GALATASARAY SPOR KULÜBÜ 2. Umumi Nizamname


Fasıl : 1
Teşkil maksadı
Madde : 1 – Galatasaray mektebine devam etmiş olanlar arasında bedeni mümareselerin tamim ve terakkisine hadim olmak maksadı ile ( GALATASARAY SPOR KULÜBÜ ) namı ile İstanbul’da bir cemiyet tesis edilmiştir.
Madde : 2 – Kulüpte siyasetle iştigal etmek memnudur .
Fasıl : 2
Kulüp azası, kabul sureti ve tabi olacakları şartlar
Madde : 3 – Galatasaray Spor Kulübüne aza kayıt olunabilmek için zirdeki şeraiti haiz olmak lazımdır :
a ) Cemiyetler Kanununun Maddei mahsusasına tevfikan azadan aranılacak evsafa malik olmak ( Yani hukuku medeniyesine sahip olmak, cinayetle mahkum olmamış olmak, on sekiz yaşını ikmal etmiş bulunmak ila.),
b ) Amatör olmak,
c ) Galatasaray mektebine devam etmiş olmak,
d ) Galatasaraylı bir zatın validesi, hemşiresi, kızı, zevcesi, Galatasaraylı addolunur.
Yukarıdaki şartları haiz olarak kulübe kabul edilenler kulübün azai asliyesindendirler.
Madde : 4 – İşgal ettikleri mevkii içtimai dolayısı ile kulübe kabul edilen ve muavenette bulunan azaya ( Fahri aza ) unvanı verilir.
Madde : 5 – Kulüp azalığına kabul olunmak için İdare Heyetine bir tescil varakası imlâsı suretle müracaat etmek lâzımdır.
( Bu talepnameye isim, peder ismi, sanat veya memuriyet, tarih ve tevellüt mahalli, ikamet mahalli yazılmalı ve 4.5 x 6 ebadında bir resim raptedilmelidir.)
A ) Galatasaray mektebine devam etmiş olanlar bizzat bu tescil varakasını doldurup verebilirler.
B) Bunlar haricinde olanların, asli azadan iki zat tarafından takdim ve teklif olunmaları ve tescil varakalarının da bu zevat tarafından imzalanması şarttır.
C ) Namzetlerin müracaat varakası kulüpte on beş gün müddetle talik olunur.
D ) Bunlara olacak itirazlar mahrem surette reise bildirilir.
Madde : 6 – Aza kabulü ancak idare heyetinin nizami surette münakit içtimaında caizdir Kabul kararı bitetkik verilebilir.
Kabul kararlarında ittifakı ara şarttır ve zabta derci lazımdır.
Madde : 7 – Galatasaray Spor Kulübü azasının diğer idman cemiyetleri ile hiç bir güna alâkaları olamaz.
Fasıl : 3
İdare teşkilatı – İdare Heyeti
Madde : 8 – İdare Heyeti : Reis, İkinci Reis, Umumi Katip, Muhasip, veznedar ve kulübün resmen teşekkül etmiş spor şubeleri Baş kaptanlarından mürekkeptir.
İkinci Kânundan itibaren iki sene müddetle idare – i umur ederler
Madde : 9 – İdare Heyetinin Baş kaptandan maada 5 azası kongrece intihap olunur.
Baş kaptanlar o şubelerin faal azası tarafından umumi kongreyi müteakip on beş gün zarfında intihap edilirler.
İntihabattan on beş gün evvel şubenin faal azasının isimleri bir liste halinde ve İdare Heyetinin tasdikini havi olarak kulübe talik olunur.
Baş Kaptanlar İdare heyetinin her hangi bir suretle inhilali ile alakadar olmayarak iki sene müddetle idare – i umur eylerler.
Madde : 10 – İdari mesailin intacı, nizamnamenin tatbiki ve spor şubeleri vaziyet ve faaliyetlerinin kontrolü bu heyete aittir.
Madde : 11 – İdare heyeti on beş günde bir muayyen gün ve saatte adiyen ve lüzumu takdirde reisin daveti ile fevkalade olarak içtima eder.
Madde : 12 – Fevkalade İçtimalardan lâakal 24 saat evvel azanın kendisine haber verilmiş olması şarttır.
Madde : 13 – Mukarrerat mevcudun ekseriyetile ittihaz olunur.
Bila mazeret üç mütevali celsede bulunmayan İdare Heyeti azası müstafi addolunur ve bu kararı derhal tatbik edilir.
Madde : 14 – İdare Heyetinde münhal vuku buldukça o vazife için kongrede en çok rey kazanmış olan aza İdare Heyetine tefrik ve davet olunur.
İnhilalin azanın nısfından ziyadesine sirayeti veyahut Reisin istifası İdare Heyetinin inhilalini intaç eder ki kongrece tecdidi intihabı müstelzimdir.
Madde : 15 – İdare Heyetine dahil olabilmek için kulübün lâakâl beş senelik azası olmak lazımdır.
Kaptanlar müstesnadır.
Madde : 16 – İdare Heyeti Galatasaray Müzesi ile kulübün lokaline nezaret etmek için kulüp azasından iki zatı, ayrı ayrı tavzif ve bunlara ait talimatnameyi ihzar ve kendilerine tevdi eder.
Müzenin ve lokal eşyasının hüsnü muhafazasına, koleksiyonların ikmaline ve demirbaş eşya defterlerini tutmağa mecburdurlar.
Müze ve kulüp müdürlerinin değiştirilmesi İdare Heyetine aittir.
Madde : 17 – Kulüpte kâfi derecede intişar eden her hangi bir spora ait heyetin teşkili için İdare Heyetinin kongreye teklifi ve kongrenin tasvibi lazımdır.
Bu halin husulüne kadar o spor teşekkül etmiş şubelerden birine raptedilir.
İdare Heyetinin yeni bir spor şubesi ihdası için kongreye teklifte bulunabilmesi o şubede Türkiye rekor veya şampiyonlukları, mıntıka şampiyonluklarından lâakâl üçünün Galatasaray namına kazanılmış olması şarttır.
Madde : 18 – İdare heyeti azasının vazifeleri :
Reis : Nezdi hükümette ve harice karşı cemiyetin mümessilidir,Kendisinden veya tahriri selahiyetname ile tevkil ettiği İdare Heyeti azasından mada hiç kimse kulüp namına her ne şekilde olursa olsun taahhüt altına giremez.
Reis, İdare heyeti müzakeratını temin ve mukarreratın icrasına nezaret ve umumu muamelatı teftiş eder.
Tediyeyi mutazammın bütün evrakı veznedarla müştereken imza eder.
İkinci Reis : Reisin bulunmadığı zamanlarda kendisine vekalet eder.
Umumi Katip : Yazı işlerini idare eder,muhaberatı münferiden ve her hangi bir taahhüdü tazammun eden evrakı reisle müştereken imza eder.
Muhasip : Kulübün varidat ve masarifatını müşir bilançosunu süratle çıkarabilecek muhasebe defterlerini tutacaktır.Her üç ayda bir İdare Heyetine evrakı müsbiteyi havi ve kulübün mali vaziyetini gösteren bir cetvel verecektir.
Veznedar : Varidatın toplanmasına taalluk eden muamelatı tetkik ile makbuzları tertip ve imza eder.Mevcut parayı hıfz ve İdare Heyetinin kararına tevfikan masarifi ifa eder.
Veznedar mesuliyeti şahsına ait olmak üzere kulüp azası meyanında tahsildar intihap ve tahsilatı onlar vasıtası ile de ifa ettirir.
Tahsildara topladığı para üzerinden İdare Heyeti kararile bir yüzde verilebilir.
Baş kaptanlar : Her şubenin faal azası tarafından intihap edilen Baş Kaptan şubesinde dilediği teşkilatı yapar ve Kulüp İdare heyetince musaddak talimatnamelere istinaden şubesini idare eder.
Şubenin nakdi ve fenni muamelatından İdare Heyetine karşı Baş Kaptan mesuldür.
Madde : 19 – Şubesini layıkı veçhile idare etmediği İdare Heyetince müşahede edilen Spor Baş Kaptanından İdare Heyetinde izahat alınarak icap ederse intihabat tecdit edilir.

KONGRE
Madde : 20 – Galatasaray Spor Kulübü kongresi her iki senede bir adiyen Birinci Kânun nihayetinde toplanır.
Madde : 21 – Kongreye iştirak için o seneye ait hüviyet varakasını ibraz ve defteri mahsusuna kaydettirmek lazımdır.
Madde : 22 – Kongreyi idare etmek için bir reis ile iki katip intihap olunur.
Ruznamei müzakerat berveçhi atidir.
1 – Sabık zabtın kıraat ve tasdiki,
2 – Mali, İdari, fenni raporların kıraati
3 – Hesabat müfettişlerinin raporlarının tetkiki ile hesabatın kabulü ve İdare Heyetinin
4 – Ruznamede bulunacak diğer hususatın müzakeresi,
5 – İdare Heyetinin, Haysiyet Divanının ve iki hesap müfettişinin intihabı,
6 – Gelecek seneler hakkında müdavele – i efkar
Madde : 23 – Kongre müzakeratına iptidar için kulüpte mukayyet azanın nısfından bir fazlasının vücudu şarttır.
İşbu adet ilk içtimada temin edilmezse bir hafta sonraya talik ve gazetelerle ilân olunur ve bunda nisap aranmayarak mevcut ile iktifa olunur.
Müstacel hususat da veya azadan beşte birinin tahriri talebi üzerine İdare Heyeti kongreyi fevkalade olarak davet eder.
İşbu İçtimada daveti istilzam eden hususat müzakere olunur.
Ararlar azanın ekseriyeti ârası ila ittihaz olunur.
Madde : 24 – :Spor şubeleri içtimalarında Baş Kaptan şube azasının nısfından bir fazlasının reyi ile intihap edilir.
Madde : 25 – Gerek alelade ve gerek fevkalade kongre içtimaları lâakâl bir hafta evvel gazetelerle ilan edilir.
Fasıl 4
Hesaba ait muameleler
Madde : 26 – Kulübün varidatı berveçhiatidir :
1 – Aza kaydiyesi ve taksitleri ( Taahhüdat duhuliye ile birlikte senevi 24 lirayı geçemez)
2 – Teberruat, ( Hükümetin müsaadesi ile alınır )
3 – Müsabaka ve hükümetin müsaadesi ile verilecek müsamere hasılatı
Madde : 27 – Azadan on lira kaydiye ve senede on iki lira aidat alınır.
Madde : 28 – Tediyat : Azanın ihtiyarına göre aylık, üç aylık, altı aylık, senelik olarak berveçhi peşin tahsil olunur.
Yalnız fahri aza aidatını senelik olarak verirler.
Madde : 29 – Mazereti meşruaları olmaksızın aidatını üç ay tehir eden azaya bir mektup ile ihbarı keyfiyet edildikten sonra bir ay zarfında taahhüdatını tediye etmezse azanın ismi iki hafta müddetle kulübün muayyen tebliğ levhasına talik olunur.
Bu iki hafta mürurundan sonra kaydı hemen terkin ve bu husus kendisine bildirilir.
Mazereti meşrualar İdare Heyetinin ittifakı arası ile kabul edilir.
Kayıtları terkin edilenlerin yeniden kabulleri için muayyen kaydiye ücretinden mada bakayalarını da tamamen tesviye etmiş olmaları şarttır.
Kıdem sırasındaki numaralarını da kaybederler.
Madde : 30 – Her ay muhtelif tahsilat, veznedar tarafından bordrosuna dercedilip makbuz koçanları ile kontrol edildikten sonra bordrosunun ziri mumaileyh tarafından imza ve muhteviyatı bir kalem olarak kasa defteri varidat hanesine kaydolunur.
Badehu bordroya numara vazederek aza künyelerine kaydedilmek üzere Umumi Katibe tevdi ve kayıttan sonra istirdat edip evrakı müspite dosyasında hıfzeder.
Madde : 31 – Müsabaka ve müsamereler hesabatı için varidat ve masarifi gösteren, evrakı müspitesi merbut bir hesap pusulası tanzim edilir ve tertip heyeti Reisi ile veznedar tarafından imza olunduktan sonra hasılatı safiye veya zarar bir kalemde kasa defteri irat veya masrafına kayıt ve hesap pusulası ila evrakı müspitesi musannife vazolunur.
Madde : 32 – Umumi Hesabat her üç aylık devre nihayetinde (Mart,Haziran,Eylül,Birinci Kânun nihayetleri) muhasebeci tarafından, makbuz koçanları bordro muhteviyatı ile mukabele, müsabaka ve müsamere hesabat cetvelleri tetkik olunarak gerek merkez ve gerek Spor şubeleri hesabatı müctemian tevzin ve altı İdare Heyeti tarafından imza ve mühürlenir.
Madde : 33 – Bu suretle imzalanan ve mühürlenen umumi hesabat lâakal on gün müddetle kulüp merkezinde cam altında bulundurulup umum azaya arz olunur.
Madde : 34 – Veznedar veya mezuniyetname ile memur ettiği tahsildarlardan mada hiç kimse her ne nam ile olursa olsun, azadan para tahsiline mezun değildir.
Tahsilat mukabilinde veznedarın imzası ile kulübün resmi mührünü havi sıra numaralı, dip koçanlı matbu makbuz itası şarttır.
Dip koçanı tahsilatı yapan tarafından imla ve imza olunur.
Madde : 35 – İdare heyeti kararına iktiran etmeksizin ve bu karara tevfikan ita emri lâhik olmaksızın hiç bir para tediye edilemez.
Aksi takdirde tediyeyi yapan zamin olur.
Müstacel mesailde, bilâhare İdare Heyetine tasdik ettirilmek üzere, Reis yirmi beş liraya kadar masraf ihtiyarına müsaade edebilir.
Madde : 36 – Veznedar, nezdinde elli liradan fazla para bulundurmayıp, üst tarafını milli bankalardan birine tevdi etmekle mükelleftir.
Para bankadan Reis ve Veznedarın müşterek imzası ile alınır.
Madde : 37 – Bir lirayı tecavüz eden her masraf için alelûsul tertip edilmiş pullu makbuz alınmak lazımdır.
Madde : 38 – Kulübün senelik bütçesi İdare Heyetince her sene başı tespit olunur.
Fasıl 5
İdmana ait muameleler
Madde : 39 – Kulübün idman faaliyeti Spor heyetleri tarafından temin edilir ve bu hususta yalnız Baş kaptanlar sahibi salahiyettir.
Madde : 40 – Galatasaray Spor Kulübü milli oyunları ve garpte tatbik edilmekte olan bedeni mümareselerle Sporların kâffesini programına ithal etmiş olduğundan ciddi bir surette icralarına imkan hasıl oldukça kavait ve nizamatına tevfikan tatbiklerine başlar.
Madde : 41 – Her spor şubesinin azası kendi Baş Kaptanlarına idman ve müsabakalara ait hususatta itaati kâmile ile mükelleftirler.
Baş Kaptanın malumat ve müsaadesi olmadan o spora ait idman ve müsabaka yapılamaz.
Madde : 42 – Senede lâakal bir kere muhtelif Spor şubeleri azası meyanında Spor müsabakaları icra edilip bir sene için Galatasaray birincilikleri tayin olunur.
Bu müsabakaların tarihi icraları Spor şubelerinin Baş Kaptanlarından mürekkep bir heyet tarafından tespit ve İdare Heyeti tarafından ilan olunur.
Madde : 43 – Faal aza lâakal altı ayda bir kere tabip muayenesine tabidir.
Sporun her hangi bir nevi ile iştigal edecek olan aza vücutlarının bu hususa tahammülü olduğuna dair iki tabibin musaddak imzasını havi rapor ibraz edecek ve işbu rapor kulüpçe hıfz olunacak ve zabıta tarafından teftiş vukuunda ibraz edilecektir
Müteferrik Maddeler
Madde : 44 – Kulübün rengi ( kırmızı, sarı ) alâmeti farikası da kırmızı G içinde sarı S ve 1905 tarihidir.
Ve azanın içtimaı için ebniye ve tatbik etmekte olduğu Sporlar için muhtelif sahalar, kayıkhane ve merakibi bahriye gibi emvali gayrı menkuleyi Cemiyetler Kanununun sekizinci Maddesi mucibince uhdei tasarrufuna alabilir.
Kulübün ba tapu veyahut senedi bahr ile uhdei – tasarrufunda bulunacak bu gibi emval ve emlâkin ahara satılması veya devri yalnız kongre kararına müsteniden memuru mahsus huzurunda Reisin takrir vermesi ile mümkündür.
Madde :46 – İşbu nizamname İdare Heyetinin ittifakı ara ile vaki olacak teklifi üzerine kongrenin sülüsan ekseriyetinin kararı ile tadil olunabilir.
Azadan eli kişinin tahriren vaki olacak talebi üzerine de nizamnamenin tadili adi kongre ruznamesine ithal olunur.
Madde : 47 – Nizamnameye ve İdare Heyeti kararına muhalif harekette bulunan azanın bilâkaydı şart kulüpten kaydı terkin edilir.
Haysiyet Divanı
Madde : 48 – Haysiyet divanı, Kulübün Reisi ile İdare Heyetine dahil olmayan en kıdemli sekiz azadan mürekkep dokuz kişilik bir heyet olup mühim meselelerde hakemliğine ve kararına müracaat olunur.

Reklam