GALATASARAY SPOR KULÜBÜ 5. Umumi Nizamname


1938
Umumi Nizamname
FASIL I
Teşkil maksadı
Madde : 1 – Galatasaray mektebine devam etmiş olanlar arasında bedeni mümareselerin tamim ve terakkisine hadim olmak maksadı ile ( GALATASARAY SPOR KULÜBÜ ) namı ile İstanbul’da bir cemiyet tesis edilmiştir
Madde : 2 – Kulübün rengi Sarı – kırmızı alâmeti farikası da kırmızı G içinde sarı S ve 1905 tarihi olup merkezi Beyoğlu’ndadır.
Madde : 3 – Galatasaray Spor Kulübü azasından olan sporcular adetçe 100 ü buldukları her şehirde tevfikan Kulübün Yüksek Murakabe Heyetini haberdar ederek birinci Maddedeki gayeye tamamı ile bağlı kalmak ve nizamname hükümlerine riayet etmek şartı ile Galatasaray Kulübü açabilirler
a ) Mahalli kulüplerin idare heyetleri, Yüksek Murakabe Heyetinin haklarını gösteren 20.Maddenin son fıkrası mucibince seçilirler.
b ) Varidat, mesarifat, bütün alacak ve borç taahhütlerinden Merkez ve Kulüpler kendileri mesul olup birbirlerini ilzam edemezler ve bu yolda bir vecibe de kabul ve taahhüt edemezler
c ) Kulüpler mukaddema Galatasaray Spor Kulübünün ana kütüğüne kayıtlı olmayan Galatasaraylı veya Nizamname hükümlerince Galatasaray ‘ a intisabı mümkün olmayan azayı kaydedebilirlerse de bunların bir listesini her sene Yüksek Murakabe Heyetinin Eylül İçtimaına gönderirler.
d ) Galatasaray Spor Kulübünün tek kongresi ve tek Yüksek Murakabe Heyeti vardır.
Madde : 4 – Kulübün ismi, gayesi ve renkleri hiç bir suretle değiştirilemez.
FASIL II
Kulübün azası, Kabul şartları
Madde : 5 – Galatasaray Spor Kulübünün asli ve koruyucu namı ile iki nevi azası vardır.
Asli aza olabilmek için aşağıdaki şartları haiz olmak lazımdır.
A ) Kanuni Hükümlere tevfikan azadan aranılacak vasıflara malik olmak;
B ) Galatasaray mektebine devam etmiş olmak;
C ) Amatör olmak ;
D ) Galatasaraylı bir azanın babası, anası, karısı, kızı veya erkek kardeşi veya çocuğu olmak;
E ) Çalıştıkları spor şubelerinde muvaffakiyet ve hüsnü ahlakları ile tanınmış, temsili takımlarda yer almış sporcular olmak,
Yukarıdaki şartları haiz olarak kulübe kabul edilenler kulübün asli azasındandırlar.
Madde :6 – İşgal ettikleri İçtimai mevki dolayısı ile kulübe kabul edilen ve muavenette bulunan azaya ” Koruyucu Aza ” unvanı verilir.
Madde :7 – Kulüp azalığına kabul olunmak için 4,50 x 6 cm.
Büyüklüğünde 6 resim raptedilmiş bir tescil varakası doldurmak sureti ile idare heyetine müracaat etmek lazımdır.
Aza olmak isteyenlerin en az kulübün 3 senelik iki azası tarafından takdim ve teklif olunur ve tescil varakaları da bunlar tarafından imzalanır.
Galatasaray okuluna devam etmiş olanlar bu tescil varakalarını bizzat doldurup verirler.
Namzetlerin müracaat varakaları kulüpte 15 gün müddetle asılır.
Madde 8- Bunlara karşı yapılacak itiraz mahrem surette İdare Heyetine bildirilir.
İdare Heyeti bu itirazın sıhhatine kanaat getirdiği takdirde azalık talebi reddedilir.
Madde 9- Aza kabulü ancak İdare Heyetinin içtimalarında caizdir.
Kabul kararlarında İdare Heyeti mürettep azasının üçte ikisinin muvafık reyi lazımdır.
Madde 10- Galatasaray Spor Kulübü azasının diğer idman cemiyetleri le hiçbir güna alakası olamaz.
Madde 11- Kongreler mutat surette veya fevkalade olarak içtima eder.
Galatasaray Spor Kulübü mutat kongresi her dört senede bir defa olmak üzere Eylülün birinci haftası içinde inikat eder.
Kongreyi mutat içtimaa davet İdare Heyetine aittir.
Kongrenin içtimaa daveti, davet ve içtima günleri dahil olmamak üzere, vakti içtimadan en az iki hafta evvel vuku bulmak lazımdır.
İlanlarda gün, saat, içtima mahalli, müzakere ruznamesi dercolunur.
Diğer şehirlerdeki Galatasaray Kulüpleri kongreye kendilerini temsilen murahhas heyet gönderirler; Kulüplerin dileklerini bildirecek olan bu heyet azaları malik oldukları şahsi reylerini istimal ederler.
FASIL III
İdare Teşkilatı
Kongre-Yüksek Murakabe Heyeti-İdare Heyeti
1-KONGRE
Madde 12- Kongre toplanabilmek için kulübe mukayyet azanın mutlak ekseriyetinin hazır bulunması şarttır.
İlk içtimada bu nisap temin edilmediği takdirde kongre toplantısı bir hafta sonraya bırakılır ve keyfiyet gazetelerle ilan olunur.
Bu ikinci içtimada nisap aranmayarak mevcut azanın ekseriyeti ile kararlar ittihaz olunur.
Madde 13- Mühim ve müstacel hususlarda kongre kulüp azasının beşte birinin, yahut 18 inci Maddede yazılı Yüksek Murakabe Heyetinin ekseriyeti mutlakasının tahriri talebi üzerine, bu talepnamenin vusulünden itibaren 15 gün zarfında, idare heyeti tarafından, usul ve nizama uygun olarak fevkalade içtimaa davet olunur.
Bu suretle toplanacak kongrelerde de 12 inci Madde ahkamı tatbik olunur.
Madde 14- Kongrenin fevkalade içtimaında müzakere ruznamesi ancak bu fevkalade içtimaı istilzam eden meseleleri ihtiva eder.
Madde 15- Kongrelerde aza ancak şahsen hazır bulunabilir, azadan veya hariçten kimseye vekalet verilmez, her aza bir reye maliktir.
Müzakere ruznamesi berveçhi atidir:
a) Sabık zabıtların okunması ve kabul edilmesi;
b) 4 senelik mali, idari, teknik raporların okunması;
c) 4 senelik hesap müfettişlerinin verdikleri raporların tetkiki İdare Heyetlerinin ve Yüksek Murakabe Heyetinin ibrası;
d) Ruznameye dercedilecek diğer hususların müzakeresi
e) Kulübün terakki ve tekamülü hakkında fikir müdavelesi.
f) Yüksek Murakabe Heyetinin müntehap azasının seçilmesi.
Madde 16- Kongre kendi Reisi ile 2 kâtibini seçer.
Madde 17- Kongreye iştirak için o seneye ait taahhüdatı ifa etmiş olmak lazımdır.
Madde 18- Yüksek Murakabe Heyeti her dört senede bir adiyen toplanan kongre tarafından 4 sene için ekseriyetle seçilen 80 azadan mürekkeptir.
İdare Heyeti asli ve yedek azaları ile, baş kaptanlar ve şube kaptanları da bu heyete iltihak ederler.
Müntehap aza arasında münhal vukuunda bu mahallere kongrece müntehap 10 yedek aza, aldıkları rey adedi sırası ile getirilir.
Madde 19- Yüksek Murakabe Heyetine seçilebilmek için Kulübün en az beş senelik azası olmak lazımdır.
Madde 20- Yüksek Murakabe Heyeti intihap ve teşekkülünü müteakip bir hafta zarfında içtima eder ve reylerin ekseriyeti ile kendi azasından veya mezkur heyete seçilmeyen diğer Kulüp azası meyanından bir Reis, bir İkinci Reis, bir Katibi Umumi, bir Veznedar, bir Muhasip ile spor bilgi ve tecrübesi ile tanınmış üç aza olmak üzere 8 İdare Heyeti azasını ve üçü spor bilgi ve tecrübesi olan üçü de idari kabiliyeti bulunan 6 yedek İdare Heyeti azasını seçer.
Yüksek Murakabe Heyeti İdare Heyetlerini yukarıdaki şekilde intihap edebileceği gibi Reisi seçtikten sonra diğer idari vazifelerin tevziini Heyete terk edebilir.
Mahalli ihtiyaçların bihakkın tatmini düşüncesiyle Yüksek Murakabe Heyeti .Galatasaray Spor Kulübü namındaki bir Kulübü idare edecek olan Heyeti intihap hususundaki hakkını dilediği taktirde mahalli taazzuvun azasına terk eder.
Madde 21- Yüksek Murakabe Heyeti, biri Martta, diğeri Eylülde olmak üzere, İdare Heyetinin tayin edeceği ve azaya tahriren bildireceği gün, saat ve yerde, senede iki defa adiyen içtima eder.
Madde 22- Yüksek Murakabe Heyeti her içtima için kendi riyaset divanını seçer.
Madde 23- İdare Heyetine aza olarak seçilenler hariç olmak üzere, Yüksek Murakabe Heyeti müntehap azayı mürettebesinin, nısfından bir fazlasının talebi üzerine heyet, idare heyeti tarafından fevkalade içtimaa davet olunur.
Madde 24- Yüksek Murakabe Heyetinin fevkalade içtimalarında ruznamesine ancak bu içtimaı istilzam eden meseleler dercedilebilir.
Şu kadar ki ruznameye dahil olmayan hususatın müzakeresi teklifinin kabul edilebilmesi için Yüksek Murakabe Heyeti azasından içtimada hazır bulunanların üçte ikisinin muvaffakatı lazımdır.
Madde 25- Yüksek Murakabe Heyetinin gerek alelade, gerek fevkalade içtimalarında azanın nısfından bir fazlası hazır değilse, içtima bir hafta sonraya talik olunur ve bu ikinci içtimada kararlar hazır bulunan azanın ekseriyeti ile alınır.
Madde 26- Yüksek Murakabe Heyeti dahili çalışma tarzını kendi tayin eder.
Madde 27- Yüksek Murakabe Heyeti İdare Heyetini murakabe eder ve Kulüp için faydalı göreceği bütün meseleler hakkında kararlar ittihaz eder.
Şu kadar ki Kulübün feshi, diğer kulüplerle birleşmesi ve 4 üncü Maddedeki isim, gaye ve renklerin değiştirilmesi hakkında hiçbir karar veremez.
Madde 28- Yüksek Murakabe Heyetinin alelade içtimalarının müzakere ruznamesi berveçhiatidir:
a) Sabık zaptın kıraat ve tasdiki;
b) Mali, idari ve teknik raporların kıraati;
c) Hesap müfettişleri raporunun tetkiki ile idare heyetinin ibrası;
d) Ruznamede bulunabilecek diğer hususların müzakeresi ve Kulübün terakki ve tekamülü hakkında fikir teatisi ve karar ittihazı.

FASIL IV
İdare Heyeti
Madde 29- İdare Heyeti 20 inci Madde mucibince, Yüksek Murakabe Heyeti tarafından iki sene müddetle intihap olunur.
Madde 30- İdari meselelerin intacı, nizamnamenin tatbiki ve spor şubeleri vaziyet ve faaliyetlerin murakabesi, idare heyetine aittir.
Madde 31- İdare Heyeti haftada bir, muayyen gün ve saatte ve lüzumu takdirinde Reisin daveti ile fevkalade içtima eder.
Madde 32- Fevkalade içtimalar için, lââkal 48 saat evvel azanın her birine haber verilmek lazımdır.
Madde 33- İdare Heyetinde kararlar, mevcudun ekseriyetiyle ittihaz olunur; ancak, İdare Heyetinin içtimaı için asgari beş azanın bulunması şarttır.
Reylerin tesavisi halinde Reisin reyi faiktir.
Madde 34- Mazeretsiz olarak birbiri arkasına beş celsede bulunmayan müntehap aza istifa etmiş sayılır ve yerine yedek aza geçirilir.
Her makam için, intihap edilenden sonra en çok rey alan o makamın yedek azası olacaktır.
Yüksek Murakabe Heyetinin ilk içtimaında keyfiyet bu heyete bildirilir.
İdare Heyeti azası arasından herhangi bir suretle münhal vukuunda eksilenlerden teknik aza yerine teknik, idari aza yerine de idari yedek aza geçirilir.
İdare Heyeti müntehap azasının beşinin veya 1 inci Reisin istifası ile İdare Heyeti inhilal eder ve bu halde Yüksek Murakabe Heyeti Reisin daveti ile fevkalade içtimaa davet edilerek yeni İdare Heyetini intihap eder.
İdare Heyetinin inhilal ve istifası ile baş kaptanlar da sukut eder.
Yeni İdare Heyeti seçilinceye kadar vazife ifa etmiş olan azalar Kulübün mesuliyetini istilzam etmeyen cari meseleleri idare ederse de, kira, su, gaz, elektrik ve buna mümasil ehemmiyetsiz ve zaruri masraflardan başka sarfiyatta bulunamazlar.
Madde 35- İdare Heyeti azası olabilmek için, Kulübün en az 3 senelik azası olmak şarttır.
Madde 36- Kulüpte kafi derecede intişar eden herhangi bir spora ait şubenin teşkili için İdare Heyetinin teklifi ve Yüksek Murakabe Heyetinin tasvibi şarttır.
Madde 37- İdare Heyetinin hususi vazifelerle mükellef azasından:
REİS,
Hükümet nezdinde ve harice karşı Kulübün mümessilidir.
İdare Heyeti müzakerelerini temin ve mukarreratın icrasına nezaret, umumi muamelatı teftiş eder; tediyeyi mutazammın bütün evrakı, idare heyetinden karar almak şartı ile, veznedar ile müştereken imza eyler.
İdare Heyeti kararına istinaden, tahriri selahiyetname ile tevkil edeceği kimseden gayri hiçbir kimse, taahhüt altına giremez.
İKİNCİ REİS,
Reisin bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet ettiği gibi, İdare heyetince verilecek vazifeleri intaç eder.
UMUMİ KATİP,
Yazı işlerini idare eder, müstacel muhaberatı münferiden, herhangi bir taahhüdü tazammun eden evrakı İdare heyetinden karar almak şartı ile, Reisle müştereken imza eder.
MUHASİP,
İkinci Reisle müştereken bilançonun süratle çıkarılmasını temin edecek surette Kulübün varidat ve masarifini gösteren muhasebe defterlerini tutar.
Muhasip her üç ayda bir, İdare heyetine evrakı müspite ile beraber Kulübün mali vaziyetini gösteren, ikinci Reisle müştereken ihzar edilmiş bir cetvel verir.
VEZNEDAR,
Varidatın toplanmasına taalluk eden muameleleri tetkik ile makbuzları tertip ve İdare heyeti kararına arz ettikten sonra imza eder.
Mevcut parayı milli bankalardan birinde muhafaza ve idare heyetinin kararına tevfikan mesarifatı ifa eyler.
Veznedar, İdare heyetinin tasdikinden geçmek şartı ile, Kulüp azası meyanından veya hariçten bulunan tahsildar vasıtası ile ifa ettirir.
Bu şekilde yapılacak tahsilat için verilecek ondalık İdare heyetince taktir edilir.
Madde 37- Teknik azalar: Teknik azanın İdare heyetindeki vazifeleri teknik hususlardaki kararların daha isabetli ve spor bilgisine daha uygun olmasına delalet etmek ve fili sahada baş kaptanlarla birleşerek Kulübün spor hareketlerini talimatnamelerle tanzim edip İdare Heyetinin de tasdikini temin ettikten sonra bunların tatbikine nezaret etmektir.
Madde 38- Aşağıdaki şartlar dairesinde bir kara sporları, diğeri su sporları için seçilecek iki Baş kaptan Kulübün spor faaliyetini idare ederler.
Madde 39- Kara sporları başkaptanı, kara sporları şubelerinin, Su sporları Başkaptanı, su sporları şubelerinin faal azaları tarafından ayrı ayrı iki sene için seçilir.
Madde 40- Baş kaptanların intihabını şube kaptanlarından müteşekkil bir heyet idare eder.
Madde 41- Baş kaptanlar, İdare Heyetinin Kulüpte en az üç senelik azası arasından göstereceği ikişer namzet meyanında faal aza tarafından seçilir.
İntihapta bunlardan başkasına rey verilemez.
Madde 42- İntihabatta en fazla rey alan namzet, baş kaptan olur.
Reyler müsavi olduğu taktirde aralarında kura çekilir.
Madde 43- Baş kaptanlıkla şube kaptanlığı ayni kimsenin üzerinde birleşemez.
İdare Heyetinin müntehap azasından biri Baş kaptanlığa seçildiği taktirde üzerindeki diğer vazife sukut eder.
Madde 44- Grubunu lâyıkı ile idare edemediği görülen Baş kaptandan İdare Heyetince izahat alınır ve icabında İdare Heyetine arz olunur.
İdare Heyeti bu gibi ihtilafların hallinde hakemdir.
Madde 45- Baş kaptanlardan birinin istifası veya İstanbuldan uzun müddet uzaklaşması taktirinde, İdare Heyetinin kararı ile, yeniden bir Baş kaptan intihabına tevessül olunur.
Madde 46- Her şubenin bir Kaptanı vardır.
Her şubenin kaptanı o şubenin faal azası tarafından iki sene için seçilir.
Şube Kaptanları, Baş kaptanla teşriki mesai ederek, şubelerinin teknik işlerine ve disiplinine yakından nezaret ederler.
Herhangi bir şubenin kaptanı o şubenin Baş kaptanının müsaadesini almadan müsabaka tertip ve kabul edemez.
Şube Kaptanlığı ile İdare heyeti azalığı birleşemez.
İdare Heyeti şube Kaptanlarını azledebilir.
Madde 47- Her şubenin azası, Baş kaptanlara ve şube kaptanlarına, idman ve müsabakalara ait hususlarda tam bir itaatle mükelleftirler.
Madde 48- Çalışmayan veya disipline riayet etmeyen faal azayı şube Kaptanları Başkaptana bildirir, tashihi halletmediği görüldükte, İdare Heyeti kararı ile, muvakkat boykot, boykot ve kaydını terkin şekillerine kadar gidilir.
TAKIM KAPTANLARI
Madde 49- Takım kaptanları takımın azası tarafından ekseriyetle seçilir.
Takım kaptanı idman ve müsabakalarda takımın sportif ahenk ve terbiyesini muhafaza, kulübün şeref ve vakarına uymayacak haller vukuunda müdahale etmekle mükelleftir.
Madde 51- Kulübün, takım kaptanlarına kendi müsabaka ve idmanları için tevdi etmiş olduğu demirbaş eşyanın hüsnü muhafazasından kaptanlar mesuldürler.
FASIL V.
Hesap İşleri
Madde 52- Kulübün varidatı berveçhi atidir:
a) Aza kaydiyesi ve taksitler; (duhuliye de dahil olduğu halde senevi yirmi dört lirayı geçemez).
b) Teberrular; (Hükümetin müsaadesi ile alınır).
c) Müsabakalar ve müsamereler hasılatı;(Hükümetin müsaadesi ile yapabilir.
Madde 53- Azadan 5 lira kaydiye, 12 lira senelik aidat alınır.
Kulüpten herhangi bir suretle ayrılmak isteyen aza bu borçlarını ödemeğe mecburdur.
Madde 54- Aşağıda gösterilen aza için İdare Heyeti kararı ile muayyen nisbetler dahilinde tenzilat yapılır;
A) Mektep talebesinden, bu sıfatları muhafaza ettikleri müddetçe, 53 üncü Maddede gösterilen kaydiye ve aidatın 1/4 nispetinde;
B) İdare heyetinin göstereceği lüzum üzerine bir kısım azadan 1/2 nispetinde.
Madde 55- Tediyat: Azanın ihtiyarına göre, aylık, üç aylık, altı aylık, senelik olarak, peşinen verilir.
Madde 56- Meşru mazeretleri olmaksızın aidatını üç ay tehir eden aza hakkında İdare Heyeti, vaziyetine göre, karar alır.
Madde 57- Her ay muhtelif tahsilat, veznedar tarafından bordrosuna dercedilip, makbuz koçanları ile kontrol edildikten sonra bordrosu kendisi tarafından imza ve muhteviyatı bir kalem olarak kasa defteri varidat hanesine kaydolunur.
Badehu bordroya numara vazederek, aza künyelerine kaydedilmek üzere, umumi katibe tevdi ve kayıttan sonra istirdat edip, evrakı müspite dosyasında hıfzeder.
Madde 58- Müsabaka ve müsamereler hesabatı için varidat ve masarifi gösteren, evrakı müspitesi merbut bir hesap pusulası tanzim edilir ve tertip heyeti Reisi ile veznedar tarafından imza olunduktan sonra, hasılatı safiye veya zarar bir kalemde kasa defteri irat veya masrafına kayıt ve pusulası ile evrakı müspitesi musannifte saklanır.
Madde 59- Umumi hesabat her üç aylık devre nihayetinde (Mart, Haziran,Eylül, Birinci kânun nihayetleri) muhasebeci tarafından, makbuz koçanları bordro muhteviyatı ile mukabele, müsabaka ve müsamere hesabat cetvelleri tetkik olunarak, gerek merkez ve gerek spor şubeleri hesabatı müctemian tevzin ve altı İdare Heyeti tarafından mühürlenir ve imza edilir.
Madde 60- Veznedar veya mezuniyetname ile memur ettiği tahsildardan maada hiç kimse her ne nam ile olursa olsun, azadan para tahsiline mezun değildir.
Tahsilat mukabilinde veznedarın imzası ile kulübün resmi mührünü havi sıra numaralı, dip koçanlı matbu makbuz itası şarttır.
Dip koçanı, tahsilatı yapan tarafından doldurulup imza olunur.
Madde 61- İdare Heyeti kararına iktiran etmeksizin ve bu karara tevki fan ita emri lâhik olmaksızın hiçbir para tediye edilemez.
Aksi takdirde tediye yapan zamin olur.
Ancak, müstacel müteferrik masraflar veznedar tarafından verilecek yirmi beş liralık avanstan yapılır.
Bir hafta zarfında yapılan bu gibi masraflar hafta sonunda avansla mahsup edilerek, sarfiyat olarak kayıtlara intikal ettirilir.
Madde 62- Varidat ve masrafların on beş gün zarfında muhasebe defterlerine kaydedilmesi mecburidir.
Bu vecibeye riayet edilmediği taktirde alınan paralar Kulübün malı olur, fakat sarfiyat kabul edilmez ve bu masrafları yapan İdare heyetinin zimmetini teşkil eder.
Madde 63- Veznedar, nezdinde elli liradan fazla para bulunduramaz; fazlasını milli bankalardan birine tevdi etmeğe mecburdur.
Para bankadan Reis ve Veznedarın müşterek imzası ile alınır.
Madde 64- Bir lirayı tecavüz eden bir masraf için pullu makbuz alınmak lazımdır.
FASIL IV.
Müteferrik Maddeler
Madde 65- Galatasaray Spor Kulübünün hükmi şahsiyeti vardır.
Binalar, spor sahaları, kayıkhaneler, bahri merakip ve menkul sair eşyalar da Kulübün malıdır.
Kulübün tapu veya senedi bahri ile uhde – i tasarrufunda bulunan emval ve emlakin ahara satılması veya devri yalnız kongre kararına müsteniden memuru mahsus huzurunda Reisin takrir vermesi ile mümkündür.
Yenilemek zımnında elden çıkarılması icap eden merakib – i bahriye için kongrenin haiz olduğu salahiyeti ona niyabeten Yüksek Murakabe Heyeti kullanır.
Kulübün sair menkul eşyası İdare Heyetinin kararı ile satılabilir.
Galatasaray Spor Kulübü müzesindeki eşya devir ve ferağ edilemez.
Madde 66- İşbu nizamname İdare Heyetinin ara ile vuku bulacak teklifi üzerine, mevcut azanın sülüsanı ekseriyeti ile kongre tarafından tadil edilebilir.
Azadan elli kişinin evvelden tahriren vaki olacak talebi üzerine de nizamnamenin tadili alelade kongre ruznamesine ithal edilir.
Madde 67- Nizamname ve İdare Heyeti kararlarına muhalif harekette bulunan aza hakkında kaydının terkini cezası verebilir.
Şu kadar ki Kulüpten kaydın terkini cezası Haysiyet Divanının tasdiki ile tekemmül eder.
Hakkında böyle bir ceza tertip edilen azanın, kararın kendisine iadeli taahhütlü mektupla tebliği tarihinden itibaren bir ay zarfında vuku bulacak itirazı üzerine Haysiyet Divanınca müdafaasının tetkiki mecburidir.
Haysiyet Divanının davetine icabet etmeyen azanın hakkı itirazı sûkut eder.
Haysiyet Divanının kararları katidir.
Cezalı aza, kararın Haysiyet Divanının tetkiki sonuna kadar kulübe devam edemez.
Haysiyet Divanı
Madde 68- Yüksek Murakabe Heyeti tarafından intihap edilir, ve mühim meselelerde Reisin daveti üzerine toplanır.
İhraç cezasına uğrayan azanın talebi üzerine Reis Haysiyet Divanını içtimaa davete mecburdur

Reklam