Galatasaray Spor Kulübü 6. Ana Nizamname


FASIL I
MAKSAT VE GAYE
Madde 1- Galatasaray mektebine devam etmiş olanların Sportif inkişaflarını sağlamak ve bu maksat ve gayenin icabı Spor Terbiye ve nezaketini geliştirmek gayesiyle GALATASARAY SPOR KULÜBÜ adı ile Merkezi İstanbul’da amatör bir spor kulübü kurulmuştur.
Madde 2- Kulübün rengi sarı kırmızı, alameti farikası da kırmızı G içinde sarı S ve kuruluş tarihini gösteren 1905 dir.
Kulübün merkezi İstanbul’da Beyoğlu’nda Hasnun Galip Sokağında 9-13 numaradadır.
Madde 3 – Kulüpte siyasetle uğraşmak memnudur.
Madde 4- Kulübün adı, renkleri alameti farikası ve gayesi hiçbir suretle değiştirilemez.
FASIL II
KULÜP AZALIĞI VE KABUL ŞARTLARI
Madde 5 – Galatasaray Kulübünün asli, namzet, sportif ve muvakkat namı ile 4 (dört) nevi azası vardır.
Madde 6 – Kulübe aza olabilmek için:
a) Kanuni hükümlere göre azadan aranılan vasıfları haiz bulunmak,
b) Amatör bulunmak,
c) Galatasaray Mektebine devam etmiş veya bu vasfı haiz azadan birinin babası, anası, karısı, kardeşi, çocuğu veyahut da asgari beş senesini ikmal etmiş asli iki kulüp azası tarafından tavsiye edilmiş olmak lazımdır.
Madde 7- Kulübe bağlılıklarını gösteren Galatasaray Liselilerle Galatasaraylıların çocukları kulübe namzet aza olarak kayıt ve zamanı gelince talepleri üzerine, asli azalığa kabul edilebilirler.
Madde 8 – Sportif aza, Şube kaptanlarının teklifi üzerine, idare heyetinin tasvibi ile kulübe yalnız spor yapmak için alınan lisans sahibi azadır.
Sportif aza ancak lisanslı sporu bıraktığı tarihten itibaren asli aza olabilir ve bu takdirde asli azaların kayıt muamele ve mükellefiyetlerine tabi tutulur.
Madde 9 – Kulübe misafireten devam eden muvakkat azalar, münhasıran Denizcilik koluna aittir.
Madde 10 – 5 inci Maddede yazılı 4 nevi aza muntazam işlenen ayrı defterlere kayıt ve tescil edilir.
Madde 11 – 6 ncı Maddede yazılı şartları haiz kimselerin asli azalığa kayıt ve kabulü için:
a) 5 yılını doldurmuş iki asli azanın tavsiyelerini havi kulübün matbu teklif varakasını doldurması ve kafi miktarda fotoğraf eklemesi, (GS mektebine devam etmiş olanlardan tavsiye aranmaz)
a) İşbu teklif varakasının kulübün mahsus mahallinde 15 gün asılması,
c) Bunu takiben toplanacak İdare Heyetinin 3/4 ekseriyeti ile ve gizli rey ile azalığa kabul kararının verilmesi, (teklif varakasının asılı bulunduğu müddet zarfında vaki itirazlar idare Heyetine mahrem olarak bildirilir.)
Madde 12 – 11 inci Madde şartlarına uygun olarak azalığa alınanlar kabul tarihinden itibaren iki yıllık bir tecrübe devri geçirirler ve bu müddetin sonunda asli azalık hukukuna sahip olurlar.
Bu müddet içinde varacağı kanaat neticesi göreceği lüzum üzerine İdare Heyeti bu kabul kararını iptal edebilir.
Yine bu müddet zarfında her asli aza bu durumdakilerin azalığının iptali için İdare Heyetine yazı ile müracaat edebilir.
Müracaatlar mahrem tutulur.
İdare Heyetinin kabul ve red hakkındaki kararları Haysiyet Divanının tasdiki ile tekemmül eder.
Madde 13 – Denizcilik kolu komitesi uygun göreceği kimseleri bir mevsim için muvakkat aza olarak kabul edebilir.
İtiraz halinde kesin kararı İdare Heyeti verir.
Madde 14 – KAYDİYE VE AİDAT:
Namzet ve sportif olarak 2.5 lira giriş kayıt ücreti ve asgari (1) lira aidat alınır.
Madde 15 – Kulübe yeniden kayıt olan azadan 25 lira giriş kayıt ücreti ve ilk altı aylığı peşin olmak üzere ayda 2.5 lira aidat alınır.
Denizcilik şubesine devam etmek isteyenler, Denizcilik Komitesinin tesbit edeceği munzam aidat ödemekle mükelleftirler.
Madde 16 – Muvakkat azalardan karı veya kocalarından ve çocuklarının her birinden alınacak aidatı kanuni haddi aşmayarak, Denizcilik kolu Komitesi tesbit ve tahsil eder.
Madde 17 – a) Aidatını ödememiş azalar, nihayet sene sonuna kadar taahhütlü bir mektupla tediyeye davet olunurlar.
Bir ay içinde davete icabet etmeyenlerin kayıtları, meşruhat verilmek suretile muvakkaten kapatılır.
Bu gibilerin yeniden müracaatları halinde (2) iki yıl kadar geçmiş aidatları tahsil edilmek şartı ile kayıtları yeniden açılabilir.
b) Kayıtları itibari ile 40 seneden beri asli azası bulunanlar aidat verip vermemekte muhtardırlar.
Bu azalar aidatını ödemiş asli azalık hukukuna sahiptirler.
FASIL III
Madde 18- KULÜBÜN SELAHİYETLİ UZUVLARI ŞUNLARDIR:
a- Asli azalar Umumi Heyeti (Kongre),
b- İdare Heyeti,
c- Haysiyet Divanı,
d- Murakıplar,
e- Müze Heyeti
Madde 19 – Umumi Heyet Kulübün en yüksek mercii olup, her sene Mart ayı içinde İdare Heyetinin 10 gün evvelinden en az günlük iki gazetede ilan edeceği gün, saat ve yerde adiyen toplanılır.
İlanlarda, toplantıda görüşülecek gündem gösterilir.
Gündemde:
a) Sabık Kongre riyaset divanınca tanzim edilmiş zabıt hülasalarının okunması ve kabulü,
b) Kulübün senelik mali, idari, teknik faaliyeti hakkındaki İdare Heyeti raporlarının okunması,
c) Murakıp raporlarının okunması,
d) Haysiyet Divanı ve Müze Heyeti raporlarının okunması,
e) İdare Heyetinin mali ve idari ibrası,
f) Murakıpların ibrası
g) İdare Heyeti ve murakıplarla yedeklerinin seçilmesi (2 yıllık bir devre için)
h) Müze Heyeti ve yedeklerinin seçilmesi (4 yıllık devre için)
ı) Haysiyet Divanı ve yedeklerinin seçilmesi ( 4 yıllık devre için)
j) Dilekler,
k) İdare Heyetinin, görüşülmesini faydalı göreceği sair hususat bulunur Seçimle ilgili olmayan adi toplantı,
Madde 20 – UMUMİ HEYETİN ALELADE TOPLANTISI:
Umumi Heyet, toplantıya takaddüm eden ay dahil aidatını tamamı ile ödemiş aslı azanın mutlak ekseriyetile toplanır.
İlk toplantıda bu nisap bulunmazsa günlük iki gazete ile keyfiyet İdare Heyeti tarafından ilan edilerek en geç bir hafta sonra nisap aranmaksızın toplanır ve ruzname müzakere edilir.
İşbu nizamnamede aksine sarahat bulunmadıkça Umumi Heyete kararlar ekseriyetle verilir.
Umumi Heyet toplantılarından en az iki gün evvel ruznamede görüşülecek İdare Heyeti hesap raporları kulüpte talep eden azalara verilir.
Madde 21 – UMUMİ HEYET FEVKALADE TOPLANTISI:
Mühim ve müstacel haller gerektiği takdirde:
a) 19 uncu Maddeye göre aidatını ödemiş asli azanın 1/5’i (beşte biri)nin,
b) 3/4 (Dörtte üç) kararile İdare Heyetinin,
c) İttifakla karar veren murakıpların,
d) Haysiyet Divanının
Gösterecekleri yazılı lüzum ve gündem üzerine İdare Heyeti, azami on gün içinde Umumi Heyeti toplantıya çağırır.
İlan ve nisap mevzularında 19 ve 20 inci Madde hükümleri caridir.
Madde 22 – GÜNDEMDE İLAVELER:
Adi ve fevkalade toplantılarda gündem dışında bir şey görüşülemez.
Fevkalade kongrelerde gündeme ilave yapılamaz.
İlaveler ancak alelade kongrelerde yapılır.
Toplantıda gündem Maddelerine geçilmeden evvel hazır bulunan azanın en az 1/20 (yirmide bir) i tarafından müzakeresi istenilip ve Riyaset Divanına yazılı olarak verilen Maddelerin gündemin sonuna ilavesi mecburidir.
Madde 23 – REY HAKKI:
Toplantılarda şahsen bulunan azalar reylerini kullanabilirler.
Madde 24 – UMUMİ HEYETİ TESPİT EDEN CETVEL:
İdare Heyeti toplantılara iştirak hakkına sahip azalarına giriş kartı ve bunların, murakıpların tetkik ve tasvibinden geçireceği bir cetvelini Umumi Riyaset Divanına tevdi eder.
Bu cetvel muhtevası hakkında ilgililerin ihtilafı halinde kesin kararı Umumi Heyet verir.
Madde 25 – UMUMİ HEYETTE MÜZAKEREYE BAŞLAMA:
Umumi Heyet İdare Heyeti Reisi veya namına hareket eden Heyetin diğer bir uzvu tarafından muayyen saatte yapılacak yoklama üzerine mutlak ekseriyet bulunduğu takdirde müzakereye başlar.
Ekseriyet bulunmadığı takdirde bu husus İdare Heyeti ve murakıpların müşterek tanzim edecekleri bir zabıtla tesbit edilir.
Madde 26 – KONGRE DİVANI:
Umumi Heyet, gündemin müzakeresine geçmeden evvel görüşme ve çalışmalarının muntazam cereyan etmesini sağlamak vazifesi ile bir reis bir reis vekili ve lüzumu kadar katip seçer.
Kongre Divanı seçimi açık reyle olabilir
Kongre Divanına seçilenler görüşülen mevzular üzerinde konuşup mütalaa beyan ederken, yerlerini vekalaten idare edilmek üzere terk ederler.
Kararlarda reye iştirak edebilirler.
Madde 27 – KONGRE İNZİBATI VE KONGREDEN İHRAÇ:
Kongre Başkanlığı görüşmeleri tarafsızca idare eder ve görüşülenleri karara bağlatır.
Kongre Başkanlığı görüşmelerin selamet ve intizamını bozanlara ihtar cezası verebilir.ve zapta derç ettirir, bu hali devamlı yapanlar veya kongrenin nezahatına aykırı harekette bulunanları, Umumi Heyet kararına bağlayarak, bir celse için veya tamamen Kongreden uzaklaştırır.
Kongre görüşmelerinin sükunetle devamına imkan görmezse, Başkan vakit tayin ederek celseye ara verebilir.
Madde 28 – TALİ KOMİSYONLAR:
Kongre gerektiği takdirde muayyen vazifelerle tali komisyonlar teşkil edebilir.
Madde 29 – SEÇİMLER:
Kongrelerde İdare Heyeti,Murakıplar, Haysiyet Divanı ve Müze Heyeti ve bunların yedeklerinin seçimleri gizli reyle yapılır.
Diğer seçimler, Kongre aksine karar vermedikçe işarı reyle yapılabilir.
Madde 30 – GİZLİ REY KULLANMA VE TOPLANMASI:
24 üncü Maddede yazılı cetvel esas ve sırası ile her aza Kongre Başkanlığı tarafından reyini kullanmağa davet edilir ve bunların adedi tespit ve zapta derç olunur.
Reyler Kongre Başkanlığının mührünü ve imzasını taşıyan kağıtlara yazılır.
Reyini kullanacak başka aza kalmayınca Reis rey toplama işine son verildiğini bildirir ve bundan sonra artık rey verilmez.
Toplanan reyler reyini kullanmış aza adedinin 1/10 nispetinden ziyade mütecaviz ise seçim yenilenir.
Aksi halde bu nisbet dahilindeki fazlalık lâlettayin ayrılarak imha ve keyfiyet zapta derç edilir.
Madde 31 – TASNİF HEYETİ:
30 uncu Madde hükmüne göre toplanan reyleri tasnif için 5 kişiden ibaret bir tasnif komisyonu seçilir.
Bu komisyon derhal faaliyet geçer ve imzaları ile tasdik ettikleri tasnif neticesine ait cetveli Kongre Başkanlığına verir ve Başkanlık ta bu neticeyi ilan eder.
Madde 32 – UMUMİ HEYETİN VAZİFE VE SALAHİYETLERİ:
Umumi Heyetin vazife ve salahiyetleri şunlardır:
a) Nizamnamede tadilat yapılması hususunda İdare Heyetinin 3/4 (dörtte üç) veya asli azanın 1/5 (Beşte bir)’i tarafından vaki teklifi müzakere etmek,
b) İdare Heyetini, murakıpları, Haysiyet Divanını ve Müze Heyetini ve bunların yedeklerini seçmek,
c) İdare Heyeti ve Murakıpların hesap ve raporlarını tetkik ve bunları karara bağlamak,
d) İdare Heyetinin teklif ettiği bütçeyi karara bağlamak,
e) Kanun ve nizamlara aykırı olmamak üzere Kulübün yararına sayacağı sair tavsiyelerde bulunmak,
f) İcabında Kulübe ait bilumum hesabatı tetkik etmek,
h) Kulübe kayıtlı bilumum asli azanın asgari 3/4 (dörtte üç) ekseriyetile kulübe ait gayrı menkullerin satışına karar vermek.
İ) (h) fıkrasındaki karar nisabı şartları ile kulübü feshetmek.
Madde 33 – KONGRE CELSELERİ:
Müzakerata başlayan umumi heyet aynı günde ara ile celse kurabilir.
Ertesi güne bırakılan kongrelerde evvelki celse mevcudunun 3/5 ekseriyeti bulunması şarttır.
Talik daha ilerde bir güne yapılmış ise yeniden nisap aranır.
Madde 34 – KAPALI CELSE:
Gündemin tamamı veya herhangi bir Maddesi görüşülürken kapalı oturum yapılmasını kulübün salahiyetli organları veya azaları teklif edebilirler.
Kongre Başkanı üzerinde müzakere açmaksızın teklifi açık reye vaz eder.
Müzakeratı samiin olarak takip edecekler idare heyetinden giriş kartı alırlar.
Madde 35- SÖZ HAKKI:
Gündemin her Maddesi görüşülmeğe başlanmadan söz istenilir.
Başkanlık tarafından tespit edilir ve bunlara sıralarına göre söz verilir.
Kulübün mesul ve salahiyetli organları bu sıraya tabi tutulmazlar.
Söz almış olanlar arasında anlaşarak sırada değişiklik olabilir.
Kongrede kendisine sataşılan cevap hakkına sahiptir.
Başkanlık tarafından kendisine söz verilmeyen veya sözü kesilen kimse o konuda konuşmağa direnirse, Kongre Başkanlığının teklifi ile müzakeresiz icabına karar verilir.
Kongre konuşma müddetlerini takyit edebilir, son söz azanındır.
Madde 36 – İDARE HEYETİ SEÇİM ZAMANI VE DEVRESİ:
İdare Heyeti Mart ayının ilk yarısı içinde toplanan kongre tarafından iki yıl vazife görmek üzere seçilir.
Madde 37 – İDARE HEYETİ AZA ADEDİ:
İdare Heyeti biri Reis ve 10 u aza olmak üzere 11 kişiden ibarettir.
Madde 38 – İDARE HEYETİNE GİRECEKLERİN VASIFLARI:
İdare Heyetine girebilmek için:
A) Kulübün 3 senelik asli azası olmak
B) Kulüpte filen spor yapmamak,
C) Amatör olmak veya bu vasfı yeniden kazanmış olmak lazımdır.
Madde 39 – İDARE HEYETİ AZALIĞINDA VASIFTA KUSUR HALİ:
38 inci Maddede yazılı vasıfları haiz olmayanlar idare Heyetine seçilmiş ve vazifeye başlamış olsalar dahi seçimleri batıl sayılır.
Bu husustaki kararlara bir hafta zarfında vaki olacak itirazlar haysiyet divanınca kesin karara bağlanır.
Karar neticesine göre sırada olan yedek aza vazifeye çağrılır.
Madde 40 – İDARE HEYETİNİN VAZİFELERİ:
İdare Heyeti Kulübün idari, mali, sportif faaliyetini ve bu nizamname ile ayrı heyetlere bırakılmayan sair bilumum işlerini ihtimam ve tedbirle idare eder.
Bu meyanda :
a) Yukarıda yazılı işlerin görülmesi için zaruri sayacağı idari ve teknik elemanlar tayin ve azletmek ve ücrete bağlayabilmek,
b) Azaya nizamname gereğince ceza verebilmek,
c) Nizamnameye aykırı olmayan talimatnameler yapabilmek,
d) Kulübün yıllık bütçesini hazırlamak,
e) Galatasaray Lisesinin salahiyetli erkanı ile temasa geçerek, mutabakat tesisinden sonra, mektepte sporun inkişafını temine matuf kulüpten mütehassıs ve spor kollarında temayüz etmiş elemanlarını mektebin emrine amade bulundurmak,
İdare heyetinin başlıca vazifelerindendir
Madde 41 – KOMİTELER:
İdare heyeti lüzum gördüğü takdirde bazı iş ve faaliyetlerin yapılması için azasının birinin Başkanlığında ihtisas komiteleri kurabilir
Madde 42 – İDARE HEYETİ TOPLANTILARI VE NİSABI:
İdare Heyeti haftada en az bir defa muayyen gün ve saatte ekseriyetle toplanır.
İçtimalar reis veya ikinci reis ve her ikisinin gaybubetinde reisin evvelden tevkil edeceği azadan birinin Başkanlığında yapılır.
Ancak bu gibi celselerde idare heyeti sarfiyat hakkında kararlar alamaz.
İdare Heyeti Reisin göreceği lüzum üzerine ve azaya 24 saat evvel haber verilmek şariile, ayrıca toplantılar yapabilir.
Madde 43 – İDARE HEYETİ KARAR NİSABI VE KARARLARIN ZAPTI:
İdare Heyeti bu nizamnamede aksine sarahat bulunan haller müstesna, kararlarını ekseriyetle verir Reylerin eşitliği halinde reisin katıldığı tarafın reyi faiktir.
İdare Heyeti görüştüğü mevzuları ve verdiği kararları bir karar defterine yazar ve karara katılanlar imzalar.
Madde 44 – KULÜBÜ İLTİZAM EDEN İMZALAR:
İdare Heyetinin nizamname ve bütçe hükümlerine göre yaptığı tasarruflarda kulüp:
a) Mali hususta, reis ve muhasebecinin veya reisin yokluğunda ikinci reisle muhasebecinin,
b) İdari hususatta, reis veya ikinci reisle umumi katibin imzaları iltizam edilebilir
Kulübü taahhüt altına sokmayacak hususta reis, ikinci reis veya umumi katibin münferit imza salahiyeti vardır.
Madde 45 – İDARE HEYETİNDE DEVAMSIZLIK:
Muayyen günde yapılan haftalık toplantılara mazeretsiz olarak birbiri ardına dört celse devam etmeyenler veya 90 günlük bir devre içinde haftada mutat 9 toplantıda bulunmayan azalar müstafi addolunurlar ve yerine yedek azalar davet edilirler.
Madde 46 – İSTİFALAR:
İdare Heyeti azalarının istifası halinde, yerlerine yedek azalardan sırada olanlar iadeli taahhütlü mektupla davet olunurlar.
Bu mektubun vusul tarihinden itibaren 15 gün zarfında davete icabet etmeyenler veya cevap vermeyenler de müstafi sayılırlar.
Madde 47 – İDARE HEYETİNİN İNHİLALI:
Reisin istifası veya yerlerine geçecek sırada yedek kalmaksızın İdare Heyetinde 6 azalığın inhilali hallerinde, İdare Heyeti, vazifeye devam edemez ve yeni bir İdare Heyeti seçmesi için Umumi heyeti derhal fevkalade içtimaa davet eder.
Yeni İdare Heyeti işlerini devir alıncaya kadar eski heyet mali taahhüde girmeksizin vazifeye devam eder.
Madde 48 – İDARE HEYETİ REİSİ SEÇİMİ:
Kongre, konulmuş bulunan namzetler arasında evvela İdare Heyeti Reisini seçer.
Reylerin tasnifi ve reisin tesbit ve ilan edilmesini müteakip kongreye kısa bir ara verilerek.
Heyetin diğer azalarının seçimine geçirilir.

Madde 49 – İDARE HEYETİ SEÇİMİ:
Kongre, Reis seçimini müteakip konmuş bulunan namzetler arasında 10 u asli ve 6 sı yedek olmak üzere 16 idare Heyeti azası seçer
Reis dilerse bu miktar namzet için bir namzet listesi teklif edebilir.
Madde 50- Seçilen İdare Heyeti ilk yaptığı toplantıda gizli reyle aralarında bir ikinci reis, bir umumi katip bir muhasebeci ve bir veznedar seçer.ÿ
Madde 51 – İDARE HEYETİ SEÇİMLERİNDE NİSAP:
Reis seçebilmek üzere kongrede bulunanların 2/3 rey ekseriyetini kazanmış olması lazımdır.
Aksi takdirde kongre mevcudunun 1/5 reyini kazanmış olanlar arasında bir tur daha yapılır ve en fazla rey almış olanlar arasında bir tur daha yapılır ve en fazla rey almış olan reis seçilmiş olur.
İdare Heyetinin diğer azalıklarına seçilmek için kongrede bulunanların mutlak rey ekseriyetini kazanmak lazımdır.
İdare Heyetinde vazife alanlar kulübün diğer hiçbir heyetinde vazife alamazlar.
Madde 52 – İŞ BÖLÜMÜ:
Reisin göstereceği lüzum üzerine idare heyeti vazife taksiminde değişiklik yapabilir.
İdare Heyeti muayyen vazifeleri olmayan azalarını belli işlerle görevlendirebilir.
Madde 53 – HESAP VE DEFTER İŞLERİ :
İdare Heyeti bilumum sicil, demirbaş, muhasebe, muhaberat vesair kayıt ve defterlerinin muntazam tutulması ve günü gününe işlenmesini temin eder.
Madde 54 – MÜZE HEYETİ:
Galatasaray Spor Kulübü müzesine ait Bayrak,madalya, kupa vesair bilumum manevi veya maddi değeri olan eşyanın iyi muhafaza edilmesi maksadı ile kongre tarafından 4 senelik bir devre için 3 asli ve 2 yedekten ibaret bir müze heyeti seçilir.
Müze heyeti spor kolları tarafından kazanılan mükafatları teslim alarak mahsus defterine kayıt ve Müzeye mal eder.
Müze heyeti her sene elde edilen mükafatların bir listesini ve müze hakkındaki düşüncelerini havi raporunu umumi heyete arz etmek üzere İdare Heyetine tevdi eder.
Madde : 55 MURAKIPLAR :
Mart ayı içinde toplanan kongre iki yıl vazife görmek üzere üç asil ve üç yedek murakıp seçer.
Asli murakıplarda inhilal vukuunda yerlerine yedekleri aldıkları rey sırasına göre geçerler.
Murakıplar intihap edildikleri devre hesabatının tetkik ve murakabesinden mesuldürler.
MADDE: 56 – MURAKIPLARIN İSTİFASI :
Asli ve yedek murakıpların tamamının istifası halinde İdare Heyeti kongreyi derhal fevkalade içtimaa çağırır ve yeniden murakıplar seçilir.
Aksi halde vaki olacak inhilallere ilk toplanacak adi veya fevkalade kongrelerde yeni murakıplar seçilir.
MADDE: 57 – MURAKIPLARIN KONTROLU :
Murakıplar kulüp hesabatını her ay en az bir defa tetkik ederler ve kasa sayımı yaparlar.
MADDE: 58 – MURAKIPLARIN VAZİFE VE SELAHİYETLERİ :
a) Umumi Heyet namına bilumum hesabatı tetkik ve teftiş etmek
b) Hesap defterlerinin muntazam işlenmesi ve sarfiyatın bütçeye uygunluğunu kontrol etmek,
c) Noksan ve usulsüz görecekleri hesap ve sarfiyat işlerinde yazı ile İdare heyetinin dikkatini çekmek,
d) Kulüp için ehemmiyetli sayacakları bir aksaklık tespit ettikleri takdirde 21 nci Madde gereğince umumi heyeti toplantıya çağırmak,
e) Devreleri sonunda hazırlayacakları raporlarını umumi Heyete arz etmek,
MADDE: 59 – Kongre, Kulübün 15 senelik asli azası arasında 4 senelik bir müddet için 11 asli ve 6 yedekten ibaret bir Haysiyet Divanı seçer
HAYSİYET DİVANI
MADDE: 60 – HAYSİYET DİVANI TOPLANTILARI :
Haysiyet divanı umumiyetle yılda bir defa toplanır.
Lüzumu halinde Divan, İdare Heyetinin veya murakıpların veya Divan azasından birinin göstereceği lüzum üzerine İdare Heyeti tarafından bir hafta zarfında belli bir gün ve saatte toplantıya çağrılır.
Haysiyet Divanı her celse için bir reis ve bir katip seçerek gündemde olan Maddeleri müzakere ve karara bağlar.
MADDE: 61 -TOPLANTI VE KARAR NİSABI :
Haysiyet Divanı en az 6 azasının iştirakile toplanabilir.
Divan tard kararları hariç, kararlarını toplantıya iştirak edenlerin 2/3 (üçte iki) ekseriyetiyle verir.
Muvakkat tard ve tard cezaları hakkındaki kararlar Divan azalarının en az altısının müspet reyile karara bağlanır.
Kararlar gizli reyle verilir.
MADDE: 62 -HAYSİYET DİVANININ VAZİFE VE SELAHİYETLERİ :
Haysiyet Divanının vazife ve salahiyetleri şunlardır :
A) Tard ve muvakkat tard kararlarını resen tetkik ve karara bağlamak,
B) 12 nci Maddede derpiş edilen tasdit muamelesini yapmak,
C) İdare Heyetince veya azadan biri tarafından vaki müracaat üzerine nizamname Maddelerini tefsir etmek( Bu tefsir ilk toplanacak Umumi Heyette karara bağlanıncaya kadar muteberdir)
D) 21 nci Madde esasları dairesinde Umumi Heyeti fevkalade toplantıya çağırmak,
MADDE: 63 -HAYSİYET DİVANI KARARLARI ALINIŞ ŞEKLİ,MAHİYET VE ŞUMULÜ :
Haysiyet divanı bu nizamname hükmüne göre kendisine intikal eden işleri ve İdare Heyetince verilmiş ceza kararlarını, ilgilileri davet ederek izahat aldıktan sonra, tetkik ve karara bağlar.Divanın davetine mazeretsiz olarak gelmeyen alakadar hakkında gıyabında karar verilir.Makbul görülecek bir mazeret halinde davet tekrar edilir.
Müdafaalar yazı ile gönderilebilir.
Haysiyet Divanınca ittihaz edilecek kararlar, Müebbet tard kararı hariç, katidir.
Müebbet tard kararlarına karşı alâkalı, ilk toplanacak umumi heyete itiraz hakkını haizdir.
Umumi Heyet kararı katidir.
CEZAİ MADDELER
MADDE: 64 -CEZALAR :
İdare Heyeti ve 62 inci Maddenin ( b ) fıkrasında yazılı hallerde Haysiyet Divanı tarafından azaya verilebilecek cezalar şunlardır :
A) İhtar
B) Muvakkat tard
C) Tard

MADDE: 65 -CEZAYI MUCİP HALLER :
Kulüp içinde veya dışında adap ve ahlâka mugayir veya Kulübün şerefini zedeleyici hareketlerde bulunan veya nizamnameye uygun aldığı kararlara karşı gelen azaları İdare Heyetince cezalandırabilir.
MADDE: 66-CEZALARA İTİRAZ :
İdare Heyetinin verdiği tard ve muvakkat tard cezalarına Divan nezdinde itiraz edilebilir.
Bu itiraz cezanın verildiği tarihten 30 gün zarfında savunmasını yapmak üzere ilk toplanılacak umumi heyette görüşülmek üzere yapılır.
MADDE: 67 – KULÜP AZASI HAKKINDA VAKİ HERHANGİ BİR ŞİKAYETİN TETKİK VEYA TAHKİKİNDEN MUKADDEM :
Mevzuun lüzumu müzakeresi hakkında İdare Heyetinin ekseriyetle karar vermiş bulunması şartı ile, müzakeresi kabul edilmiş mevzuun nihai karara bağlanması için o celseye iştirak edenlerin 3/4 (dörtte üç) ünün reyinin bulunması lazımdır.
Şikayet eden İdare Heyeti azasından bulunduğu takdirde, bu mevzua ait müzakerelerde bulunamaz.
Vazifesi dışındaki mevzular sebebi ile şikayet edilen İdare Heyeti azasından biri olduğu takdirde keyfiyet Divanı Haysiyete intikal ettirilir.
MADDE: 68 -TARD KARARININ TEBLİĞİ VE DİVANA TEVDİİ :
İdare Heyeti muvakkat tard ve tard kararını alakalıya taahhütlü bir yazı ile bildirir ve dosyasını 15 gün zarfında Haysiyet Divanına intikal ettiririr.
Dosyası bu müddet zarfında Divana intikal ettirilmeyen kararlar sukut eder ve ayni hadise hakkında yeni bir karar verilemez.
MADDE: 69 -HAKKINDA İHRAÇ KARARI VERİLEN AZANIN VAZİYETİ :
İhraç kararı dosyasının Haysiyet Divanına tevdiinden itibaren İdare Heyetinin kesin kararına kadar azanın Kulüple her türlü alakası kesilmiş addolunur.
Haklarındaki karar Divanca red edilen azalar bütün haklarını yeniden kazanırlar.
FASIL
IV
MALİ HÜKÜMLER

MADDE: 70 – BÜTÇE :
Kulüp, Umumi Heyet tarafından tasdik olunmuş bir bütçe ile idare olunur
Profesyonel Futbol şubesi bütçesinin ayrı olarak tanzim edilmesi şarttır.
MADDE: 71 – BÜTÇE HARİCİ SARFİYAT :
Bütçe harici sarfiyat yapılamaz, buna karar verenler ve icra edenler malen mesul ve zamin olurlar.
MADDE: 72 – BÜTÇELERİN MÜZAKERE ZAMANI :
Bütçeler her sene Mart ayının ilk yarısında toplanan Umumi Heyette görüşülür.
Yeni Heyetin seçimi devresine tesadüf eden bütçeler, seçimi takip eden yirmi gün içinde İdare Heyeti tarafından içtimaa çağrılacak umumi heyetin fevkalade toplantısında görüşülür.
MADDE: 73 – BÜTÇEDE MÜNAKALE :
İdare Heyeti bütçede ancak Maddeler arasında münakale yapabilir.
Fasıllar arasında münakale yapabilmek hakkı umumi heyete aittir.

MADDE: 74 -KULÜBÜN VARİDATI :
Kulübün varidatı şunlardır :
a) Aza kaydiye ve aidatı,
b) Teberru ve yardımlar,
c) Her nevi müsabakalar hasılatı,
d) Tertip olunacak müsamere, balo ve piyangolar hasılatı,
e) Devlet veya hususi bütçelerden temin edilecek tahsisat,
f) Her nevi diğer varidat
MADDE: 75 -TEDİYAT :
İdare Heyeti kararı olmaksızın ve bu karara tevfikan salahiyet imzaları taşıyan ita emri bulunmaksızın tediyat yapılamaz.
Aksine hareket edenler zamin olur.
Reis, ikinci reis veya umumi katibin muvaffakatı ile ve ayda iki defayı tecavüz etmemek ve sarfiyatı müteakip mahsubu yapılmak üzere müstacel müteferrik masraflar için (500 ) liraya kadar avans verilebilir.
Bir ayın avans mahsubu yapılmadan tekrar avans verilemez.
FASIL
V
DENİZCİLİK KOLUNA AİT HÜKÜMLER
MADDE: 76 – Denizcilik kolu, bu kola devam hakkını haiz olan asli azalar arasından seçilecek beş kişilik bir komite tarafından idare edilir.
Bu komite icraatından ve faaliyetinden dolayı İdare Heyetine karşı mesuldür.
MADDE: 77 -Denizcilik kolu idare komitesi İdare Heyetinin ilk toplantısında tetkik ve tasdik edilir.
Red halinde yeni seçim yapılır
MADDE: 78 – Denizcilik kolu İdare Komitesi Denizcilik kolu faaliyetini düzenlemek
Üzere bir talimatname tanzim eder.
MADDE: 79 – Denizcilik kolu İdare Komitesi bu kolun idari, mali ve sportif işlerini idare eder ve aralarında vazife taksimi yapar.
MADDE: 80 – Komite bu işlerin yürütülmesi için ücretli memur ve müstahdem ve teknik eleman kullanabilir.
MADDE: 81 – Denizcilik koluna ait bütçe idare heyetinin tetkik ve tasdikinden geçtikten sonra bir ek bütçe olarak umumi heyetin tasdikine arz edilir.
MADDE: 82 – Denizcilik kolu hesapları ve defterleri ayrı olarak tutulur.
MADDE :84 – Murakıplar, Denizcilik Kolu komitesi faaliyetini de 57 ve 58.nci Maddeler hükümleri dairesinde kontrol ederler.
MADDE: 86- İdare Heyeti göreceği lüzum üzerine Denizcilik kolu İdare Komitesini feshedebilir.
Bu fesih kararı ancak haysiyet divanının tasdiki ile muteber olur.
Bu takdirde yeni bir komite asli aza tarafından seçilir.
MADDE: 87 – Denizcilik kolu Komitesi her ay aylık hesap durumuna ait bir cetveli idare heyetine verir.
MADDE:88 -Komite ikraz edemez, istikrazda bulunamaz ve denizcilik kolunu mali taahhüt altına sokacak tasarruflar yapamaz
MADDE: 89 -Denizcilik kolu gelirlerinin en az yüzde doksanını teşkil eden miktarını bütçesinin giderler kısmına koyması şarttır.
Mütebaki kısmın tahsis cihetini İdare Heyeti tayin eder.
MÜTEFERRİK MADDELER
MADDE: 90 – KULÜBÜN MÜESSİSLERİ :
Galatasaray Spor Kulübünün müessisleri aşağıda isimleri yazılı zevattır :
Ali Sami Yen – Reji Müdüriyeti Umumiyesi Tercüman
Erenköy Dr. Celal İsmail Paşa evi ( T.C tabası)
Rıza Kara – Müteahhit, Tavuk pazarı 51 ( T.C Tabası)
Refik Cevdet Kalpakçıoğlu – Galatasaray Mektebi Sultanisi Muallimlerinden
Kızıltoprak Zühtü Paşa köşkü ( T.C Tabasından)
MADDE: 91 – STADYUMUN İSMİ :
Galatasaray Spor Kulübü tarafından inşa edilmekte olan spor sahası, kulübün banisi ve bir No.lu azası Merhum Ali Sami Yen ‘in hatırasını tazizen :ALİ SAMİ YEN STADI olarak isimlendirilir.
Bu Maddenin tadili kulübe kayıtlı azanın ancak rey ittifakı ile mümkün olabilir.
MADDE: 92 – Galatasaray Lisesi Müdürü kulübün tabii asli azasıdır.
Aidat verip vermemekte muhtardır.
MADDE: 93 –
Kulübün meşgul olabileceği spor kolları Talimatnamesine uygun olarak şunlardır.
A) Futbol,
B) Atletizm,
C) Deniz sporları,
D) Basketbol ve voleybol,
E) Ping – Pong,
F) Boks,
G) Aletli Jimnastik,
H) Hentbol,
İ) Güreş,
J) Eskrim,
K) Tenis,
L) Bisiklet
Yeni bir kol ilavesi veya bu kollardan herhangi birinin lâğvı İdare Heyetinin teklifi üzerine Umumi Heyette karara bağlanır.
MADDE: 95 – Kulübün profesyonel futbol kolunun bir işletme haline ifrağı ancak kanuni mevzuata uygun olarak hazırlanacak ana sözleşmesinin Umumi Heyetçe müzakere ve karara bağlanmasını müteakip mümkün olabilir.
MADDE: 96 – Kongre kulübün feshine karar verdiği takdirde seçilecek 5 kişilik bir tasfiye heyeti tarafından yapılacak tasfiye muamelesi neticesi kalacak bilumum menkul ve gayrimenkul kıymetler Galatasaray Lisesine terk olunur.
MADDE: 97 – Müzeye ait hatıralar hiç bir veçhile ve hiç bir zaman devir ve ferağ edilemez
MADDE: 98 – Kulübe ait muhasebe defterleri, Muhaberat ve mukavelat ait oldukları seneden itibaren (5) yıl muhafaza edilir.( İdare Heyeti Karar defteri 10 sene )
MADDE: 99 -İşbu nizamname gereğince kullanılan reyler neticesi alınan kararlarda hasıl olacak rey kesirleri vahide irca olunur.
MADDE: 100 – İşbu nizamnamede meskut kalan hususlarda medeni ve cemiyetler kanunları hükümleri ile diğer kanunlar caridir.
MADDE: 101 – İşbu Nizamname Umumi heyetin kabulü tarihinden itibaren muteberdir.