GALATASARAY SPOR KULÜBÜ 1. Umumi Nizamname


Fasıl : I
Maksadı Teşkil
Madde : 1 – Galatasaray mektebi talebe – i kadimesi ile müdavimini meyanında mümaresatı bedeniyenin tamim ve terakkisine hadim olmak maksadı ile Galatasaray Terbiye – i Bedeniye Kulübü unvanı altında İstanbul’da bir cemiyet tesis edilmiştir.
Madde : 2 – Makzadı teştile muhalif olmak itibarı ile kulüpte kumar oynamak içki içmek ve siyasetle uğraşmak memnudur .
Fasıl : II
Kulüp azasının evsafı ile tabi olacakları şerait
Madde : 3 – Galatasaray Terbiye–i Bedeniye Kulübüne aza kaydolunabilmek için zirdeki şeraiti yerine getirmek lazımdır :
1 ) Cemiyetler Kanununun Madde – i mahsusasına tevfikan azadan aranılacak evsafa malik olmak ( Yani hukuku medeniyesine sahip olmak, cinayetle mahkum olmamış olmak, ilah.),
2 ) Spor nokta – i nazarından sin haddi nizamisine vasıl olmuş olmak ( bu vasfı henüz haiz bulunmayanlar müteallim sıfatı ile kulübün bütün vesait – i fenniyesinden ve idman teşkilatından istifade edebilirlerse de hususatı idareye müdahale edemezler.
3 ) Amatör ( heveskar ) olmak yani mümaresatı bedeniyeyi medarı maişet ittihaz etmemiş olmak.
4 ) Galatasaray mektebi talebe – i kadimesinden veya müdavimlerinden bulunmak ( bu vasfı haiz olmadıkları halde kulübü mümaresatı bedeniyedeki maharetleri veya suveri saire ile hizmet ve muavenette bulunabilecek olan zevat istisnaen ve heyeti idarenin sülüsan muvaffakatı ile kabul olunabilirler .)
5 ) Azalığa kabul olunmak için Heyeti İdare riyasetine bir tescil varakası imlâsı suretle müracaat etmek lâzımdır.
Bu talepnamede isim, peder ismi, sanat veya memuriyet, tarih ve mahalli tevellüt , mahalli ikamet zikrolunmalı ve talepnameye 6 x 4.50 ebadında üç resim raptedilmelidir.
Resimlerden biri azaya verilecek olan hüviyet varakasının diğeri sicil varakasına üçüncüsü de mıntıka merkezine gidecek cetvele ilsak olunur.
Azalığa namzet olanlardan heyeti idarece maruf olmayanların kayd – ü kabulleri için azayı kadimeden iki kişinin tavsiyesi aranacaktır.
Yeni kaydolunan azanın müracaat varakası kulüpte bir hafta müddetle talik olunur.
Buna olacak itirazlar sureti mahremanede reise bildirilir.
Madde : 6 – Aza kayıt ve kabulü ancak heyeti idarenin sureti nizamiyede münakit çelsesinde caiz olup keyfiyeti kabulün zabta derci lazımdır.
Madde : 7 – Galatasaray Terbiye – i Bedeniye kulübü azasının diğer bir idman cemiyeti ile hiçbir güna alakaları olamaz.
Hilafında hareket edenler idare heyeti kararı ile kulüpten ihraç edilir.

Fasıl : III
Teşkilatı İdariye – Heyeti İdare
Madde : 8 – İdare heyeti : kongrece müntehap bir Reis, bir Katip bir veznedar ile muhtelif spor şuabatı Baş kaptanlarından ibaret olup Kanunusaniden itibaren bir sene müddetle idare – i umur eder.
Mesaili idariye ve maliyenin intacı, nizamname ve talimatname hilafında hareket edenlerin tecziyesi hakkı bu heyete aittir.
Heyeti İdare fenni hususat ile iştigal edemez.
Madde : 9 – İdare heyeti lâakâl ayda bir kere – muayyen gün ve saatte adiyen ve lüzumu takdirde reisin daveti ile fevkalade olarak içtima eder
Madde : 10 – İçtimada ispatı vücut etmemiş olan aza mukarreratı kabul etmiş addolunur.
Ancak fevkalade içtimalarda azanın içtimadan lâakâl 48 saat evvel telgrafla veya imzaları alınmak sureti ile ihbar edilmiş olmaları şarttır.
Madde : 11- Mukarrerat mevcudun ekseriyetile ittihaz olunur.
Bila mazeret üç mütevali celsede bulunmayan Heyeti İdare azası müstafi addolunur.
Madde : 12 – İdare Heyetinde münhal vuku buldukça o vazife için kongrede en çok rey kazanmış olan aza Heyeti İdareye tefrik ve davet olunur.
İnhilalin azanın nısfından ziyadesine sirayeti kongrece tecdidi intihabı müstelzimdir.
Madde : 13 – İdare Heyetine dahil olabilmek için kulübün lâakâl beş senelik azası olmak lazımdır.( Kaptanlar müstesnadır.)
Madde : 14 – Heyeti İdare Galatasaray Müzesine nezaret hakkını kulüp azasından birine tevdi eyler.
Madde : 15 – İdare heyeti azasının vezaifi berveçhi atidir :
Reis : Nezdi hükümette ve harice karşı cemiyetin mümessilidir,Kendisinden veya tahriri selahiyetname ile tevkil ettiği Heyeti İdare azasından mada hiç kimse kulüp namına her ne şekilde olursa olsun taahhüt altına giremez.
Reis, heyeti idare müzakeratını mukarreratını idare ve mukarreratın icrasına nezaret ve umumu muamelatı teftiş eder.
Tediyeyi mutazammın kaffe – i evrakı veznedarla müştereken imza eder.
Reisin istifası heyeti idarenin inhilalini intaç eder.
Katip : Muamelatı kalemiyeyi idare eder.
Muhaberatı münferiden ve her hangi bir taahhüdü tazammun eden evrakı reisle müştereken imza eder.
Katip aşağıdaki defatiri tutmaya mecburdur.
1 – Evrak -ı varide musannifi
2 – Evrakı sadire kopya defteri
3 – Heyeti İdare zabıt defteri
4 – Kongre zabıt dosyası
5 – Demirbaş defteri ( Şubelere göre muhtelif fasıllar üzerine )
6 – Aza için esas defteri
7 – Aza için Sicil defteri
Veznedar : Varidatın cibayetine taallük eden muamelatı tetkik ile makbuzları tertip ve imza ve Reise temhir ettirir..Nukutu mevcudeyi ahkamı nizamiye dahilinde hıfz ve Heyeti İdare kararına tevfikan masarifi ifa eder.
Veznedar mesuliyeti şahsına ait olmak ve makbuzlar imza mukabilinde ve zimmet sureti ile kendilerine tevdi olunmak üzere kulüp azası meyanında üçe kadar tahsildar intihap ve tahsilatı onlar marifeti ile dahi ifa ettirebilir.
Veznedarın tutacağı defatir berveçhi atidir.
1 – Kasa Defteri
2 – Tahsilat bordroları
3 – Koçanlı makbuz defatiri
4 – Evrakı müspite musannifi
Şube Baş Kaptanları : Şube Baş Kaptanları kendi kısımları muamelatı fenniyesini kısım kaptanları ile birlikte tespit ve hususatı saireyi fenni heyetleri azası ile birlikte tedvir ederler.
Baş Kaptan şubeleri azalarının şeraiti sıhhat ve kabiliyetlerini ve müsabaka netayicini irae eder bir defter tutmaya mecburdurlar.
Müze Muhafızı : Müze eşyasının hüsnü muhafazasına ve kolleksiyonların ikmaline ve tertibine sarfı mesai eder.
Bir müze demirbaş defteri ve heyetlerden alacağı malumata müstenit bir ihsaiyat defteri tutmaya mecburdur.
Spor Heyetleri
Madde : 16 – Her sporun Baş kaptanı d spora ait senelik umumi içtimada intihap olunduktan sonra kendine muavin aza intihabı ile şubenin spor heyetini teşkil eder.
Bu heyet berveçhi atidir.
Baş Kaptan, katip, mutemet, antrenör ve lüzumu kadar aza ( üçü geçmemek üzere )
Madde : 17 – Şubenin muamelatı nakdiye ve fenniyesinde e heyeti idare ve heyeti umumiyeye karşı Baş Kaptanı mesuldür.
Madde : 18 – Spor Heyetleri münhasıran hususatı fenniyede haizi salahiyettirler.
Madde : 19 – Kulüpte kafi derecede intişar eden her hangi bir idmanın spor heyetini teşkil için heyeti idarenin teklifi ve kongrenin tasvibi şarttır.
Bu halin husulüne kadar o spor mevcut şubelerden birine
raptolunur.
Madde : 20 – Kulübün Fahri, gayrı faal veya faal azasının şubelere intisabı şube heyetlerinin karar ve muvaffakatına vabestedir.
Madde : 21 – Şube aidatı ve buna müteferri mevat talimatlara derç olunur.
Madde : 22 – Şubeler spor faaliyetlerinin tarzını kulüp heyeti idaresince musaddak hususi talimatnamelerle tespit ederler.
KONGRE
Madde : 23 – Galatasaray Terbiye – i Bedeniye Kulübü kongresi her sene bir adiyen Kânunuevvel nihayetinde toplanır.
Madde : 24 – Şube İçtimai umumileri kongreden on beş gün evvel akdedilip zabıt hülasası umumi kongrede okunur.
Madde :21 – Kongreye iştirak için geçen seneye ait hüviyet varakasını ibraz ve defteri mahsusuna kaydedilmek lazımdır.
Kongreyi idare etmek için bir reis ile iki katip intihap olunur.
Ruznamei müzakerat berveçhi atidir.
1 – Sabık zabtın kıraat ve tasdiki,
2 – Mali, İdari, fenni raporların kıraati ( Şubelerle Merkezin )
3 – Hesabat müfettişlerinin raporlarının tetkiki ile hesabatın kabulü ve İdare heyetinin ibrası
4 – Ekseriyeti mutlaka ile heyeti idare, Reis, katip ve veznedarın ve Divanı Haysiyetin ve iki hesabat müfettişinin intihabı,
5 – Sene – i atiye faaliyeti hakkında müdavele – i efkar,
6 – Ruznameye dahil diğer hususatın müzakeresi,
Madde : 26 – Kongre müzakeratına iptidar için azayı mevcude rubunun vücudu şarttır.
İşbu adet ilk içtimada temin edilmezse bir hafta sonra mevcut ile iktifa edilir.
Müstacel hususat da ve azadan lâakâl elli kişinin tahriri talebi üzerine Heyeti İdare kongreyi fevkalade olarak içtimaa davet eder.
İşbu İçtimada mezkur daveti istilzam eden hususlar müzakere olunur.
Madde : 27 – Gerek alelade ve gerek fevkalade kongre içtimaları lâakâl beş gün evvel matbuat vasıtası ile ilan edilir.
Fasıl IV
Muamelatı Hesabiye
Madde : 28 – Kulübün varidatı berveçhiatidir :
1 – Aza kaydiyesi ve takasiti şehriye,
2 – Teberruat,
3 – Tahsisatı muhtelife
4 – Müsamere hasılatı
Madde : 29 – Azadan alınacak kaydiye ile, aidat miktarı ve senevi eshab – maaş için iki buçuk lira kaydiye ile altı lira aidat ve diğerleri için yarım lira kaydiye ile iki lira aidattır.
Madde : 30 – Tediyat : Azanın ihtiyarına göre berveçhi peşin üç aylık veya senelik ifa olunabilir.Aidat her devrenin ilk 15 günü zarfında doğrudan doğruya veya mutemet ve tahsildar vasıtası ile vacibü tesviyedir.
Madde : 31 – Hesabatı umumiye her üç aylık devre nihayetinde (Mart,Haziran,Eylül,Kânunuevvel nihayetlerinde ) heyeti idarece tevzin ve makbuz koçanları bordro muhteviyatı ile mukabele ve müsamere hesabat cetvelleri tetkik olunarak gerek merkez ve gerekse şubeler hesabatı müctemian tevzin ve ziri Reis, Katip, Veznedar tarafından imza ve mührü resmi ile takdim olunur.
Madde : 32 – Kulübün senelik bütçesi İdare Heyetince her sene başında tespit olunur.
Madde : 33 – Her ay tahsilatı muhtelife veznedar veya tahsildar tarafından bordroya dercedilir, makbuz koçanları veznedar tarafından kontrol edildikten sonra bordronun ziri mumaileyh tarafından imza ve ve muhteviyatı, devre nihayetinde bir kalem olarak kasa defteri varidat hanesine derç edilir.
Badehu bordroya numara vazedilerek evrakı müspite meyanında hıfz olunur.
Veznedar aza künyelerine kaydedilmek üzere, her ay nihayetinde şehri tahsilat bordrolarını katibe tevdi ve kayıttan sonra istirdat edip bordroyu evrakı müspite dosyasında hıfzeder.
Madde : 34 – Veznedar veya mezuniyetname ile memur ettiği tahsildarlardan ve şube mutemetlerinden maada hiç kimse her ne nam ile olursa olsun, azadan para tahsiline mezun değildir.
Tahsilat mukabilinde veznedarın imzası ile kulübün resmi mührünü havi sıra numaralı, dip koçanlı bir makbuz Matbu ) itası şarttır.
Dip koçanı tahsilatı yapan tarafından imla ve imza olunur.
Madde : 35 – İdare heyeti kararına iktiran etmeksizin ve bu karara tevfikan Reisin ita emri lâhik olmaksızın hiç bir para tediye edilemez.
Aksi takdirde tediyeyi yapan zamin olur.
Mesaili müstacele de, bilâhare Heyete tasdik ettirilmek üzere, Reis on iki liraya kadar masarif ihtiyarına müsaade edebilir.
Madde : 36 – Veznedar, nezdinde yirmi beş liradan fazla para bulundurmayıp, üst tarafını bankaya tevdi etmekle mükelleftir.
Para bankadan Reis ve Veznedarın müşterek imzası ile alınır.
Madde : 37 – Kırk kuruşu tecavüz eden her masraf için alelûsul tertip edilmiş pullu makbuz alınmak lazımdır.
Madde : 38 – Mazereti meşruaları olmaksızın Sene nihayetinde üç aylık taksiti ifa etmemiş olan azanın kaydı terkin olunur.
Kayıtları bu suretle terkin edilenlerin yeniden kabulleri için kaydiye ücretinden maada bekayalarının dahi tesviyesi şarttır.
İş bu aza Kıdem sırasındaki numarasını dahi kaybeder.
Madde : 39 – Müsamereler hesabatı için varidat ve masarifi gösteren, evrakı müspitesine merbut bir hesap pusulası tanzim edilir ve heyeti tertibiye Reisi ile veznedar tarafından imza olunduktan sonra hasılatı safiye veya zarar bir kalemde kasa defteri irat veya masrafına kayıt ve müsamere hesap pusulası ile evrakı müspitesi musannife dercolunur.
Madde : 40 – Bilumum tahsilat bordoları musannife vazedilmeden evvel lâakâl on gün müddetle kulüp merkezinde cam altında bulundurulup enzarı umumiyeye arz olunur
Madde : 41 –Kulübün hiçbir hesabına eşhas lehine masarif dercedilemez.
Bu gibi masarifi ihtiyar için heyeti idarenin esbabı fevkaladeye müstenit sülüsan ekseriyetle verilmiş bir karar lâhik olması şarttır.
Madde : 42 – Kulübün birinci takımları azasının formaları ile çorapları senede bir defayı tecavüz etmemek ve istimali birinci takım müsabakalarına münhasır olmak şartı ile kulüp tarafından temin edilir.
Kulüpte hıfzedilecek olan bu eşyadan maada azaya eşya mubayaası caiz değildir.
Madde : 43 – İdman levazımına ait mesarif şube mutemetleri tarafından ifa olunur.
Keza azanın tekasiti haricinde şubelere vereceklere tekasit ve teberruat şube mutemedine tevdi olunur.
Mutemetler hasılatı ay nihayetlerinde ve masarif pusulası ile evrakı müspitesini resmi makbuz mukabilinde her devre nihayetinde vezneye devretmek mecburiyetindedirler.
Bu suretle şubeler için verilen paranın ancak o şube ihtiyacına sarfı şart olup bu kaidenin haricine çıkılamaz.
Madde : 44 – Şubeler, hasılatı kendilerine ait olmak üzere, senede bir müsamere ve bir müsabaka yapmaya selâhiyettardır.
Madde : 45 – Bilumum müsamereler hasılatının heyeti tertibiyeler tarafından derhal vezneye yatırılması şarttır.
Fasıl V
İdmana ait muameleler
Madde : 46 – Kulübün idman faaliyeti Spor heyetleri tarafından temin edilir ve bu hususta yalnız mezkur heyetler sahibi salahiyettir.
Madde : 47 – Galatasaray Terbiye – i Bedeniye Kulübü milli oyunlarla garpte tatbik edilmekte olan mümaresatı bedeniye ile Sporların kâffesini programına ithal etmiş olduğundan ciddi bir surette icralarına imkan oldukça kavait ve nizamatı mahsusalarına tevfikan tatbiklerine iptidar eyler.
Madde : 48 – Her şubenin azası kendi Kaptanlarına idman ve müsabakalara ait hususatta itaati kâmile ile mükelleftirler
Madde : 49 – Spor şubelerinin ihtisaslarına dair faaliyetleri hususi talimatnamelerle tespit edilir.
Madde : 50 – Senede lâakâl bir kere muhtelif Spor şubeleri azası meyanında idman intihapları hususi spor talimatnamelerinde gösterilir.
Madde : 51 – Azayı faale , talimatnamesi mucibince , lâakal senede bir kere tabip muayenesine tabidir.
Mevadı Müteferrika
Madde : 52 – Kulübün rengi ( kırmızı, sarı ) alâmeti farikası da kırmızı G içinde sarı S ve 1321 tarihidir.
Madde : 53 – Galatasaray Terbiye – i Bedeniye Kulübü şahsiyeti maneviyesi,cemiyetin idaresi ve azanın içtimaı için bir bina ve tatbik etmekte olduğu sporlar için muhtelif sahalar, kayıkhane ve saire gibi emvali gayrı menkuleyi cemiyetler nizamnamesinin sekizinci maddesi mucibince uhdei tasarrufuna alabilir.
Kulübün ba tapu veyahut senedi bahri ile uhdei tasarrufunda bulunacak bu gibi emvali gayrımenkulenin ahara devri ferağı yalnız kongre kararları ile ancak heyeti idare azasından lâakâl üç kişinin katibi adli huzurunda takrir vermesi ile mümkün olur.
Madde :54 – İşbu nizamnamenin tadili Heyeti idarenin ekseriyeti ara ile vaki olacak teklifi üzerine kongrenin sülüsan ekseriyetinin kararı ile mümkündür.
Azadan elli kişi tarafından tahriren vaki olacak talep üzerine dahi nizamnamenin tadili ruznameye ithal olunur.
Divanı Haysiyet
Madde : 55 – Divanı Haysiyet, Kulübün Reisi ile Heyeti İdareye ve spor heyetlerine dahil olmayan en kıdemli sekiz azadan mürekkep olup, mesaili mühimmede hakemliğine ve kararına müracaat olunur.

Reklam