GALATASARAY SPOR KULÜBÜ 3. Umumi Nizamname


Fasıl 1
Madde : 1 – Galatasaray mektebine devam etmiş olanlar arasında bedeni mümareselerin tamim ve terakkisine hadim olmak maksadı ile ( GALATASARAY SPOR KULÜBÜ ) namı ile İstanbul’da bir cemiyet tesis edilmiştir.
Madde : 2 – Kulüpte siyasetle iştigal etmek memnudur .
Fasıl : 2
Kulüp azası, kabul sureti ve tabi olacakları şartlar
Madde : 3 – Galatasaray Spor Kulübüne aza kayıt olunabilmek için zirdeki şeraiti haiz olmak lazımdır :
A ) Cemiyetler kanununun Madde – i mahsusa ‘ sına tevfikan azadan aranılacak evsafa malik olmak ( Yani hukuku medeniyesine sahip olmak, cinayetle mahkum olmamış olmak, on sekiz yaşını ikmal etmiş bulunmak ila.),
B ) Amatör olmak,
C ) Galatasaray mektebine devam etmiş olmak,
D ) Galatasaraylı bir zatın validesi, hemşiresi, kızı, zevcesi, Galatasaraylı addolunur.
Yukarıdaki şartları haiz olarak kulübe kabul edilenler kulübün aza – i asliyesindendirler.
Madde : 4 – İşgal ettikleri mevkii içtimai dolayısı ile kulübe kabul edilen ve muavenette bulunan azaya ( Fahri aza ) unvanı verilir.
Madde : 5 – Kulüp azalığına kabul olunmak için İdare Heyetine bir tescil varakası imlâsı sureti ile müracaat etmek lâzımdır.
( Bu talepnameye isim, peder ismi, san ‘ at veya memuriyet, tarih ve tevellüt mahalli, ikamet mahalli yazılmalı ve 4.5 x 6 ebadında bir resim raptedilmelidir.)
A ) Galatasaray mektebine devam etmiş olanlar bizzat bu tescil varakasını doldurup verebilirler.
B) Bunlar haricinde olanların, asli azadan iki zat tarafından takdim ve teklif olunmaları ve tescil varakalarının da bu zevat tarafından imzalanması şarttır.
C ) Namzetlerin müracaat varakası kulüpte on beş gün müddetle talik olunur.
D ) Bunlara olacak itirazlar mahrem surette reise bildirilir.
Madde : 6 – Aza kabulü ancak idare heyetinin nizami surette münakit içtimaında caizdir.
Kabul kararı bi tetkik verilebilir.
Kabul kararlarında ittifakı ara şarttır ve zabta derci lazımdır.
Madde : 7 – Galatasaray Spor Kulübü azasının diğer idman cemiyetleri ile hiç bir güna alâlakaları olamaz.
Fasıl : 3
İdare teşkilatı – İdare Heyeti
Madde : 8 – İdare heyeti, Heyeti umumiye tarafından iki sene müddetle intihap olunan bir Reis, bir Reis vekili, bir Umumi Katip, bir Muhasip ve bir veznedardan terekküp eder.
İdare Heyeti lüzum gördüğü içtimalarda şube Baş kaptanlarından icap edenleri davet edebilir.
Bunların reyleri istişari mahiyettedir.
Madde : 9 -İdari mesailin intacı, nizamnamenin tatbiki ve spor şubeleri vaziyet ve faaliyetlerinin kontrolü bu heyete aittir.
Madde : 10 – İdare heyeti on beş günde bir muayyen gün ve saatte adiyen ve lüzumu takdirde reisin daveti ile fevkalade olarak içtima eder.
Madde : 11 -Fevkalade İçtimalardan lâakâl 24 saat evvel azanın kendisine haber verilmiş olması şarttır.
Madde : 12 -Mukarrerat mevcudun ekseriyeti ile ittihaz olunur.
Bila mazeret üç mütevali celsede bulunmayan İdare Heyeti azası müstafi addolunur ve bu kararı derhal tatbik edilir.
Madde : 13 -İdare Heyetinde münhal vukuunda Heyetçe tensip edilen zat bu münhale tayin ve Kongrenin içtimaında tasdiki memuriyeti Heyeti Umumiyeden talep olunur.
Azanın nısfından ziyadesi istifa edecek olursa bu keyfiyet bütün İdare Heyetinin inhilalini intaç eder ki bu da Heyeti Umumiyece tecdidi intihabı istilzam eder.
Madde : 14 – İdare Heyetine dahil olabilmek için Kulübün lâakal üç senelik azası olmak lazımdır.
Kaptanlar müstesnadır.
Madde : 15 – İdare Heyeti Galatasaray Müzesi ile kulübün lokaline nezaret etmek için kulüp azasından iki zatı ayrı ayrı tavzif ve bunlara ait talimatnameyi ihzar ve kendilerine tevdi eder.
Müzenin ve lokal eşyasının hüsnü muhafazasına, koleksiyonların ikmaline ve demirbaş eşya defterlerini tutmağa mecburdurlar.
Müze ve Kulüp Müdürlerinin değiştirilmesi İdare Heyetine aittir.
Madde : 16 – Kulüpte kafi derecede intişar eden her hangi bir spora ait heyetin teşkili için İdare Heyetinin kongre teklifi ve kongrenin tasvibi lazımdır.
Bu halin husulüne kadar o Spor teşekkül etmiş şubelerden birine raptedilir.
İdare Heyetinin yeni bir spor şubesi ihdası için kongreye teklifte bulunabilmesi o şubede Türkiye rekor veya şampiyonlukları, mıntıka şampiyonluklarından lâakâl üçünün Galatasaray namına kazanılmış olması şarttır.
Madde : 17 – İdare Heyeti azasının vazifeleri :
Reis : Nezd – i hükümette ve harice karşı cemiyetin mümessilidir,Kendisinden veya tahriri selahiyetname ile tevkil ettiği İdare Heyeti azasından maada hiç kimse kulüp namına her ne şekilde olursa olsun taahhüt altına giremez.
Reis, İdare Heyeti müzakeratını temin ve mukarreratın icrasına nezaret ve umumu muamelatı teftiş eder.
Tediyeyi mutazammın bütün evrakı veznedarla müştereken imza eder.
Reis Vekili : Reisin bulunmadığı zamanlarda kendisine vekalet eder.
Umumi Katip : Yazı işlerini idare,muhaberatı münferiden ve her hangi bir taahhüdü tazammun eden evrakı reisle müştereken imza eder.
Muhasip : Kulübün varidat ve masarifatını müşir bilançosunu süratle çıkarabilecek muhasebe defterlerini tutacaktır.
Her üç ayda bir İdare Heyetine evrakı müsbiteyi havi ve kulübün mali vaziyetini gösteren bir cetvel verecektir.
Veznedar : Varidatın toplanmasına taalluk eden muamelatı tetkik ile makbuzları tertip ve imza eder.
Mevcut parayı hıfz ve İdare Heyetinin kararına tevfikan masarifi ifa eder.
Veznedar mesuliyeti şahsına ait olmak üzere kulüp azası meyanında tahsildar intihap ve tahsilatı onlar vasıtası ile de ifa ettirir.
Tahsildara topladığı para üzerinden İdare Heyeti kararı ile bir yüzde verilebilir.
Madde : 18 -Şubesini lâyıkı ile idare edemediği müşahede edilen Spor Baş Kaptanından izahat alınır ve icap ederse intihabı tecdit olunur.
KONGRE
Madde : 19 – Galatasaray Spor Kulübü Heyeti Umumiyesi her sene Birinci kânun nihayetinde adiyen toplanır.
Bu içtimaın ruznamesi berveçhiatidir.:
1 – Sabık zabtın kıraat ve tasdiki,
2 – Mali, idari, fenni raporların kıratı,
3 – Hesabat müfettişlerinin raporlarının tetkiki ile hesabatın kabulü ve idare heyetinin ibrası,
4 – Ruznamede bulunacak diğer hususatın müzakeresi,
5 – Gelecek seneler hakkında müdavele – i efkar,
İkinci sene sonunda toplanacak olan Heyeti Umumiye ruznamesine ayrıca bir de İdare Heyetinin ve Haysiyet divanının intihabı ilave edilecektir.
Madde : 20 – Kongreye iştirak için o seneye ait hüviyet varakasını ibraz ve defteri mahsusuna kaydettirmek lazımdır.
Madde : 21 -Heyeti Umumiyeyi idare için bir reis ve iki katip intihap olunur.
Madde : 22 -Kongre müzakeratına iptidar için kulüpte mukayyet azanın nısfından bir fazlasının vücudu şarttır.
İşbu adet ilk içtimada temin edilmezse bir hafta sonraya talik ve gazetelerle ilân olunur ve bunda nisap aranmayarak mevcut ile iktifa olunur.
Müstacel hususatta veya azadan beşte birinin tahriri talebi üzerine İdare Heyeti kongreyi fevkalade olarak davet eder.
İşbu İçtimada daveti istilzam eden hususat müzakere olunur.
Kararlar azanın ekseriyeti arası ile ittihaz olunur.
Madde : 23 – Gerek alelade ve gerek fevkalade kongre içtimaları lâakâl bir hafta evvel gazetelerle ilan edilir.
Fasıl 4
Hesaba ait muameleler
Madde : 24 – Kulübün varidatı berveçhiatidir :
1 – Aza kaydiyesi ve taksitleri ( Taahhüdat duhuliye ile birlikte senevi 24 lirayı geçemez)
2 – Teberruat, ( Hükümetin müsaadesi ile alınır )
3 – Müsabaka ve hükümetin müsaadesi ile verilecek müsamere hasılatı
Madde : 25 -Azadan on lira kaydiye ve senede on iki lira aidat alınır.
Madde : 26 -Tediyat : Azanın ihtiyarına göre aylık, üç aylık, altı aylık, senelik olarak berveçhi peşin tahsil olunur.
Yalnız fahri aza aidatını senelik olarak verirler.
Madde : 27 -Mazereti meşruaları olmaksızın aidatını üç ay tehir eden azaya bir mektup ile ihbarı keyfiyet edildikten sonra bir ay zarfında taahhüdatını tediye etmezse azanın ismi iki hafta müddetle kulübün muayyen tebliğ levhasına talik olunur.
Bu iki hafta mürurundan sonra kaydı hemen terkin ve bu husus kendisine bildirilir.
Mazereti meşrualar İdare Heyetinin ittifakı arası ile kabul edilir.
Kayıtları terkin edilenlerin yeniden kabulleri için muayyen kaydiye ücretinden mada bakayalarını da tamamen tesviye etmiş olmaları şarttır.
Kıdem sırasındaki numaralarını da kaybederler.
Madde : 28 -Her ay muhtelif tahsilat, veznedar tarafından bordrosuna dercedilip makbuz koçanları ile kontrol edildikten sonra bordrosunun ziri mumaileyh tarafından imza ve muhteviyatı bir kalem olarak kasa defteri varidat hanesine kaydolunur.
Badehu bordroya numara vazederek aza künyelerine kaydedilmek üzere Umumi Katibe tevdi ve kayıttan sonra istirdat edip evrakı müspite dosyasında hıfzeder.
Madde : 29 -Müsabaka ve müsamereler hesabatı için varidat ve masarifi gösteren, evrakı müspitesi merbut bir hesap pusulası tanzim edilir ve tertip heyeti Reisi ile veznedar tarafından imza olunduktan sonra hasılatı safiye veya zarar bir kalemde kasa defteri irat veya masrafına kayıt ve hesap pusulası ila evrakı müspitesi musannife vaz olunur.
Madde : 30 -Umumi Hesabat her üç aylık devre nihayetinde (Mart,Haziran,Eylül,Birinci Kânun nihayetleri) muhasebeci tarafından, makbuz koçanları bordro muhteviyatı ile mukabele, müsabaka ve müsamere hesabat cetvelleri tetkik olunarak gerek merkez ve gerek Spor şubeleri hesabatı müctemian tevzin ve altı İdare Heyeti tarafından imza ve mühürlenir.
Madde : 31 -Bu suretle imzalanan ve mühürlenen umumi hesabat lâakal on gün müddetle kulüp merkezinde cam altında bulundurulup umum azaya arz olunur.
Madde : 32 -Veznedar veya mezuniyetname ile memur ettiği tahsildarlardan mada hiç kimse her ne nam ile olursa olsun, azadan para tahsiline mezun değildir.
Tahsilat mukabilinde veznedarın imzası ile kulübün resmi mührünü havi sıra numaralı, dip koçanlı matbu makbuz itası şarttır.
Dip koçanı tahsilatı yapan tarafından imla ve imza olunur.
Madde : 33 -İdare heyeti kararına iktiran etmeksizin ve bu karara tevfikan ita emri lâhik olmaksızın hiç bir para tediye edilemez.
Aksi takdirde tediyeyi yapan zamin olur.
Müstacel mesailde, bilâhare İdare Heyetine tasdik ettirilmek üzere, Reis yirmi beş liraya kadar masraf ihtiyarına müsaade edebilir.
Madde : 34 -Veznedar, nezdinde elli liradan fazla para bulundurmayıp, üst tarafını milli bankalardan birine tevdi etmekle mükelleftir.
Para bankadan Reis ve Veznedarın müşterek imzası ile alınır.
Madde : 35 -Bir lirayı tecavüz eden her masraf için alelûsul tertip edilmiş pullu makbuz alınmak lazımdır.
Madde : 36 -Kulübün senelik bütçesi İdare Heyetince her sene başı tespit olunur.
Fasıl 5
İdmana ait muameleler
Madde : 37 – Baş kaptanlar şubelerinin en yüksek amiri olup şubelerinin Spor faaliyetini tanzim ve idare ederler.
Her şubenin nakdi ve fenni muamelatından dolayı İdare Heyetine karşı o şubenin Baş Kaptanı mesuldür.
Madde : 38 – Galatasaray Spor Kulübü milli oyunları ve garpte tatbik edilmekte olan bedeni mümareselerle Sporların kâffesini programına ithal etmiş olduğundan ciddi bir surette icralarına imkan hasıl oldukça kavait ve nizamatına tevfikan tatbiklerine başlar.
Her şubenin Baş kaptanı o şubenin azası tarafından gösterilecek üç namzet arasından biri seçilmek sureti ile İdare Heyetince tayin olunur.
Namzet olarak bir zat gösterilirse İdare Heyeti bu zatı kabul eder.
Baş Kaptanın vazifesi 18 inci Maddeye tevfikan intihabı tecdit olununcaya kadar devam eder.
Madde : 39 -Her spor şubesinin azası kendi Baş Kaptanlarına idman ve müsabakalara ait hususatta itaati kâmile ile mükelleftirler.
Baş Kaptanın malumat ve müsaadesi olmadan o spora ait idman ve müsabaka yapılamaz.
Baş Kaptanlığa namzet gösterilenler arasından İdare Heyetince tayin edilecek zat eğer faal kadroya dahilse Baş Kaptanlığa intihabını müteakip faal kadrodan çıkar ve faal sıfatını kaybeder.
Madde : 40 -Senede lâakal bir kere muhtelif spor şubeleri azası meyanında spor müsabakaları icra edilip bir sene için Galatasaray birincilikleri tayin olunur.
Bu müsabakaların tarihi icraları spor şubelerinin Baş Kaptanlarından mürekkep bir heyet tarafından tespit ve idare Heyeti tarafından ilan olunur.
Madde : 41 – Faal aza lâakâl altı ayda bir kere tabip muayenesine tabidir.
Sporun herhangi bir nevi ile iştigal edecek olan aza vücutlarının bu hususa tahammülü olduğuna dair iki talibin musaddak imzasını havi rapor ibraz edecek ve işbu rapor kulüpçe hıfz olunacak ve zabıta tarafından teftiş vukuunda ibraz edilecektir.
Fasıl 6
Müteferrik Maddeler
Madde : 42 – Kulübün rengi ( kırmızı, sarı ) alâmeti farikası da kırmızı G içinde sarı S ve 1905 tarihidir.
Madde : 43 -Galatasaray Spor Kulübünün şahsiyeti maneviyesi, cemiyetin idaresi ve azanın içtimaı için ebniye ve tatbik etmekte olduğu Sporlar için muhtelif sahalar, kayıkhane ve merakibi bahriye gibi emvali gayrı menkule ‘ yi cemiyetler kanununun sekizinci Maddesi mucibince uhde – i tasarrufuna alabilir.
Kulübün baa tapu veyahut senedi bahri ile uhde – i tasarrufunda bulunacak bu gibi emval ve emlâkin ahara satılması veya devri yalnız kongre kararına müsteniden memuru mahsus huzurunda Reisin takrir vermesi ile mümkündür.
Madde : 44 – İşbu nizamname İdare Heyetinin ittifakı ara ile vaki olacak teklifi üzerine kongrenin sülüsan ekseriyetinin kararı ile tadil olunabilir.
Azadan elli kişinin tahriren vaki olacak talebi üzerine de nizamnamenin tadili adi kongre ruznamesine ithal olunur.
Madde : 45 -Nizamnameye ve İdare heyeti kararına muhalif harekette bulunan azanın bilâ kaydı şart kulüpten kaydı terkin edilir.

Haysiyet Divanı.
Madde : 46 -Haysiyet divanı, Kulübün Reisi ile İdare Heyetine dahil olmayan en kıdemli sekiz azadan mürekkep dokuz kişilik bir heyet olup mühim meselelerde hakemliğine ve kararına müracaat edilir.

Reklam