bu müddet zarfında hiç bir itiraz vaki olmamış bulunması veya vaki itirazın Sicil Heyetince reddedilmiş olması,
e- Bu nizamname ile muayyen kaydiye ücretinin ödenmesi ve aidat tediyesinin taahhüt edilmesi,
f- Sicil Heyetince talibin âzalığa kabulüne karar verilmiş olması lâzımdır.
Sportif âza bu Maddenin d ve f, küçük âza d, e ve f fıkraları hükümlerinden muaftırlar.
Åza nevileri
Madde 5- Kulübün:
1- Sportif
2- Misafir
3- Küçük
4- Namzet
5- Asli ”
olmak üzere beş nevi âzası vardır.
a- Sportif âza : Kulübe İdari Heyeti kararı ile yalnız amatör spor yapmak üzere alınan lisans sahibi âzadır. Sportif âza ancak lisanslı sporu bıraktıktan
Sonra dördüncü Maddede yazılı usule tevfikan asli âza olmak üzere müracaat edebilirler.
b- Misafir âza: Kulübün içtima” kısmına kayıtlı olup da asli âza vasfına haiz olmayan âzadır.
c- Küçük âza: Henüz kanuni yaş haddini doldurmamış olan Galatasaray mektebi talebeleri ile Galatasaraylı asli âzaların çocuklarıdır. Yaş haddini dolduranlar dördüncü Maddede yazılı usule tevfikan asli âza olmak üzere müracaat edebilirler.
d- Namzet âza: Dördüncü Madde şartlarına uygun olarak âzalığa kabul tarihinden itibaren bir sene müddetle namzetlik devresini geçirmek mecburiyetinde olan âzasıdır. (Galatasaray mektebinde okumuş olanlar bu namzetlik devresine tabi tutulmazlar.)
e- Asli âza: Sicil Heyetince asli âzalığa karar verilen ve aidatını muntazaman ödeyen âzasıdır.
Kaydiye ve aidat:
Madde 6- Azadan asgari elli Türk lirası kaydiye ücreti ile senede asgari otuz altı Türk lirası aidat; Sportif ve Küçük âzadan asgari ” iki Türk lirası kaydiye ücreti ile senede on iki Türk lirası aidattan aşağı olmamak üzere alınacak kaydiye ve aidat miktarları Bütçe Umum” Heyeti kararı ile tespit olunur. Kaydiye ücreti ile ilk altı aylık aidatın peşinen ödenmesi şarttır.
Aidatını ödemeyenlere yapılacak muamele:
Madde 7-Bütçe senesi sonunda aidatını ödememiş olan asli” âzayı İdare Hey’eti adresi mevcut ise taahhütlü bir mektupla tediyeye davet eder. Adresi olmayana da kulüp divanhanesine talik suretiyle tebligat yapar. Bir ay zarfında borcunu ödemeyen asli ” âzanın kaydına Sicil Hey’eti kararı ile “Aidat ödemediğinden kaydı kapatılmıştır” şerhi verilmek üzere keyfiyet İdare Heyetince Sicil Heyetine ve içtimai kısım İdare Komitesine bildirilir.
Yeniden müracaat halinde:
Bu gibilerin yeniden yazılı müracaatları halinde geriye doğru beş seneye kadar olan aidat borçları tahsil edilir ve Sicil Heyeti kararı ile eski numarası ve asli âzalık hukuku verilebilir.
Aidat ödemeyen namzet âza:
Bu şekilde yapılan tebligata rağmen aidatını ödememiş olan namzet ve içtimai kısımdaki misafir âzanın kaydı terkin ve bütün haklarını kaybetmiş addolunur.
KISIM : III
KULÜBÜN SELÅHİYETLİ UZUVLARI
Salâhiyetli uzuvlar:
Madde 8- Kulübün salâhiyetli uzuvları şunlardır:
a- Umum” Heyeti
b- İdare Heyeti
c- Kulüp Divanı
d- Sicil Heyeti
e- Murakıplar Heyeti
f- Müze Heyeti
FASIL:I
UMUMİ HEY’ET
Tarzı teşekkülü:
Madde 9- Umumi Heyet Kulübün en yüksek mercii olup, aidatını tamamen ödemiş asli âzalardan müteşekkildir.
Vazife ve salâhiyetleri:
Madde 10- Umumi Heyetin vazife ve salâhiyetleri:
a.) Kulüp Divanı âzalarını, İdare Heyeti Reisini, İdare Heyeti, Sicil, Murakıplar ve Müze Heyetleri âzalarını ve bunların yedeklerini intihap etmek,
d) Kulüp Bütçesini müzakere ve tasdik etmek,
c) Hesapları tetkik etmek,
d) İdare Heyetini mali ve idari bakımlardan ayrı ayrı ibra etmek,
e) İdare Heyetini ıskat etmek,
f) Gayrimenkul alım ve satımı yapmak,
g.) Kanun hükümler gereğince Kulübün feshine karar vermek,
h.) Mahsus bütçesine göre istikraz akdetmek,
i) Ana Nizamnameyi tadil etmek,
j) Lüzumu halinde her türlü tetkikat ve tahkikat yapmak, tesisler vücuda getirmek için heyetler kurmak ve bunlara tespit edilecek şartlar altında salâhiyetler vermek,
k) Talimatnamesine uygun olarak profesyonel takımlar teşkil etmek ve bu profesyonelliği mevzuata uygun olarak bir işletme veya ortaklık haline ifrağ etmek,
l) Sulh ve ibra etmek,
m) Bu nizamname ile kendisine tanılan sair vazifeleri ifa ve salâhiyetleri istimal etmektir.

Alelâde Toplantı:
Madde 11- Umumi Heyet:
a) Her sene Aralık ayının son haftasında Bütçe, hesabı kat’i ve diğer hususların müzakeresi,
b) İki senede bir defa bu müzakerelerin hitamından hemen sonra usulüne uygun olarak seçimler için âdiyen toplanır.
Fevkalâde Toplantı:
Madde 12- Umumi Heyeti:
a.) Aidatını tamamen ödemiş asli âzaların beşte birinin,
b) Kulüp Divanının,
c) İdare Heyetinin,
d) Murakıpların,
Yazılı talepleri üzerine İdare Heyeti, talepte yazılı ruznameyi müzakere etmek üzere 10 ( on )gün zarfında fevkalâde toplantıya davet ilânını yapar.
Toplantıların ilânı:
Madde 13- Umumi Heyet toplantılarının gündemi, tarihi, saat ve mahalli, toplantıdan en az 10 ( on ) gün evvel günlük iki gazete ile, ve tehir edilen toplantılarda geri bırakılma sebepleri ile yeni içtimaın tarihi, saati ve mahalli ruzname ile birlikte toplantıdan en az üç gün evvel günlük iki gazete ile ilân olunur.
Toplantılarda nisap:
Madde 14- Umumi Heyet toplantıya takaddüm eden ay dahil, aidatını tamamen ödemiş asli azaların mutlak ekseriyeti ile toplanır. İlk toplantıda nisap temin edilemez ise bir hafta sonra yapılacak toplantıda hazır bulunan asli azalarla içtima yapılır.
Alelâde toplantı gündemi:
Madde 15- Alelâde Umum” Heyet toplantıları gündeminde:
a) Kulübün senelik mali ”, idari ”, teknik faaliyeti hakkındaki İdare Heyeti,
b) Murakıplar,
c) Kulüp Divanı, Sicil ve Müze Heyetlerinin raporlarının okunması,
d) İdare Heyetinin mali” ve idari” ibrası,
e) Murakıpların ibrası,
f) Kulüp reisinin, Kulübün salâhiyetli uzuvlarının asli ve yedek azalarının seçilmesi,
g) Dilekler,
h) İdare heyeti ve diğer heyetlerin görüşülmesini faydalı göreceği sair hususat bulunur.
Gündeme ilâve:
Alelâde Umumi Heyet toplantılarında ruzname maddelerine geçilmeden evvel yoklamada hazır bulunan âzanın yirmide biri tarafından müzakeresi yazılı olarak talep edilen hususların gündeme ilâvesi mecburidir. Ancak nizamname tadili gündeme ilâve suretiyle görüşülemez. Müzakereler başladıktan sonra gündemde hiç bir ilâve yapılamaz. Fevkalâde toplantılar gündemine hiç bir ilâve yapılamaz.
Toplantının açılması ve Riyaset Divanı seçimi:
Madde 16- Umum” Heyet toplantısı, İdare Heyeti Reisi veya namına hareket eden Heyetin diğer bir âzası tarafından açılır. Ruznamenin müzakeresine geçilmeden evvel Umumi Heyet iş’ari reyle bir Reis, bir veya iki reis vekili ve lüzumu kadar kâtipten müteşekkil riyaset divanı seçer.

Riyaset Divanının vazife ve salâhiyetleri:
Madde 17- Riyaset Divanı işbu Nizamname hükümlerinin tatbikini ve müzakerelerinin intizamla devamını teminle mükelleftir.
Riyaset, görüşmelerin selâmet ve intizamını bozanlara ihtar cezası verebilir. İnzibatı devamlı şekilde bozanlar hakkında, Divanın teklifi üzerine Umum” Heyetçe bir celse veya devamlı olarak toplantıdan çıkarma cezası verilir.
Komisyon Teşkili:
Madde 18- Umumi Heyet, mesaisini kolaylaştırmak için muayyen vazifelerle tâli komisyonlar teşkil edebilir.
Cevap Verme :
Madde 19- Umumi Heyet âza tarafından Kulüp muamelâtına dair sorulan suale İdare Heyeti ve murakıpların sözcüleri cevap vermekle mükelleftirler.
Kapalı Celse
Madde 20- Umumi Heyet toplantısında:
a) İdare Heyeti veya diğer heyetler,
b) Komisyonlar,
c) Åzadan 10 ( on )kişi,
Yazılı olarak kapalı celse akdini teklif edebilirler. Bu teklif müzakere açılmaksızın reye konur. Teklifin kabulü halinde asli âzadan gayrisi salondan çıkarılır.
Söz İsteme:
Madde 21- Söz isteyen âza yazılma sırasına göre usul hakkında söz isteyenlere, komisyonlar ve selâhiyetli uzuvları sözcülerine ise, tercihan söz verilir. Åza söz sırasını bir diğerine bırakabilir. Bu takdirde sözünü bıraktığı åzanın sırası gelince konuşmak hakkıdır.
Konuşma müddeti:
Madde 22- Umumi Heyete iştirak eden âzadan 10 kişinin yazılı talebi üzerine konuşma müddeti tahdit edilebilir. Ancak bu müddet beş dakikadan az olamaz. Heyetler sözcüleri ve varsa teklif sahipleri bu takyitden müstesnadır.
Tekliflerin şekli:
Madde 23- Umumi Heyette, bütçe ve nizamnamede yapılacak tadilat teklifleri ile kifayeti müzakere takrirlerinin yazılı olması şarttır.
Kifayeti müzakere teklifi, ruznamenin bir maddesi üzerinde asgari 5 (beş) âza konuşmadan ve teklifin Riyaset Divanına tevdiinden evvel söz almış bulunan âzalar hakkını kullanmadan reye konamaz. Ancak teklifin Riyaset Divanına tevdiini müteakip keyfiyetin ve o ana kadar söz almış olup da konuşma sırası gelmemiş olanların isimleri Umumi Heyete bildirilir.
Reisin Müzakerelere İştiraki:
Madde 24- Toplantıya riyaset eden zat, ruzname müzakere edilir veya reye konurken fikrini açığa vuramaz, ancak reyini kullanabilir. Eğer konuşmalara iştirak etmek isterse yerini diğer bir reise terk ile söz ister ve sıraya girer. Ancak o maddenin müzakeresi sona erince riyaset mevkiine geçebilir.
Teklifin Geri Alınması:
Madde 25- Teklif sahibi teklifini geri alabilir. Bu takdirde bunun müzakere edilebilmesi âzadan birinin teklifi benimsemesi ile kabildir.

Tasnif Heyeti:
Madde 26- Reis ve her heyet seçimi için seçimlere başlamadan evvel Umum” Heyet tarafından iş’ari reyle üçer kişilik bir tasnif heyeti seçilir.
Rey kullanma:
Madde 27- Bu nizamname hilâfında kayıt bulunmadıkça seçimler gizli reyle yapılır. Riyaset Divanınca yoklama Listesi sırasına göre davet edilen âzalar reylerini Riyaset Divanının mührünü havi pusulalara yazmak suretiyle kullanırlar.
Reyler toplandıktan ve Reis tarafından reyini kullanmayan âzanın mevcut olup olmadığı sorulduktan ve varsa onlar da reylerini kullanmaya davet edildikten sonra rey toplama işine son verildiği bildirilir. Bundan sonra rey verilemez.
Fazla Reylerin İmhası:
Toplanan rey pusulaları Riyaset Divanınca sayılır. Kullanılan reyler seçime iştirak eden âza miktarından fazla ise, fazla olan miktar lâlettayin ayrılarak imha ve keyfiyet zapta dercolunduktan sonra puslalar Tasnif Heyetine teslim olunur.
Neticenin İlânı:
Toplanan Rey Pusulaları Riyaset Divanı tarafından kendisine teslim edilen Tasnif Heyeti reylerin sayımını yapar ve keyfiyeti bir zabıtla tevsik ederek Riyaset Divanına tevdi eder. Riyaset neticeyi Umumi Heyete arz eder.
Mühürsüz puslalar:
Mühürsüz pusulalar ve mükerrer isimler tasnifte nazarı itibara alınmaz.
FASIL: 2
İDARE HEYETİ
Seçimi:
Madde 28- İdare Heyeti Kulübün üç senesini ikmal etmiş asli âzası arasından bir Reis, yedi asli ve üç yedek âza olmak üzere Umumi Heyet tarafından seçilir.
Bu heyette vazife alanlar Kulübün diğer hiç bir salâhiyetli uzvuna dahil olamazlar.
Vazife ve Salâhiyetleri:
Madde 29- İdare Heyetinin Vazife ve Salâhiyetleri:
a) Kulübün idari, mali ve sportif faaliyetlerini, nizamname hükümleri dairesinde tanzim ve tedvin etmek ve Umum” Heyetçe tanzim edilmiş Bütçeye göre mal” tasarruflar yapmak,
b) Bu işlerin görülmesi için lüzumlu göreceği idari, teknik ve ücretli elemanlar tayin ve azletmek,
c.) Nizamname gereğince âzalara ceza vermek,
d) Umum” Heyet toplantılarına iştirak hakkını haiz olan âzaların Listesini toplantının ilânından evvel tanzim ederek Sicil Heyetine tevdi etmek,
e) Kulübün yıllık bütçesini hazırlamak ve bir sene evvelki bütçeye ait hesabı kat ‘i hülâsalarını Umumi Heyete takdim etmek ve bütçe, hesabı kat’” raporlarını ve müzakerelere ait diğer hususatı Umumi Heyet toplantısının yapılacağı günden asgari iki gün evvel talep eden âzaya vermek,
f) Galatasaray lisesinde sporun inkişafını temin maksadı ile kulübün mütehassıs elemanlarını mektebin spor faaliyetlerinde yardıma amade bulundurmak,
g) Lüzumlu gördüğü hususlarda kulübün meşgul olduğu muhtelif spor şubelerinin idaresi için komiteler teşkil edebilmek ve nizamnameye aykırı olmamak ve Kulüp Divanının tasdikinden geçirilmek şartı ile spor şubelerinin idaresi hakkında talimatnameler tanzim edebilmek,
h) Kulübün sportif âza, demirbaş, muhasebe, aidat, muhaberat ve sair kayıt defterlerinin muntazam tutulması ve günü gününe işlenmesini temin etmek,
i) Devreleri sonunda faaliyetlerine mütedair raporları Umumi Heyete arz etmek,
j) Aidat tahsiline ait tahsilât bordrosunu tanzim ederek birer suretini Sicil Heyetine ve içtima” Kısım İdare Komitesine tevdi etmek,
k) Bu nizamname ile kendine tanınan sair vazifeleri ifa ve salâhiyetleri istimal etmektir.
Vazife taksimi
Madde 30- İdare Heyeti, seçimini takip eden ilk toplantısında kendi arasından bir Reis vekili, bir Umumi Katip, bir Veznedar, bir Muhasip seçerek keyfiyeti karar defterine geçirir.
İdare Heyetinin vereceği karar üzerine bu vazife taksiminin değiştirilmesi mümkündür.
Toplantıları:
Madde 31- İdare Heyeti en az haftada bir defa muayyen gün, mahal ve saatte toplanır. Toplantıya Reis, gaybubetinde vekili, onun da gaybubetinde Umumi Katip riyaset eder.
Kulübü temsil ve ilzam:
Madde 32- Kulübü İdare Heyeti namına Reis, gaybubetinde Reis vekili, veya Reisin muvafakatı ile Reis vekili veya Umumi Katip temsil eder.
Reis, gaybubetinde Reis vekili Kulübü alâkalandıran bir müzakereye veya içtimaa İdare Heyetinden bir zatı memur edebilir, ancak bu müzakerelerin neticesinde Kulüp gerek idari gerekse mali bir taahhüt altına sokulacaksa bu taahhüdün istilzam ettiği hususat hakkında Nizamnamede veya mahsus bütçesinde salahiyet verilmiş olması ve İdare Heyeti kararına iktiran ettirilmesi ve salahiyetli zevatın imzalarının bulunması lazımdır.
Nizamnamedeki ve mahsus bütçesindeki salahiyetlere tevfikan İdare Heyeti kararı ile Kulübü:
A- İdari işlerde: Reis, Reis vekili veya Umumi Katip münferiden,
B- Mali hususatta: Reis veya Reis vekili ile muhasibin müşterek imzaları temsil ve ilzam eder.
FASIL:3
KULÜP DİVANI
Tarzı teşekkülü:
Madde 33- Kulüp Divanı, Kulübün on beş senesini ikmal etmiş asli azaları arasından yedi asli ve üç yedek azadan müteşekkil olmak üzere Umumi Heyet tarafından seçilir.
Kulübün reisliğini yapmış olanlarla kırk senelik asli aza oldukları Sicil Heyetince karara bağlanmış bulunanlar Kulüp Divanı toplantılarına tabii aza olarak iştirak ederler ve rey kullanabilirler.
Vazife ve salahiyetleri:
Madde 34- Kulüp Divanının vazife ve salahiyetleri:
a) Vaki müracaat üzerine, ilk toplanacak alelade Umumi Heyet toplantısında karara bağlanıncaya kadar muteber olmak üzere nizamname Maddelerini tefsir etmek,
b) Tart kararını resen, üç aydan fazla muvakkat tard kararlarını vaki itiraz üzerine tetkik ederek tasdiken veya tadilen karara bağlamak,
c) Umumi Heyeti fevkalade toplantıya davet etmek,
d) Kulübün ve içtimai Kısmın her nevi tasarruflarını ve muamelatını tetkik edebilmek üzere murakıpları tahrik etmek,
e) İçtimai kısmın İdare Komitesi tarafından Şubeye devamdan men edilen asli azanın bu kararlara karşı yapabilecekleri itirazları tetkik ve kati karara bağlamak,
f) Heyetler azaları hakkında cezalar tayin etmek,
g) Bu Nizamname ile tanınan sair vazifeleri ifa ve salahiyetleri kullanmaktır.
Divanın Toplanması:
Madde 35- Kulüp Divanı resen toplanır veya İdare Heyetinin, Sicil Heyetinin Murakıpların ve Divan azasından birinin göstereceği yazılı lüzum üzerine, İdare Heyeti tarafından bir hafta zarfında belli gün, saat ve mahalde toplantıya çağrılır.
Kulüp Divanı ilk toplantısında bir Reis seçer. Reisin bulunmadığı celselerde toplantıya en kıdemli aza riyaset eder.
Kararların şekli:
Kulüp Divanında ceza kararları gizli reyle verilir ve karar defterine “Red” veya “Tasdik” edilmiştir şeklinde ve tadil edilen kararların neticesi tadilen verildiğinden kaydı ile geçirilir. Diğer kararların veriliş şekli Divanca tayin edilir.
Bu kararlar kati olup başkaca bir tetkik mercii yoktur.
Karara Bağlanma:
Madde 36- Kulüp Divanı, nizamname hükümlerine göre kendisine intikal eden hadiselerde alakalıları davet ederek izahat aldıktan sonra tetkik ve karara bağlar. Divanın davetine mazeretsiz icabet etmeyen alakadar hakkında gıyaben karar verilir. Karara varılmadan vaki ve makul görülecek bir mazeret halinde davet tekrar edilir. Alakalılar müdafaalarını yazılı olarak da verebilirler.
FASIL:4
SİCİL HEYETİ
Tarzı teşekküllü:
Madde 37- Sicil Heyeti, Kulübün 10 senesini ikmal etmiş asli âzaları arasından yedi asli ve üç yedek âzadan müteşekkil olmak üzere Umumi Heyet tarafından seçilir.
Vazife ve Salâhiyetleri:
Madde 38- Sicil Heyetinin vazife ve salâhiyetleri:
a) Kulübe âza olmak isteyenlerin taleplerini karara bağlamak,
b) Namzet ve asli âzalara mahsus bir ana sicil, namzet ve küçük âzalara
Mahsus birer sicil defteri ile bir muhaberat ve bir karar defteri tutmak,
(Ana Sicil ve Karar defterlerinin Noterden musaddak olması şarttır.)
c) Umumi Heyete iştirak hakkını haiz olan âzaların Listesini tetkik ve tasdik etmek ve bu âzaların giriş kartlarını hazırlayarak kendilerine vermek,
d) Bu nizamname ile kendisine tanınan sair vazifeleri ifa ve salahiyetleri istimal etmektir.
Mesai Tarzı:
Madde 39- Sicil Heyeti ilk toplantısında içtima edeceği gün ve saati tespit eder ve keyfiyeti yazılı olarak âza ve müracaat edeceklerin görebilecekleri bir yere bilgi edinmeleri maksadı ile asar. Ancak, Heyetin en az 15 günde bir toplantı yapması mecburidir. İlk toplantısında aralarında bir reis seçerler. Reisin bulunmadığı celselerde en kıdemli âza toplantıya riyaset eder.
Aza Kabulünde Sıra:
Madde: 40 – Kulübe girmek için yapılan müracaatlar, Sicil Heyetince talepnamelerin tarihlerine göre müzakere edilir ve kabul edilenlerin namzet ve asli âza sicil numaraları bu esasa göre verilir.
Kararların Verilmesi:
Madde 41- Sicil Heyeti, kulübe kaydolmak isteyen talip hakkındaki kararlarını gizli olarak verir. Bu karar deftere “Kabul” veya “Red” edilmiştir, şeklinde geçirilir.

Åza Listesinin Asılması:
Madde 42- Umumi Heyet toplantısının ilânından evvel bu toplantıya iştirak hakkına haiz olan âzaların listesi İdare Heyetince tanzim edilerek Sicil Heyetine tevdi edilir. Sicil Heyeti bu listenin sıhhatını tetkik ve icabında lüzumlu tashihatı yaptıktan sonra tasdik eder.
Bu liste beş gün müddetle Kulüpte her âzanın kolayca görebileceği bir yere asılır ve asılma tarihi karar defterine geçirilir. Bu müddetin hitamında liste askıdan indirilerek keyfiyet karar defterine dercolunur.
Askı Müddeti İçinde Aidat Ödenmesi:
Madde 43- Her âza yukarıdaki Maddede yazılı beş günlük müddetin son günü saat ondokuza kadar ödemediği aylar aidatını tamamen ödeyerek Umumi Heyet toplantısına iştirak hakkını kazanır. Ancak tehir edilmiş bulunan Umum” Heyet toplantılarında borçlu âza aidatlarını bu toplantının yapılacağı gün hariç, üç gün evveline kadar ödemek suretile toplantıya iştirak hakkını elde ederler.
Umumi Heyete İştirak Edeceklerin Listesi:
Sicil Heyeti askı müddetinin hitamını müteakip Umumi Heyet toplantılarına iştirak hakkına haiz azaların listesini tespit ve Umumi Heyet Riyaset Divanına tevdi eder.
Tehir edilen Umumi Heyet toplantılarında, üç gün evveline kadar aidat borçlarını tamamen ödeyenlerin listesi de ek bir liste halinde yukarıdaki fıkra mucibince muameleye tabi tutulur.
Boş ve Açık Kalmış Numaralar
Madde 44- Herhangi bir suretle açık kalmış veya mükerrer sicil numaraları karar defterine geçirilmek suretile iptal olunur. Ana Sicil Defterindeki boş numaralar hizasına bu cihet meşruhat verilmek suretile yazılır. Ve reis tarafından mühürlenerek imzalanır. Bu kabil boş numaralar hiç bir kimseye verilemez.
FASIL : 5
MURAKIPLAR HEYETİ
Tarzı Teşekkülü:
Madde 45- Murakıplar, kulübün iki senesini ikmal etmiş asli azaları arasından 3 (üç) asil ve bir yedek azadan müteşekkil olmak üzere Umumi Heyet tarafından seçilir.
Bu heyette vazife alanlar kulübün diğer hiç bir heyetine dahil olamazlar.
Vazife ve salahiyetleri:
Madde 46- Murakıplar Heyetinin vazife ve salahiyetleri:
a) Kulübün bilumum hesabatını teftiş ve tetkik etmek,
b) Hesap defterlerinin muntazam işlenmesini ve sarfiyatın Bütçeye uygunluğunu kontrol etmek,
c) Noksan ve usulsüz görecekleri hesap ve sarfiyat işlerinde yazı ile İdare Heyetlerinin dikkatini çekmek,
d) Kulüp için ehemmiyetli sayacakları bir husus hakkında Umumi Heyeti fevkalade toplantıya çağırmak,
e) Devreleri sonunda hazırlayacakları raporlarını Umumi Heyete arz etmek,
f) Bu nizamnamede gösterilen sair vazifeleri ifa ve salahiyetleri istimal etmektir.
FASIL: 6
MÜZE HEYETİ
Tarzı Teşekkülü:
Madde 47- Müze Heyeti Kulübün asli azası arasından üç asli ve bir yedekten müteşekkil olmak üzere Umumi Heyet tarafından seçilir.
Vazife ve Salahiyetleri:
Madde 48- Müze Heyetinin vazife ve salahiyetleri:
a.) Kulübe ait bayrak, madalya, kupa ve sair bilumum maddi ve manevi değeri olan eşyayı mahsus mahallinde hüsnü suretle muhafaza etmek,
b) Kulübün spor kolları tarafından kazanılan mükafatları teslim alarak mahsus defterine kayıt ve müzeye mal etmek,
c) Müsabakaların hülasasını mahsus defterine geçirmek,
d) Her sene kazanılan mükafatların listesini ve Heyetin faaliyetini havi raporu Umumi Heyete takdim etmek,
e) Bu nizamnamede gösterilen sair vazifeleri ifa ve salahiyetleri istimal etmektir.
KISIM: IV
İÇTİMAİ KISIM
Tarzı Teşekkülü:
Madde 49- İçtimai kısım İdare Komitesi bu kısımda kayıtlı asli azalar arasından beş asli iki yedek azadan müteşekkil olmak üzere mezkur kısımda kayıtlı asli azalar tarafından seçilir.
Vazife Taksimi:
Madde 50- İçtimai kısım İdare Komitesi, ilk toplantısında kendi arasından bir Komite Başkanı, bir Umumi Katip, bir Veznedar ve bir muhasip seçerek vazife taksimi yapar. Kulübün Reisi veya muvafakatı ile ikinci Reisi bu Komitenin tabi âzası olup içtimalara iştirak ve riyaset edebilirler.
İdare Komitesinin Tasdiki ve Feshi:
Madde 51- İçtimai Kısım İdare Komitesinin seçimi İdare Heyeti tarafından tetkik ve tasdik edilir. İdare Heyeti göreceği lüzum üzerine İçtimai Kısım İdare Komitesini fesh edebilir. Seçimin tasdik edilmemesi ve Komitenin feshi halinde hadise Kulüp Divanınca tetkik ve kati karara bağlanır. Seçimleri Kulüp Divanınca tasdik edilmeyen ve feshi Divanca tasdik edilen İdare Komitesi azaları bir devre geçmeden tekrar seçilemezler.
İdaresi
Madde 52- İçtimai kısmın idaresi bu Komiteye ait olup mezkur Komite mahsus bütçesine göre bu kısmın idari, mali ve içtimai kısım faaliyetlerini idare ve tanzim eder, Kulübün denizcilik şubesi faaliyetleri de, bu Komite tarafından tanzim ve tedvir olunur. İdare Komitesi icraat ve faaliyetlerinden dolayı İdare Heyetine karşı mesuldür.
Balotaj Heyeti Tarzı Teşekkülü:
Madde 53- İçtimai kısım Balotaj Heyeti beş senelik asli azalar arasından bu kısma kayıtlı beş asli ve iki yedek azadan müteşekkil olmak üzere mezkur kısma mukayyet asli azalar tarafından seçilir.
Vazifesi, Red Hali:
Madde 54- Balotaj Heyeti, İçtimai kısma aza olarak devam etmek üzere müracaat edecek misafir, namzet ve asli azanın maddi ve manevi evsafı haiz olup olmadıklarını tetkik ederek, kabul veya ademi kabullerine karar verir. Reddine karar verilen asli aza bu kararın kendisine tebliğinden itibaren on beş gün zarfında Kulüp Divanı nezdinde itirazda bulunabilir. Asli aza hakkında verilen red kararı İdare Heyetine de bildirilir. İdare Heyetinin de bu karara karşı Kulüp Divanı nezdinde itiraz hakkı vardır.
Murakıpların Seçimi:
Madde 55- Murakıplar Heyeti, İçtimai kısmın hesabatını tetkik ve teftiş etmek üzere, bu kısma kayıtlı asli azalar arasından iki asli ve bir yedek azadan müteşekkil olmak üzere mezkur kısma mukayyet asli azalar tarafından seçilir. Kulüp Umumi Heyetince seçilmiş olan murakıplar de ayrıca bu kısmın hesabatını her zaman tetkik ve teftiş edebilirler.

Adli Toplantılar. Bütçe Toplantısı. İdare Komitesi Seçimi Toplantısı:
Madde 56-İçtimai kısma mukayyet asli azalar senede bir defa bütçe müzakereleri ve diğer hususat, iki senede bir defa seçimler için adiyen toplanır. Senelik bütçe toplantıları Umumi Heyet bütçe toplantılarına takaddüm eden ay içinde, seçim toplantıları ise İdare Heyetinin seçimini takip eden ay içinde yapılır. Bu toplantılar İçtimai kısım azalarına en az on gün evvel mahal gün ve saati günlük bir gazete ile ilan edilmek ve Divanhaneye asılmak sureti ile duyurulur ve keyfiyet İdare Heyetine arz edilir.
Bu toplantılar kulübün umumi heyeti mahiyetini taşımaz.
Toplantıya İştirak:
Madde 57- İçtimai kısım toplantılarına, bu kısma kayıtlı olup kulübe toplantıya takaddüm eden ay dahil aidatını tamamen ödedikleri Sicil Heyetince ve İçtimai kısma da toplantı tarihinde tahakkuk etmiş taksitini tediye ettikleri İdare Komitesince tasdik edilen bütün azalar iştirak ederler. Misafir ve namzet azalar da müzakerelere iştirak edebilirler. Ancak, rey vermek, seçmek ve seçilmek hakkı bu kısma en az 6 ay evvel intisap etmiş asli azalara aittir.
Fevkalade Toplantı:
Madde 58- İçtimai kısım azaları, Kulüp İdare Heyeti veya İdare Komitesinin göstereceği lüzum üzerine yazılı ruznameyi müzakere etmek üzere on beş gün içinde fevkalade toplantıya davet olunabilir.
Kaydiye ve Aidat:
Madde 59- İçtimai kısma devam etmek isteyen:
a.) Misafir ve namzet azalardan iki yüz elli lira kaydiye ücreti ile misafir azadan senede altmış lira ve namzet azadan altmış lira,
b.) Asli azadan elli lira kaydiye ücreti ile senede otuz lira aidat,
c.) Her iki sınıf azanın eşlerinden ve reşit çocuklarından senede beşer, liradan aşağı olmamak üzere alınacak kaydiye ve aidat miktarlarını İdare Komitesi tespit ve fevkinde olanları İdare Heyeti tasdik eder.
İçtimai kısım tesisleri için bu kısma devam eden ve etmek isteyen asli ve namzet azadan bir defaya mahsus olmak üzere defaten veya mukassaten bir iştirak hissesi alınabilir. Bu hissenin miktarını İdare Komitesinin teklifi üzerine Kulüp İdare Heyeti kati olarak tespit eder.
Azalığı Tevsik:
Madde 60- İçtimai kısma devam etmek isteyen namzet ve asli azalar müracaatları anında azalık sıfatlarının devam etmekte olduğunu tevsik etmekle mükelleftir.
İçtimai kısma kayıtlı azalardan aidatını ödemiş olanlar hakkında 7 inci Madde tatbik olunur. Aidat ödemediklerinden veya başka sebeplerle kulüple alakası kesilen asli ve namzet azanın içtimai kısımla da alakası kesilir.
Cezalar:
Madde 61- İçtimai kısma kayıtlı azalar işbu Nizamname ve dahili talimatname hükümleriyle İdare Komitesi kararlarına riayetle mükelleftirler. Bu mükellefiyetlere riayet etmeyenler veya azalıklarının devamı İdare Komitesince mahzurlu görülenler mezkur Komite kararı ile tecziye edilirler.
Fiilin mahiyetine göre verilecek cezalar şunlardır:
a.) Şifahi dikkati çekme,
b.) Yazılı ihtar,
c.) Üç ayı geçmemek üzere muvakkaten şubeye devamdan men,
d) Daimi surette şubeye devamdan men.
İtiraz:
Bir sene içinde iki defa yazılı ihtar ile tecziye edilen azanın müteakip cezayı mucip hareketinde muvakkaten veya tamamen şubeye devamdan men edilmesi mecburidir. Şubeye devamdan men kararlarında mucip sebebin gösterilmesi mecburi değildir.
İttihaz olunan ceza kararları alakalıya yazı ile tebliğ olunur. Bu kararlara karşı alakalı tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde;
a.) Misafir azalar Balotaj Hey’eti,
b.) Namzet ve asli azalar Kulüp Divanı nezdinde
İtiraz edebilirler.
Asli aza hakkındaki devamdan men kararları İdare Heyetine tahriren bildirilir. Mezkur Heyet bu kararlara karşı re’sen Kulüp Divanına itirazda bulunabilir.
İtiraz mercilerince ittihaz olunacak kararlar katidir.
İdare Komitesince devamdan men edilen azanın şube ile alakası derhal kesilir. Azanın yeniden şubeye devam edebilmesi ancak itiraz merciince hakkındaki men kararının kaldırılması ile mümkündür.
Defterler:
Madde 62- İçtimai kısma ait asli aza sicil, aidat defterleri ile karar ve hesabata müteallik bilcümle defterler ayrı olarak tutulur.
Teberru Toplamak Balo ve Eğlence Tertibi:
Madde 63- İdare Komitesi, bütçe harici ikraz yapamaz, istikrazda bulunamaz ve Kulübü mali taahhüt altına sokacak tasarruflar yapamaz, İdare Heyetinin muvafakatı olmadan ve keza İdare Heyetinden müsaade almadan azalarından gayrisinden teberru toplayamaz ve İçtimai kısım lokalinden başka yerde balo ve müsamere gibi eğlenceler tertip edemez.
KISIM: V
CEZAİ HÜKÜMLER
Verilecek cezalar:
Madde 64- Azaya verilecek cezalar şunlardır:
a) İhtar
b) Bir seneden fazla olmamak üzere muvakkat ihraç,
c) İhraç.
Cezayı Mucip Haller:
Madde 65- Kulüp içinde veya dışında adap ve ahlaka mugayir veya kulübün şeref ve itibarını zedeleyici hareketlerde bulunan veya nizamname hükümleri ile İdare Heyetince müttehaz kararlara riayet etmeyen azalar bu nizamnamenin tayin ettiği Heyetler tarafından cezalandırılırlar.
Madde 66- İdare Heyetince müttehaz üç aydan fazla ihraç kararlarına karşı alakalılar bu kararın kendilerine tebliğinden itibaren on beş gün zarfında Kulüp Divanı nezdinde itiraz edebilirler.
Heyetler Azalarının Cezalara İtirazı:
Madde 67- Cezayı mucip hareket, heyetler azalarından biri tarafından vuku bulacak olursa ceza tayin etmek hakkı Kulüp Divanına aittir. Ceza veren heyet kararını alakalıya taahhütlü bir mektupla tebliğ eder ve ihraç kararlarında tebliğ tarihinden itibaren bir ay zarfında resen tetkik edilmek üzere dosyayı itiraz merciine tevdi eder.
Heyetler azaları hakkında Kulüp Divanınca müttehaz kararlara karşı alakalılar bu kararın kendilerine tebliği tarihinden itibaren on beş gün zarfında en kıdemli azanın riyasetinde olmak ve Kulüp Divanı, Sicil ve İdare heyetlerinin kendi aralarından tavzif ettikleri üçer kişi ile murakıplar heyetinin vazifelendireceği bir kişiden teşekkül edecek heyete itiraz edebilirler. Tetkik mevzuu hadise ile alakalı olan aza bu heyete seçilemeyeceği gibi müzakerelere de iştirak edemez.
Kulüp Divanınca veya yukarıdaki fıkrada yazılı Heyetçe itiraz üzerine verilen kararlar katidir.
İhracına karar verilen azanın kulübün bütün Şube ve kısımları ile alakası kesilir. Azanın yeniden kulübe devam edebilmesi, ihraç dosyasının cezayı tayin eden heyet tarafından bir ay zarfında itiraz merciine tevdi edilmemiş olması veya itiraz merciinin hakkındaki ihraç kararını kaldırması ile mümkündür. İhracına veya içtimai kısma devamdan men edilmesine karar verilen aza hiç bir suretle kulübe ve içtimai kısma tekrar alınamaz.
Müruruzaman:
Madde 68- Cezayı mucip hareketin vukuunda alakalının veya resen takibi müstelzim işlerde ceza mercilerinin ıttıla tarihinden itibaren iki ay zarfında müracaat vaki olmaz veya harekete geçilmez ise, o fiil için ceza tayin olunamıyacağı gibi ceza mercilerince hadiseye vaziyet edildiği tarihten itibaren bir sene zarfında kati karara bağlanmayan hadiselerde de ceza tayin edilemez.
İhtardan maada cezalara ait dosyalar, sicillere intikal ettirilmek üzere Sicil Heyetine tevdi olunur.
KISIM:VI
MALİ HÜKÜMLER
Bütçe
Madde 69- Kulübün mali işleri Umumi Heyet tarafından tasdik olunmuş bir bütçe ile tedvir olunur. Profesyonel şubeler bütçeleriyle Stadyum işletmesine ve İçtimai Kısma ait bütçeleriyle Antrenör, Menecer ve müstahdem ücretleri ayrı ayrı gösterilir. Müsabakalar neticesinde tevzi olunacak prim miktarlarının hangi esaslara göre tevzi edileceği Nizamname hükümlerine ve bütçe esaslarına aykırı olmamak üzere İdare Heyetince tanzim edilecek bir talimatname ile tayin olunur.
Bütçenin varidat kısmının teşekkülünde tahakkuk etmiş ve tahsil edilmiş üç senelik varidatın vasatisi nazarı dikkate alınır. Bu varidata ancak % 20 bir zam, mucip sebep gösterilmek suretile yapılabilir.
Meriyeti:
Madde 70- Bütçelerin meriyetleri 1 Ocak tarihinden 31 Aralık tarihine kadardır.
Münakale:
Bütçede Maddeler arasındaki münakale İdare Heyeti, fasıllar arasındaki münakale hakkı Umumi Heyete aittir. Umumi Heyet bu hakkını hiç bir suretle evvelden kullanamaz.
Menkul ve gayrimenkul malların satışı bütçeye dercolunmak suretile yapılabilir. Ancak gayrimenkulun satışı için Kulübe kayıtlı asli azanın yarısından fazlasının karar vermiş olması şarttır.
Tahsilatın Yapılması:
Madde 71- Tahsilat, muhasip ve veznedarın müşterek imzaları ile veznedar tarafından yapılır. Muhasip kendi mesuliyeti tahtında hususi ahvalde münferiden tahsilat için veznedara salahiyet verebilir.
Bütçenin Tatbiki:
Madde 72- Bütçenin tatbikinden Reis, gaybubetinde ikinci Reis ve muhasebeci müştereken mesuldürler. Tediyatta:
Tediyat:
a.) Mahsus bütçesinde tahsisat bulunması,
b.) İdare Heyetince masrafın yapılmasına veya yapıldığına dair kararın bulunması,
c.) İstihkak sahiplerinin makbuz veya faturası olması (Pul ve nakil vasıtaları gibi ufak masrafları yapanlar tarafından hazırlanacak imzalı liste makbuz yerine geçer.)
d) Tediye fişinde Reis, gaybubetinde İkinci Reis ve muhasibin müşterek imzaları ile İdare Heyeti karar tarih ve numarasının bulunması şarttır. Bunun dışında tediyat yapılamaz, hiç bir mali taahhüde girişilemez ve istikraz akdedilemez. Yapanlar şahsen ve malen mesul ve zamin olurlar.
Kıymetli Evrakın Muhafazası:
Madde 73- Kıymetli makbuzlar ve çek defterleri İdare Heyetinin tasdikli mahsus defterine cilt sıra numaraları ve adetleri geçirilmek sureti ile veznedar tarafından muhafaza edilir.
Avans:
Madde 74- Nakil ve posta masrafları gibi ufak masraflar için azami beşyüz liraya kadar avans verilebilir. Verilen avans kapatılmadan yenisi verilemez. İkibin liradan fazla para bankaya yatırılır.
Kulübün Varidatı:
Madde 75- Kulübün varidatı şunlardır:
a) Aza kaydiye ve aidatı,
b) Teberru ve yardımlar,
c) Her nevi müsabakalar hasılatı,
d) Tertip olunacak müsamere, balo, piyangolar hasılatı,
e) Devlet veya Hususi bütçeden temin olunacak tahsisat,
f) Her nevi diğer varidat.
KISIM: VI
UMUMİ HÜKÜMLER
Heyetlerin Seçim Devreleri- İnhilal
Madde 76- Bu nizamname hükümlerine göre Umumi Heyet tarafından seçilen Heyetler ve İçtimai Kısım İdare Komitesi iki senelik bir devre için seçilirler.
Bu devrenin hitamından evvel istifa, ıskat veya diğer hangi bir sebeple inhilal eden Heyetler yerine seçim devresi sonuna kadar vazifeli olmak üzere bir ay zarfında yeniden seçim yapılır.
Toplantı ve Karar Nisabı
Madde 77- Kulübün bütün salahiyetli uzuvlarında toplantı ; o heyete seçilen azanın ekseriyeti ile yapılır ve karar toplantıya iştirak edenlerin ekseriyeti ile verilir. Reyde müsavat halinde riyaset edenin tarafı tercih olunur. Ancak ceza kararları ile Kulübü ilzam edecek her türlü kararın toplantı nisabı ile alınması mecburidir.
Kararların Geçirilmesi
Madde 78-Heyetler ittihaz edecekleri kararları mahsus defterlerine geçirirler.
Madde 79- Kulüp Reisi seçimi bütün seçimlerden evvel yapılır. Reis intihap edilebilmek için reylerin üçte iki ekseriyetini almış olmak lâzımdır. Aksi takdirde en çok rey almış iki namzet arasında seçim yenilenir ve bu ekseriyet aranmaksızın en çok rey alan Reis seçilmiş addolunur.
Reisin İstifası Veya Çekilmesi
Madde 80- İdare Heyeti reisinin istifası veya her hangi bir sebeple çekilebilmesi, İdare Heyetinin sukutunu muciptir.
Heyetlerde Asli ve Yedekler
Madde 81- Heyetler seçiminde sırası ile en çok rey alanlar o heyetlerin asli ve rey sırasına göre onları takip edenler de yedek azalıklara seçilmiş sayılırlar.
Heyet Azasının Gelmemesi Veya İstifası
Madde 82- İstifa veya herhangi bir sebeple heyetler azalarından birinin çekilmesi halinde veya üst üste iki toplantıya mazeretsiz gelmeyip de üçüncü toplantı mahal, gün ve saati kendisine taahhütlü mektupla bildirildiği halde yine davete mazeretsiz icabet etmeyen Heyet azası müstafi addedilerek yerine sırası ile en çok rey almış bulunan yedek aza vazifeye çağrılır. Yedeklerin iltihakı ile de heyetin tamamlanması kabil olmadığı takdirde seçim 76.Maddeye göre yenilenir.
Vasıfta Kusur Hali – Vasıfların Tayini
Madde 83- Mevzuat ve Nizamname hükümlerine göre Heyetlere seçilmek vasıflarını haiz olmayan kimseler seçilmiş ve vazifeye başlamış olsalar dahi seçimleri batıl sayılır. Bunlar hakkında karar vermek hakkı Kulüp divanına aittir. Heyetler ilk toplantılarında Nizamname hükümlerine göre vaziyetlerini tespit ve karara bağlarlar.
Devri Teslim
Madde 84- Heyetlerin seçim devreleri hitamında veya inhilal vukuunda her heyet bir devri teslim muamelesi yaparak keyfiyeti bir zabıtla tevsik ederek, karar defterine geçirir.
Umumi Heyet Kararlarının Azaya ve Başkalarına Duyurulması
Madde 85- Umumi Heyette alınan karar azaya Kulüp Divanhanesine asılmak ve başkalarını alâkalandıran kısımlarını da günlük bir gazeteDE ilan edilmek sureti ile duyurulur.
Kulüpten İstifa Veya Kulübe Girme Vasıflarının Kaybedilmesi Ve Neticeleri
Madde 86- Kulüpten istifa edenlerin veya kulübe aza olabilmek için lüzumlu evsafı kaybedenlerin, İdare Heyeti kararı ile sicillerine meşruhat verilmek suretiyle kayıtları Sicil Heyetince kapatılır.Bu kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün zarfında Kulüp Divanı nezdinde itiraz edilebilir. Kaydı kapatılan aza nizamnameye göre girme evsafını tekrar iktisap ederse, müracaatında geriye doğru beş seneye kadar olan aidatı İdare Heyetince tahsil edilerek kaydı Sicil Heyetince yenilenebilir.
Kırk Senelik Aidata Tekabül Eden Meblağı Defaten Tediye Edenlerin Vaziyeti
Madde 87- Kulübe kırk senelik aidata tekabül meblağı defaten tediye edenlere asli azalık hukuku Sicil Heyeti kararı ile verilebilir. Bu gibiler aidat ödemeyebilirler. Ancak kırk senesi ikmal etmiş aza sayılamazlar.
Nizamnamenin Ne Suretle Değiştirileceği:
Madde 88- Nizamname Maddelerinin tadiline müteallik kararlar ancak Umumi Heyetin fevkalade toplantısında Kulübe kayıtlı olup aidatını muntazaman ödemiş asli azanın beşle birinin mutlak iştiraki ve bu mevcudun ekseriyeti ile alınır.
Küçük Azaların Yaş Haddini Doldurmaları Hali
Madde 89- En az 5 ( Beş )seneden beri aidatını muntazaman ödemiş küçük azanın yaş hadlerini doldurdukları anda, kulübe aza olmak istedikleri takdirde kaydiye ücretinden istisna edilirler ve Sicil Heyeti kararıyla doğruca Asli Azalığa kabul edilebilirler.
Kırk Senelik Azalar Durumu
Madde 90- 1954 senesi sonunda Kulübe kayıtları itibarı ile kırk senesini doldurmuş olanlar aidat ödemeksizin dahi asli azalık hukukunu muhafaza ederler. 31 Aralık 1954 tarihine kadar aidatlarını ödemekte olanlara bu tarihe kadar kayıtları Sicil Heyeti kararı ile yenilenen asli aza Kulübe kaydedilmiş oldukları tarihten ve bu tarihi takiben kulübe kayd edilmiş bulunanlar da asli azalık sıfatını iktisaplarından itibaren kayıtları herhangi bir sebeple kapatılmadığı taktirde Birinci fıkra hükmünden istifade ederler. Sicil Heyeti her takvim yılı sonunda yukarıdaki şartlara göre kırk senesini doldurmuş asli azanın kayıtlarını ana sicil defterinden tetkik ve karara bağlandıktan sonra alakalıya tebliğ eder ve İdare Heyetine keyfiyeti bildirir.

KISIM : VIII
MÜTEFERRİK HÜKÜMLER
Kulübün Müessisleri:
Madde 91- Galatasaray Spor Kulübü Müessisleri:
1.- Bay Ali Sami Yen
Reji Müdüriyeti Umumiyesi tercümanı
Erenköy Doktor Celal İsmail Paşa evi T.C.Tebaası
2.- Bay Rıza Kara
Müteahhit, Tavuk pazarı 51 T.C. Tebaası,
3.- Bay Refik Cevdet Kalpakçıoğlu:
Galatasaray Mektebi Sultanisi muallimlerinden
Kızıltoprak Zühtü Paşa köşkü T.C.Tebaası.
Yukarıda isimleri yazılı zevattır.
Stadın İsmi:
Madde 92- Kulübün müessislerinden bir numaralı azası merhum ALİ SAMİ YEN in hatırasını tazizen Kulübün stadına ALİ SAMİ YEN STADI adı verilmiştir.
Galatasaray Lisesi Müdürünün Azalığı:
Madde 93- Galatasaray Lisesi Müdürü Kulübün ve İdare Heyetinin tabi ve asli azasıdır.
Kulübün Meşgul Olacağı Sporlar:
Madde 94- Kulübün meşgul olacağı sporlar şunlardır:
A) Futbol
B) Atletizm
C) Deniz sporları
D) Basketbol
E) Voleybol
F) İdare Heyetinin lüzum göreceği diğer sporlar.
Kulübün Feshinde Fisap
Madde 95- Kulübün feshine müteallik kararlar ancak Umumi Heyetin fevkalade toplantısında Kulübe kayıtlı olup aidatını muntazaman ödemiş asli azaların dörtte üçünün mutlak iştiraki ve ittifakı ile alınır. Mevzuat dairesinde Umumi Heyetçe Kulübün feshine karar verildiği taktirde, seçilecek beş kişilik bir heyet marifeti ile tasfiye muamelesi yapılır. Tasfiye neticesinde kalan menkul ve gayri menkul mallar ve kıymetler spor faaliyetlerine tahsis edilmek üzere Galatasaray Lisesine devr olunur.
Defterler ve evrakın muhafazası:
Madde 96- Kulübe ait muhasebe, muhaberat defterleri ile muhaberat ve sair evrak beş yıl müddetle muhafaza edilir. Kulübe ait diğer defterler on sene müddet ile muhafaza edilir. Bu müddetin hitamında mezkur evrak ait olduğu Heyetlerce Müze Heyetine devr edilerek müzeye mal edilir.
KISIM : IX
MUVAKKAT MADDELER
Madde 1- Ana Sicil defterine azanın eski kayıtları tamamen geçirilmeden evvel, hak, silinti, numara değişiklikleri, mükerrer kayıtlar, açık numaralar ve sair hususlar Sicil Heyetince karara bağlanarak Kulüp Divanhanesine onbeş gün müddetle talik edilir. Ve alakalıya keyfiyet taahhütlü mektupla bildirilir, asma ve indirme tarihleri de karar defterine geçirilir. İttihaz edilen kararlara İdare Heyetinin veya alakalı azanın Kulüp Divanı nezdinde, talik tarihinden itibaren bir ay içinde itiraza hakkı vardır.
Madde 2- Bu nizamnamenin kabulünü müteakip Kulübün salahiyetli uzuvlarını teşkil eden Heyetler ile Denizcilik Şubesi İdare Komitesinin vazifeleri nihayet bulur ve 30 / 12 / 956 tarihine kadar vazifeli olmak üzere yeni seçimler yapılır.
Madde 3- Umumi Heyetçe kabul ve tasdik edilmiş bulunan 1954/55 bütçesi tamamen tatbik olunur. Bunu müteakip tanzim olunacak bütçe 1955 senesi Aralık ayı sonuna kadar olan müddeti ihtiva eder.
Madde 4- Bu nizamname ile azaların lehine olarak vazedilmiş hükümler makable şamil olarak tatbik edilir.
Madde 5- Aidat ve kayıtların yenilenmesine ait hükümler 1 Ocak 1955 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Reklam