GALATASARAY SPOR KULÜBÜ 4. Umumi Nizamname


1936
Umumi Nizamname
FASIL I
Teşkil maksadı
Madde : 1 – Galatasaray mektebine devam etmiş olanlar arasında bedeni mümareselerin tamim ve terakkisine hadim olmak maksadı ile ( GALATASARAY SPOR KULÜBÜ ) namı le İstanbul’da bir cemiyet tesis edilmiştir
Madde : 2 – Kulübün rengi Sarı – kırmızı, alâmeti farikası da kırmızı G içinde sarı S ve 1905 tarihi olup merkezi Beyoğlu’ndadır.
Madde : 3 – Kulüpte siyasetle uğraşmak memnudur.
Madde : 4 – Kulübün ismi, gayesi ve renkleri hiç bir suretle değiştirilemez.
FASIL II
Kulübün azası, Kabul şartları
Madde : 5 – Galatasaray Spor Kulübünün azası olabilmek için aşağıdaki şartları haiz olmak lazımdır.
a ) Kanuni Hükümlere tevfikan azadan aranılacak vasıflara malik olmak;
b ) Galatasaray mektebine devam etmiş olmak;
c ) Amatör olmak ;
d ) Galatasaraylı bir azanın babası, anası, karısı, kızı veya erkek kardeşi veya çocuğu olmak;
e ) Çalıştıkları spor şubelerinde muvaffakiyet ve hüsnü ahlakları ile tanınmış, temsili takımlarda yer almış sporcular olmak,
Yukarıdaki şartları haiz olarak kulübe kabul edilenler kulübün asli azasındandırlar.
Madde : 6 – İşgal ettikleri İçtimai mevki dolayısı ile kulübe kabul edilen ve muavenette bulunan azaya Fahri Aza unvanı verilir.
Madde :7 – Kulüp azalığına kabul olunmak için 4,5 x 6 büyüklüğünde 6 resim raptedilmiş bir tescil varakası doldurmak sureti ile idare heyetine müracaat etmek lazımdır.
Galatasaray mektebine devam etmiş olanlar bu tescil varakalarını bizzat doldurup verirler.
Bunların haricinde olanların asli azadan 2 zat tarafından takdim ve teklif olunmaları ve tescil varakalarının da bunlar tarafından imzalanması şarttır.
Namzetlerin müracaat varakaları kulüpte 15 gün müddetle asılır.
Madde : 8 – Bunlara karşı yapılacak itiraz mahrem surette idare heyetine bildirilir.
Madde : 9 – Aza kabulü ancak idare heyetinin içtimalarında caizdir.
Kabul kararlarında idare heyeti mürettep azasının üçte ikisinin muvafık reyi lazımdır.
Madde :10 – Galatasaray Spor Kulübü azasının diğer idman cemiyetleri ile hiç bir güna alakası olamaz.

FASIL III
İDARE TEŞKİLATI
Kongre – Yüksek Murakabe Heyeti – İdare Heyeti
Kongre
Madde: 11 – Galatasaray Spor Kulübü kongresi her dört senede bir Eylülün ilk haftası içinde İdare heyetinin usul ve nizama uygun olarak, tayin ve gazetelerle ilan edeceği gün ve saatte toplanır.
Madde :12 – Kongre toplanabilmek için kulübe mukayyet azanın mutlak ekseriyetinin hazır bulunması şarttır.
İlk içtimada bu nisap temin edilmediği takdirde kongre toplantısı bir hafta sonraya bırakılır ve keyfiyet gazetelerle ilan olunur.
Bu ikinci içtimada nisap aranmayarak mevcut azanın ekseriyetiyle kararlar ittihaz olunur.
Madde :13 – Mühim ve müstacel hususlarda kongre kulüp azasının beşte birinin, yahut 18 .Maddede yazılı Yüksek Murakabe Heyetinin ekseriyeti mutlakasının tahriri talebi üzerine bu talepnamenin vusulünden itibaren 15 gün zarfında, idare heyeti tarafından, usul ve nizama uygun olarak fevkalade içtimaa davet olunurlar.
Bu suretle toplanacak kongrelerde de 12 ci Madde ahkamı tatbik olunur.
Madde :14 – Kongrenin fevkalade içtimaında müzakere ruznamesi ancak bu fevkalade içtimaı istilzam eden meseleleri ihtiva eder.
Madde :15 – Kongrenin her dört senede bir alelade içtimalarında müzakere ruznamesi bervechiatidir.
A) Sabık zabıtların okunması ve kabul edilmesi,
B) 4 senelik mali, idari, teknik raporların okunması,
C) 4 senelik hesap müfettişlerinin verdikleri raporların tetkiki, idare heyetlerinin ve yüksek murakabe heyetinin ibrası,
D) Ruznameye dercedilecek diğer hususların müzakeresi;
E) Kulübün terakki ve tekamülü hakkında fikir müdavelesi,
F) Yüksek murakabe heyetinin müntehap azasını seçmek,
Madde :16 -Kongre kendi reisi ile iki katibini seçer.
Madde :17 – Kongreye iştirak için o seneye ait taahhüdatı ifa etmiş olmak lazımdır.
Madde : 18 – Yüksek Murakabe Heyeti her dört senede bir adiyen toplanan kongre tarafından 4 sene için ekseriyetle seçilen 62 azadan mürekkeptir.
İdare Heyeti azası, baş kaptanlar ve vazifede bulunan şube kaptanları da bu heyetin azasındandırlar.
Bu suretle heyetin azası, azami ( 80 ) seksene baliğ olur.
Müntehap aza arasında münhal vukuunda, bu münhallere yeni aza seçmek yüksek murakabe heyetine aittir.
Madde : 19 – Yüksek Murakabe Heyetine seçilebilmek için kulübün en aşağı 3 senelik azasından bulunmak şarttır.
Kulübün fahri azası bu şartla mukayyet değildir.
Madde : 20 – Yüksek Murakabe Heyeti, intihap ve teşekkülünü müteakip, bir hafta zarfında içtima eder ve reylerin ekseriyetiyle, kendi azasından veya mezkur heyete intihap edilmeyen kulüp azası meyanından bir reis, bir ikinci reis, bir umumi katip, bir muhasip, bir veznedar ile iki aza olmak üzere 7 İdare heyeti azasını ve dört yedek idare heyeti azası seçer.
Madde : 21 – Yüksek Murakabe Heyeti, biri martta diğeri eylülde olmak üzere, İdare heyetinin tayin edeceği ve azaya tahriren bildireceği gün, saat ve yerde, senede iki defa adiyen içtima eder.
Madde 22 – Yüksek Murakabe Heyeti her içtima için, kendi reisi ile, riyaset divanını seçer.
Namzetlerden en fazla rey alanlar intihap olunur.
Madde 23- İdare Heyetine aza olarak seçilenler hariç olmak üzere, yüksek murakabe heyeti müntehap azayı mürettebesinin, nısfından bir fazlasının talebi üzerine heyet, idare heyeti tarafından fevkalade içtimaa davet olunur.
Madde 24- Yüksek Murakabe Heyetinin fevkalade içtimalarında, müzakere ruznamelerine, ancak bu içtimaı istilzam eden meseleler dercedilebilir.
Madde 25- Yüksek Murakabe Heyetinin gerek alelade, gerek fevkalade içtimalarında azanın nısfından bir fazlası hazır değilse, içtima bir hafta sonraya talik olunur ve bu ikinci içtimada kararlar hazır bulunan azanın ekseriyeti ile alınır.
Madde 26- Yüksek Murakabe Heyeti dahili çalışma tarzını kendi tayin eder.
Madde 27- Yüksek Murakabe heyeti, İdare Heyetini murakabe eder ve kulüp için faydalı göreceği bilumum meseleler hakkında kararlar ittihaz eyler.
Şu kadar ki, kulübün feshi, hüviyetinin tebdili, diğer kulüplerle birleşmesi gibi meseleler hakkında hiç bir karar ittihaz edemez.
Madde 28- Yüksek Murakabe Heyetinin alelade içtimalarının müzakere ruznamesi bervechiatidir:
a) Sabık zaptın kıraat ve tasdiki;
b) Mali, idari ve teknik raporların kıraati;
c) Hesap müfettişleri raporunun tetkiki ile idare heyetinin ibrası;
d) Ruznamede bulunabilecek diğer hususların müzakeresi ve kulübün terakki ve tekamülü hakkında fikir teatisi ve karar ittihazı.
İDARE HEYETİ
Madde 29- İdare heyeti 20 ci Madde mucibince, yüksek murakabe heyeti tarafından iki sene müddetle intihap olunur.
Madde 30- İdari meselelerin intacı, nizamnamenin tatbiki, ve spor şubeleri vaziyet ve faaliyetlerinin murakabesi, idare heyetine aittir.
Madde 31- İdare heyeti haftada bir, muayyen gün ve saatte ve lüzumu takdirinde reisin daveti ile fevkalade içtima eder.
Madde 32- Fevkalade içtimalar için, lââkâl 48 saat evvel azanın her birine haber verilmek lazımdır.
Madde 33- İdare heyetinde kararlar, mevcudun ekseriyeti ile ittihaz olunur; ancak, idare heyetinin içtimaı için asgari beş azanın bulunması şarttır.
Reylerin tesavisi halinde reisin reyi faiktir.
Madde 34- Mazeretsiz olarak birbiri arkasına beş celsede bulunmayan müntehap aza, istifa etmiş sayılır ve yerine yedek azadan biri geçirilir.
Yüksek Murakabe Heyetinin ilk içtimaında keyfiyet bu heyete bildirilir.
İdare heyetinin müntehap azası arasında sair herhangi bir suretle münhal vukuunda, eksilenlerin yerine yedek aza geçirilir.
İdare heyeti müntehap azasının dördünün istifası, idare heyetinin inhilalini intaç eder.
Bu takdirde Yüksek Murakabe Heyeti, idare heyeti reisi tarafından fevkalade içtimaa davet edilerek, yeni idare heyeti azaları seçilir
İdare heyetinin bu suretle inhilali, baş kaptanların çekilmesini intaç etmez.
Yeni bir idare heyeti seçilinceye kadar, istifa etmemiş olan aza, kulübün mesuliyeti istilzam etmeyen, cari meselelerini idare ederse de kira, su, gaz, elektrik vesaire gibi zaruri masraflardan başka sarfiyatta bulunamaz.
Madde 35- İdare heyeti azası olabilmek için, kulübün en az 3 senelik azası olmak şarttır.
Madde 36- Kulüpte kafi derecede intişar eden herhangi bir spora ait şubenin teşkili için idare heyetinin teklifi ve yüksek murakabe heyetinin tasvibi şarttır.
Madde 37- İdare heyetinin hususi vazifelerle mükellef azasından:
REİS,
Hükümet nezdinde ve harice karşı kulübün mümessilidir.
İdare heyeti müzakerelerini temin ve mukarreratın icrasına nezaret, umumi muamelatı teftiş eder; tediyeyi mutazammın bütün evrakı, idare heyetinden karar almak şartı ile, veznedar ile müştereken imza eyler.
İdare heyeti kararına istinaden, tahriri selahiyetname ile tevkil edeceği kimseden gayri hiç bir kimse, taahhüt altına giremez.
İKİNCİ REİS,
Reisin bulunmadığı zamanlarda ona vekalet ettiği gibi, idare heyetince verilecek vazifeleri intaç eder.
UMUMİ KATİP,
Yazı işlerini idare eder, müstacel muhaberatı münferiden, herhangi bir taahhüdü tazammun eden evrakı idare heyetinden karar almak şartı ile, reisle müştereken imza eder.
MUHASİP,
İkinci reisle müştereken bilançonun süratle çıkarılmasını temin edecek surette kulübün varidat ve masarifini gösteren muhasebe defterlerini tutar.
Muhasip her üç ayda bir, idare heyetine evrakı müspite ile beraber kulübün mali vaziyetini gösteren, ikinci reisle müştereken ihzar edilmiş bir cetvel verir.
VEZNEDAR,
Varidatın toplanmasına taalluk eden muameleleri tetkik ile makbuzları tertip, ve idare heyeti kararına arz ettikten sonra imza eder.
Mevcut parayı milli bankalardan birinde muhafaza ve idare heyetinin kararına tevfikan mesarifatı ifa eyler.
Veznedar, idare heyetinin tasdikinden geçmek şartı ile, kulüp azası meyanından veya hariçten tahsildar intihap, tahsilatı bunlar vasıtası ile ifa ettirir.
Bu şekilde yapılacak tahsilat için verilecek ondalık idare heyetince taktir edilir.
AZALAR,
İdare heyetinin lüzum göstereceği işleri ifa ve intaç ettikleri gibi, fazla meşgul idare heyetinin azasından birine veya bir kaçına vazifelerinde yardım ederler.
Meşru bir surette muayyen bir zaman için vazifesi başında bulunamayacak azaya vekalet ederler.
FASIL IV.
Teknik Teşekküller
Baş kaptanlar-Şube kaptanları- Takım kaptanları
1.
BAŞKAPTANLAR
Madde 38- Aşağıdaki şartlar dairesinde biri kara sporları, diğeri su sporları için seçilecek iki baş kaptan kulübün spor faaliyetini tanzim ve idare ederler.
Baş kaptanlar, idare heyetinin infisahı ile alakadar olmayarak, başkaptanlık sıfatını haiz oldukları müddetçe idare heyetine dahil olurlar.
Madde 39- Kara sporları baş kaptanı, kara sporları şubelerinin, su sporları başkaptanı, su sporları şubelerinin faal azaları tarafından ayrı ayrı iki sene için seçilir.
Madde 40- Baş kaptanlar, şube kaptanlarının, kulüpte en aşağı üç senelik azası arasından göstereceği ikişer namzet meyanından, faal aza tarafından, seçilir.
İntihabatta bunlardan başkasına rey verilmez.
Madde 42- İntihabatta en fazla rey alan namzet, baş kaptan olur.
Reyler müsavi olduğu takdirde aralarında kura çekilir.
Madde 43- Baş kaptanlıkla şube kaptanlığı ayni kimsenin üzerinde birleşemez.
İdare heyetinin müntehap azasından biri baş kaptanlığa seçildiği takdirde üzerindeki diğer vazife sukut eder.
Madde 44- Grubunu lâyıkı ile idare edemediği görülen baş kaptandan idare heyetince izahat alınır ve icabında müntehap azanın sülüsanı ile vazifesine nihayet verilir.
Madde 45- Baş kaptanla şube kaptanları arasında çıkacak ihtilaflar, idare heyetine arz olunur.
İdare heyeti bu gibi ihtilafların hallinde hakemdir.
Madde 46- Baş kaptanlardan birinin istifası veya istanbuldan uzun müddet uzaklaşması takdirinde, idare heyetinin kararı ile, yeniden bir baş kaptan intihabına tevessül olunur.
2.
ŞUBE KAPTANLARI
Madde 47- Her şubenin bir kaptanı vardır.
Her şubenin kaptanı o şubenin faal azası tarafından iki sene için seçilir.
Şube kaptanları, baş kaptanla teşriki mesai ederek, şubelerinin teknik işlerine ve disiplinine yakından nezaret ederler.
Herhangi bir şubenin kaptanı, baş kaptanın, müsaadesi olmadan o spora ait müsabaka tertip ve kabul edemez.
Madde 48- Her şubenin azası, baş kaptanlara ve şube kaptanlarına, idman ve müsabakalar ait hususlarda tam bir itaatle mükelleftirler.
Madde 49- Çalışmayan veya disipline riayet etmeyen faal azayı şube kaptanları baş kaptana bildirir, tashihi hal etmediği görüldükte, idare heyeti kararı ile, muvakkat boykot ve kaydını terkin şekillerine kadar gidilir.
3.
TAKIM KAPTANLARI
Madde 50- Takım kaptanları takımın azası tarafından ekseriyetle seçilir.
Takım kaptanı idman ve müsabakalarda takımın sportif ahenk ve terbiyesini muhafaza, kulübün şeref ve vakarına uymayacak haller vukuunda müdahale etmekle mükelleftir.
Madde 51- Kulübün, takım kaptanlarına kendi müsabaka ve idmanları için tevdi etmiş olduğu demirbaş eşyanın hüsnü muhafazasından kaptanlar mesuldürler.
FASIL V.
Hesap İşleri
Madde 52- Kulübün varidatı berveçhi atidir:
A) Aza kaydiyesi ve taksitler; (Duhuliye de dahil olduğu halde senevi yirmi dört lirayi geçemez).
B) Teberrular; (Hükümetin müsaadesi ile alınır).
C) Müsabakalar ve müsamereler hasılatı; (Hükümetin müsaadesi ile yapılabilir).
Madde 53- Azadan 5 lira kaydiye, 12 lira senelik aidat alınır.
Kulüpten herhangi bir suretle ayrılmak isteyen aza bu borçlarını ödemeğe mecburdur.
Madde 54- Aşağıda gösterilen aza için idare heyeti kararı ile muayyen nispetler dahilinde tenzilat yapılır:
a) Mektep talebesinden, bu sıfatları muhafaza ettikleri müddetçe, 53.cü Maddede gösterilen kaydiye ve aidatın 1/4 nispetinde;
b) İdare heyetinin göstereceği lüzum üzerine bir kısım azadan 1/2 nispetinde.
Madde 55- Tediyat: Azanın ihtiyarına göre, aylık, üç aylık, altı aylık, senelik olarak, peşinen verilir.
Madde 56- Meşru mazeretleri olmaksızın aidatını üç ay tehir eden azaya, keyfiyet bir mektupla bildirildikten sonra, bir ay zarfında taahhüdatını tediye etmezse ismi, iki hafta müddetle kulübün muayyen tebliğ levhasına talik olunur.
Bu iki haftanın mürurundan sonra kaydı hemen terkin olunur, ve bu husus kendisine bildirilir.
Meşru mazeretler, idare heyetinin ittifakı arası ile kabul edilir.
Kayıtları terkin edilenlerin yeniden kabulleri için, muayyen kaydiye ücretinden maada bakaya taksitlerini de ödemeleri şarttır.
Bunlar kıdem sırasındaki numaralarını da kaybederler.
Madde 57- Her ay muhtelif tahsilat, veznedar tarafından bordrosuna dercedilip, makbuz koçanları ile kontrol edildikten sonra bordrosu kendisi tarafından imza ve muhteviyatı bir kalem olarak kasa defteri varidat hanesine kaydolunur.
Badehu bordroya numara vazederek, aza künyelerine kaydedilmek üzere, umumi kâtibe tevdi ve kayıttan sonra istirdat edip, evrakı müspite dosyasında hıfzeder.
Madde 58- Müsabaka ve müsamereler hesabatı için varidat ve masarifi gösteren, evrakı müsbitesi merbut bir hesap pusulası tanzim edilir ve tertip heyeti reisi ile veznedar tarafından imza olunduktan sonra, hasılatı safiye veya zarar bir kalemde kasa defteri irat veya masrafına kayıt ve hesap pusulası ile evrakı müsbitesi musannifte saklanır.
Madde 59- Umumi hesabat her üç aylık devre nihayetinde (Mart, Haziran, Eylül, Birinci kanun nihayetleri) muhasebeci tarafından, makbuz koçanları bordo muhteviyatı ile mukabele, müsabaka ve müsamere hesabat cetvelleri tetkik olunarak, gerek merkez ve gerek spor şubeleri hesabatı müctemian tevzin ve altı, idare heyeti tarafından mühürlenir ve imza edilir.
Madde 60- Veznedar veya mezuniyetname ile memur ettiği tahsildardan maada hiç kimse, her ne nam ile olursa olsun, azadan para tahsiline mezun değildir.
Tahsilat mukabilinde veznedarın imzası ile kulübün resmi mühürünü havi sıra numaralı, dip koçanlı matbu makbuz itası şarttır.
Dip koçanı, tahsilatı yapan tarafından doldurulup imza olunur.
Madde 61- İdare heyeti kararına iktiran etmeksizin ve bu karara tevfikan ita emri lâhik olmaksızın hiçbir para tediye edilemez.
Aksi takdirde tediye yapan zamin olur.
Ancak, müstacel müteferrik masraflar veznedar tarafından verilecek yirmi beş liralık avanstan yapılır.
Bir hafta zarfında yapılan bu gibi masraflar hafta sonunda avansla mahsup edilerek, sarfiyat olarak kayıtlara intikal ettirilir.
Madde 62- Varidat ve masrafların on beş gün zarfında muhasebe defterlerine kaydedilmesi mecburidir.
Bu vecibeye riayet edilmediği takdirde alınan paralar kulübün malı olur, fakat sarfiyat kabul edilmez ve bu masrafları yapan idare heyetinin zimmetini teşkil eder.
Madde 63- Veznedar, nezdinde elli liradan fazla para bulunduramaz; fazlasını milli bankalardan birine tevdi etmeğe mecburdur.
Para bankadan reis ve veznedarın müşterek imzası ile alınır.
Madde 64- Bir lirayı tecavüz eden bir masraf için pullu makbuz alınmak lazımdır.

FASIL VI.
Müteferrik Maddeler
Madde 65- Galatasaray Spor Kulübünün hükmi şahsiyeti vardır.
Binalar, spor sahaları, kayıkhaneler, bahri merakip ve menkul sair eşyalar da kulübün malıdır.
Kulübün tapu veya senedi bahri ile uhde – i tasarrufunda bulunan emval ve emlakin ahara satılması veya devri yalnız kongre kararına müsteniden memuru mahsus huzurunda reisin takrir vermesi ile mümkündür.
Yenilemek zımnında elden çıkarılması icap eden merakibi bahriye için kongrenin haiz olduğu salahiyeti ona niyabeten yüksek murakabe heyeti kullanır.
Kulübün sair menkul eşyası idare heyetinin kararile satılabilir.
Galatasaray Spor Kulübü müzesindeki eşya devir ve ferağ edilemez.
Madde 66 – İşbu nizamname idare heyetinin ittifakı ara ile vuku bulacak teklifi üzerine,mevcut azanın sülüsanı ekseriyeti ile kongre tarafından tadil edilebilir.
Azadan elli kişinin evvelden tahriren vaki olacak talebi üzerine de nizamnamenin tadili alelade kongre ruznamesine ithal edilir.
Madde 67 – Nizamname ve idare heyeti kararına muhalif harekette bulunan azanın kulüpten kaydı terkin edilir.
Hakkında böyle bir ceza tertip edilecek azanın talebi üzerine haysiyet divanınca müdafaasının tetkiki mecburidir.
Madde 68 – Haysiyet Divanı kulübün reisi ile, idare heyetine dahil olmayan en kıdemli ve İstanbulda bulunan 8 azadan mürekkep 9 kişilik bir heyet olup, mühim meselelerden reisin daveti üzerine toplanır.
İhraç cezasına uğrayan azanın talebi üzerine reis haysiyet divanını içtimaa davete mecburdur.

Reklam